Groma v. 13.0

Jan Sehnal


Obsah

I. Uživatelská příručka
1. Úvod
Požadavky programu
Ochrana programu
2. Instalace programu
Instalace
Hardwarový klíč
3. Spuštění aplikace
Spuštění aplikace
Parametry při spuštění
Konfigurační soubor
Informační kanál
Automatická aktualizace
4. Ovládání programu
Ovládání programu
Hlavní okno programu
Lišta nastavení
Stavový řádek
Datová okna
Práce s okny
Dialogová okna
Nápověda
5. Datové soubory
Projekty
Souřadnicové soubory
Geometrie
Soubory s měřenými daty
Protokoly
Textové soubory
Indexování souborů
Komprese souboru
Správa souborů
Otevření souboru
Import souboru
Založení nového souboru
6. Seznamy
Informace o bodech
Kurzor
Editování
Označování
Přidávání položek
Deaktivace záznamů
Vyhledávání položek
Volba zobrazených údajů
Krok zpět
Krok vpřed
Počet desetinných míst a zaokrouhlování
Přetahování dat
Přečíslování seznamu
Přečíslování podle seznamu přiřazení čísel bodů
Označování podle seznamu čísel bodů
Hromadné změny v seznamech
Změna kódů na grafické
7. Seznam souřadnic
Pohyb v seznamu souřadnic
Zamykání bodů
Zvýrazněné body
Pomocné body
Duplicitní čísla bodů v seznamu souřadnic
Průměrování souřadnic při ukládání bodu s existujícím číslem
Řazení seznamu souřadnic
Aktivní seznam souřadnic
Vyhledávání v seznamu souřadnic
Roztřídění seznamu podle mapových listů
Porovnání souřadnic
Kontrola duplicitních čísel
Vyhledání identických bodů
Odstranění identických bodů
Kontrola číslování bodů
Dávkové průměrování souřadnic
Zaokrouhlení souřadnic
Obnova smazaných položek
Připojení souboru
Dvojí souřadnice
Zeměpisné souřadnice
Export / Import seznamu souřadnic
Konfigurovatelný import seznamu souřadnic
8. Seznam měření
Volba podrobnosti zobrazení
Zpracování zápisníku
Označení orientací
Spojení souborů měření
Obnova smazaných položek
Export / Import seznamu měření
9. Projekty
Založení projektu
Přidávání / ubírání souborů
Uložení projektu
Otevření projektu
10. Kódování bodů
Princip kódování
Kódovací tabulka
Připojení a odpojení kódovací tabulky
Editace kódovací tabulky
Vícenásobné kódy
Nenalezené kódy
Označování bodů podle kódů
Zadávání kódů pomocí popisů
Překódování při importu
11. Výpočty
Výpočetní dialogová okna
Kontrolní kresba
Tolerance
Testování dle předpisů pro práci v katastru nemovitostí
Transformace souřadnic
Orientace osnov vodorovných směrů
12. Definice teodolitu
Definice teodolitu
13. Protokoly
Otevření protokolu
Uložení protokolu
Princip práce s protokoly
Lokální protokol
Výpis seznamu souřadnic do protokolu
Výpis seznamu měření do protokolu
Přečíslování protokolu
Kódování češtiny
Parametry protokolu
14. Hlášení a komentáře
15. Grafické určování bodů
Princip grafického určování bodů
Postup při grafickém určování bodů
16. Tiskové výstupy
Náhled před tiskem
Tisk seznamů
17. Manažer konfigurací
18. Spolupráce s CAD systémy
Spuštění s podporou CAD systému
Atributy pro přenos bodů
19. Propojení s databázemi
Podporované servery
Používané databázové tabulky
Nastavení připojení k databázi
Postup práce s databázemi bodů
II. Referenční příručka
20. Práce s referenční příručkou
21. Hlavní menu
22. Menu Soubor
Nový
Otevři
Ulož
Ulož jako
Statistika
Import
Zavři všechny
Komprese souboru
Indexování souboru
Informace o souboru
Aktivní seznam souřadnic
Nastavení
Manažer konfigurací
CAD nastavení
Tisk
Nastavení tiskárny
Zobraz protokol z výpočtu
Ulož protokol z výpočtu
Zobraz hlášení a komentáře
Konec
23. Menu Souřadnice / Měření
Mazání položek
Edituj položku
Najdi položku
Překódování podle tabulky
Obnova smazaných položek
Do protokolu
24. Menu Souřadnice
Přidej položku do seznamu souřadnic
Editace bodu v seznamu souřadnic
Parametry zobrazení
Hromadné označování v seznamu souřadnic
Hromadné změny v seznamu souřadnic
Přečíslování seznamu souřadnic
Roztřídění dle mapových listů
Porovnání souřadnic
Kontrola číslování bodů
Kontrola duplicitních čísel
Vyhledání identických bodů
Odstranění identických bodů
Dávkové průměrování souřadnic
Zaokrouhlení souřadnic
Dvojí souřadnice
Uložit body do databáze
Uložit změny do databáze
Odstranit smazané body z databáze
Synchronizovat seznam s databází
25. Menu Měření
Přidej položku do seznamu měření
Editace záznamu v seznamu měření
Hromadné označování v seznamu měření
Hromadné změny v seznamu měření
Přečíslování seznamu měření
Zpracování zápisníku
Zpracování měření v řadách a skupinách
Spojení opakovaných stanovisek
Označení orientací
Setřídění
Vykreslení měřické sítě v grafickém modulu
Přesná oprava délek o měřítko
Připoj soubor
Parametry zobrazení
26. Menu Výpočty
Polární metoda
Ortogonální metoda
Polární metoda dávkou
Ortogonální metoda dávkou
Volné stanovisko
Protínání z délek
Protínání z orientovaných směrů
Hromadné protínání z orientovaných směrů
Průsečík přímek
Průsečík přímka - směr
Průsečík přímka - kružnice
Vyrovnávací přímka
Vyrovnávací kružnice
Polygonový pořad
Transformace souřadnic
Směrník a délka
Kontrolní oměrné
Soubor kontrolních oměrných
Konstrukční oměrné
Vyrovnání na přímku
Vyrovnání na kružnici
Výpočet výměr
Polární vytyčovací prvky
Ortogonální vytyčovací prvky
Výpočet trasy
Fasáda
Kubatury
Výpočet výšky stanoviska
Výpočet výšek
Napojení změny do KM-D v dosavadním bodu
Napojení změny do KM-D v novém bodu
Dávkový výpočet souboru MAPA2
27. Menu Okno
Zavři
Mozaika horizontálně - vertikálně
Kaskáda
Srovnání ikon
Parametry zobrazení
28. Menu Editace
Krok zpět
Přenes
Zkopíruj
Vlož
Vymaž
29. Menu Databáze
Připojit k databázi
Nastavení projektu
Výběr katastrálního území
Vytvořit databázi a uživatele
Inicializace databáze
30. Menu Projekt
Přidej soubor
Odeber soubor
Otevři soubor
Nastavení
31. Dialogové okno Nastavení
Prostředí
Vstup/výstup
Výpočty
Tolerance
Redukce
Záznamník
Teodolit
Kódování bodů
Protokol
Vstupní / výstupní formát souřadnic
Vstupní / výstupní formát měření
DXF
Aktualizace číselníků
III. Přílohy
32. Parametry při spuštění
33. Instalace v síti
Instalace v síti
Konfigurační soubor
34. Síťový konfigurační soubor
35. Typy datových souborů
36. Transformace souřadnic mezi systémy ETRS89 a S-JTSK
Popis transformace ETRS89 - S-JTSK
Použití transformace ETRS89 - S-JTSK
37. Struktura souboru pro nastavení databází
Prvek <profile>
Prvek <server>
Prvek <table>
Prvek <column>
38. Komunikace se systémem MicroStation
Konfigurace systému MicroStation
Konfigurační soubory MDL modulů
Spuštění systému Groma z MicroStation
Komunikace Groma - MicroStation
Informace o bodech
Kódování bodů
Konfigurace komunikačního modulu
Další funkce modulů
39. Formáty vstupních souborů s naměřenými údaji
40. Vstupní / výstupní textový formát
Princip uživatelského textového formátu
Alfanumerické znaky
Datové položky
Další nastavení
Příklady výstupního formátu
Import pomocí pevného formátu
Import pomocí volného formátu
Kopírování do schránky pomocí uživatelského formátu
IV. Rozšiřující moduly
41. Rozšiřující moduly
42. Kontrolní kresba k výpočtům
Zobrazení celé kresby
Výřez
Zvětšení
Zmenšení
Smazání
Font
Tisk
Export do DXF
43. Zkreslení v Křovákově zobrazení
44. Trojúhelníková kalkulačka
45. Vyrovnávací rovina
Zadání roviny
Poloha roviny
Rovnice roviny
Výsledné hodnoty
46. Geometrické plány
Úvod
Ovládání programu
Popisové pole
Logika zadávání dat
Údaje katastru nemovitostí
Údaje dřívější pozemkové evidence
Údaje pro BPEJ
Geometrický plán pro jednoho nabyvatele
Doplňující údaje a dodatečné úpravy
Práce s databází
Výsledné tabulky
Přímé vyplňování tabulky Výkaz výměr
Nastavení modulu
Tisk, vstupy a výstupy
Tipy a postupy
47. Nivelace
Úvod
Ovládání programu
Logika zadávání dat
Načtení dat ze souboru s nivelací
Rozdělení na jednotlivé pořady
Fixace výšek přestavových bodů
Testování mezních odchylek
Obrácení směru pořadu
Výsledná tabulka
Uložení vypočtených výšek
Nastavení modulu
Tisk, vstupy a výstupy
48. Výpočet trasy komunikace
Úvod
Ovládání programu
Definování trasy
Návrh oblouku
Výpočetní kontroly
Výpočet bodů v ose komunikace
Výpočet bodů na normálách
Uložení vypočtených bodů trasy
Spuštění normály na osu
Výpočet vytyčovacích prvků
49. Vyrovnání sítě
Úvod
Ovládání programu
Varianty vyrovnání a připojení sítě
Charakteristiky bodů
Parametry sítě
Vstupní data
Vyrovnání sítě
Uložení vyrovnaných souřadnic
Matematický model vyrovnání
Porovnání etap
Analýza sítě
Menu SOUBOR
Menu SÍŤ
V. Informace o databázových serverech podporovaných systémem Groma
50. Obecný postup při nastavení databází
51. Instalace a konfigurace databázových serverů
MySQL
Oracle
52. Poinstalační konfigurace databáze
Spuštění postalační konfigurace databáze
Ovládání nástroje pro konfiguraci databáze
53. Připojení systému Groma k databázi
54. Inicializace databáze
55. Založení projektu
56. Import dat z výměnného formátu nebo vzorových dat
VI. Změny v nových verzích
57. Změny mezi verzemi 9 a 10
58. Změny mezi verzemi 10 a 11
59. Změny mezi verzemi 11 a 12
Změny mezi verzemi 12 a 12.1
Změny mezi verzemi 12.1 a 12.2
60. Změny mezi verzemi 12 a 13
VII. Závěr
61. Závěr, kontakt