Groma v. 11.0

Jan Sehnal


Obsah

I. Uživatelská příručka
1. Úvod
Požadavky programu
Ochrana programu
2. Instalace programu
Instalace
Spuštění programu
Parametry při spuštění
Inicializační soubor
Informační kanál
Automatická aktualizace
3. Ovládání programu
Ovládání programu
Hlavní okno programu
Lišta nástrojů
Lišta výpočetních funkcí
Lišta nastavení
Datová okna
Práce s okny
Dialogová okna
Nápověda
4. Datové soubory
Projekty
Souřadnicové soubory
Geometrie
Soubory s měřenými daty
Protokoly
Textové soubory
Grafické soubory
Indexování souborů
Komprese souboru
Správa souborů
Otevření souboru
Založení nového souboru
Import souborů z předchozích verzí systému GROMA
5. Seznamy
Informace o bodech
Kurzor
Editování
Přidávání položek
Mazání položek
Označování
Vyhledávání položek
Volba zobrazených údajů
Krok zpět
Krok vpřed
Přetahování dat
Přečíslování seznamu
Přečíslování podle seznamu
Hromadné změny v seznamech
Změna kódů na grafické
6. Seznam souřadnic
Pohyb v seznamu souřadnic
Zamykání bodů
Řazení seznamu souřadnic
Aktivní seznam souřadnic
Vyhledávání v seznamu souřadnic
Ukládání bodů
Grafické zobrazení bodů
Roztřídění seznamu podle mapových listů
Porovnání seznamů souřadnic
Kontrola duplicitních čísel
Odstranění identických bodů
Kontrola číslování bodů
Dávkové průměrování souřadnic
Zaokrouhlení souřadnic
Obnova smazaných položek
Připojení souboru
Dvojí souřadnice
Zeměpisné souřadnice
7. Seznam měření
Volba podrobnosti zobrazení
Přečíslování seznamu měření
Zpracování zápisníku
Označení orientací
Spojení souborů měření
Obnova smazaných položek
8. Projekty
Založení projektu
Přidávání / ubírání souborů
Uložení projektu
Otevření projektu
9. Kódování bodů
Princip kódování
Kódovací tabulka
Připojení a odpojení kódovací tabulky
Editace kódovací tabulky
Vícenásobné kódy
Nenalezené kódy
Označování bodů podle kódů
Zadávání kódů pomocí popisů
Překódování při importu
10. Výpočty
Výpočetní dialogová okna
Zadávání údajů
Ukládání výsledků
Postup při ukládání vypočtených bodů
Kontrolní kresba
Tolerance
Testování dle předpisů pro práci v katastru nemovitostí
Transformace souřadnic
Orientace osnov
11. Výpočetní úlohy
Polární metoda
Ortogonální metoda
Polární metoda dávkou
Ortogonální metoda dávkou
Volné stanovisko
Protínání z délek
Protínání z orientovaných směrů
Hromadné protínání z orientovaných směrů
Průsečík přímek
Průsečík přímka - směr
Průsečík přímka - kružnice
Polygonový pořad
Výškový pořad
Transformace souřadnic
Směrník a délka
Kontrolní oměrné
Soubor kontrolních oměrných
Konstrukční oměrné
Vyrovnání na přímku
Vyrovnání na kružnici
Výpočet výměr
Polární vytyčovací prvky
Ortogonální vytyčovací prvky
Výpočet trasy
Fasáda
Kubatury
Výpočet výšky stanoviska
Výpočet výšek
Napojení změny do KM-D v dosavadním bodu
Napojení změny do KM-D v novém bodu
Dávkový výpočet souboru MAPA2
12. Export - Import souborů
Seznamy souřadnic
Seznamy měření
Kresba
13. Definice teodolitu
Definice teodolitu
14. Protokoly
Otevření protokolu
Princip práce s protokoly
Lokální protokol
Výpis seznamu souřadnic do protokolu
Výpis seznamu měření do protokolu
Přečíslování protokolu
Kódování češtiny
Parametry protokolu
15. Hlášení a komentáře
16. Grafika
Princip ukládání grafiky
Otevření grafického okna
Ovládání grafického okna
Chytání na body
Referenční výkresy
Kódování kresby
17. Digitalizace rastrových dat
Načtení rastrových dat do programu
Grafické souřadnice
Transformace souřadnic
Manipulace s lupou
Určení transformačního klíče
Digitalizace
18. Grafické určování bodů
Princip grafického určování bodů
Postup při grafickém určování bodů
19. Tiskové výstupy
Náhled před tiskem
Tisk seznamů
20. Manažer konfigurací
21. Spolupráce s CAD systémy
Spuštění s podporou CAD systému
Atributy pro přenos bodů
22. Propojení s databázemi
Podporované servery
Používané databázové tabulky
Nastavení připojení k databázi
Postup práce s databázemi bodů
II. Referenční příručka
23. Práce s referenční příručkou
24. Hlavní menu
25. Menu Soubor
Nový
Otevři
Ulož
Ulož jako
Zavři všechny
Komprese souboru
Indexování souboru
Informace o souboru
Aktivní seznam souřadnic
Nastavení
Manažer konfigurací
CAD nastavení
Tisk
Nastavení tiskárny
Zobraz protokol z výpočtu
Ulož protokol z výpočtu
Zobraz hlášení a komentáře
Konec
26. Dialogové okno Nastavení
Prostředí
Výpočty
Redukce
Záznamník
Teodolit
Kódování bodů
Protokol
Vstup/výstup
Vstupní / výstupní formát souřadnic
Vstupní / výstupní formát měření
DXF
27. Menu Výpočty
28. Menu Okno
Zavři
Mozaika horizontálně - vertikálně
Kaskáda
Srovnání ikon
Parametry zobrazení
29. Menu Editace
Krok zpět
Přenes
Zkopíruj
Vlož
Vymaž
30. Menu Databáze
Připojit k databázi
Nastavení projektu
Výběr katastrálního území
Vytvořit databázi a uživatele
Inicializace databáze
31. Menu Projekt
Přidej soubor
Odeber soubor
Otevři soubor
Nastavení
32. Menu Souřadnice / Měření
Přidej položku
Uber položku
Edituj položku
Najdi položku
Označ
Hromadná změna
Přečíslování seznamu
Překódování podle tabulky
Obnova smazaných položek
Do protokolu
33. Menu Souřadnice
Parametry zobrazení
Zobraz graficky
Roztřiď dle mapových listů
Porovnání seznamů souřadnic
Kontrola číslování bodů
Kontrola duplicitních čísel
Odstranění identických bodů
Dávkové průměrování souřadnic
Zaokrouhlení souřadnic
Dvojí souřadnice
Uložit body do databáze
Uložit změny do databáze
Odstranit smazané body z databáze
Synchronizovat seznam s databází
34. Menu Měření
Zpracování zápisníku
Spojení stanovisek
Označ orientace
Setřídění
Vykreslení měřické sítě v grafickém modulu
Připoj soubor
Parametry zobrazení
35. Menu Plán
Parametry zobrazení
Vyplň
Zvětši
Zmenši
Překresli
Výřez
Vytvořit kódovou kresbu
Smazat kódovou kresbu
Výběr elementů
Mazání elementů
Spojování bodů
Ohrada
Odečítání souřadnic
36. Menu Bitová mapa
Transformační klíč
Digitalizace
III. Přílohy
37. Parametry při spuštění
38. Instalace v síti
Instalace v síti
Konfigurační soubor
39. Síťový konfigurační soubor
40. Typy datových souborů
41. Struktura souboru pro nastavení databází
Prvek <profile>
Prvek <server>
Prvek <table>
Prvek <column>
42. Komunikace se systémem MicroStation
Konfigurace systému MicroStation
Konfigurační soubory MDL modulů
Spuštění systému GROMA z MicroStation
Komunikace GROMA - MicroStation
Informace o bodech
Kódování bodů
Konfigurace komunikačního modulu
Další funkce modulů
43. Formáty vstupních souborů s naměřenými údaji
44. Vstupní / výstupní textový formát
Alfanumerické znaky
Symboly datových položek
Šířka formátovaných údajů
Počet desetinných míst
Další nastavení
Příklady výstupního formátu
Zvláštnosti vstupního formátu
Načítání pomocí pevného formátu
Načítání pomocí volného formátu
IV. Rozšiřující moduly
45. Rozšiřující moduly
46. Kontrolní kresba k výpočtům
Zobrazení celé kresby
Výřez
Zvětšení
Zmenšení
Smazání
Font
Tisk
Export do DXF
47. Zkreslení v Křovákově zobrazení
48. Trojúhelníková kalkulačka
49. Přenos souborů
Volba umístění souboru
Přenosové parametry
Načtení souboru
Přenos souboru do stroje
Další nastavení
50. Připojení digitizéru
Příprava digitalizačního zařízení
Test komunikace
Kalibrace digitalizačního zařízení
Odečítání bodů
Určování ploch
51. Vyrovnávací rovina
Zadání roviny
Poloha roviny
Rovnice roviny
Výsledné hodnoty
52. Geometrické plány
Úvod
Ovládání programu
Nastavení modulu
Popisové pole
Logika zadávání dat
Údaje katastru nemovitostí
Údaje dřívější pozemkové evidence
Údaje pro BPEJ
Doplňující údaje
Výsledné tabulky
Vstupy a výstupy
53. Výpočet trasy komunikace
Úvod
Ovládání programu
Definování trasy
Výpočetní kontroly
Výpočet bodů v ose komunikace
Výpočet bodů na normálách
Výpočet vytyčovacích prvků
54. Vyrovnání sítě
Úvod
Ovládání programu
Varianty vyrovnání a připojení sítě
Charakteristiky bodů
Parametry sítě
Vstupní data
Vyrovnání sítě
Uložení vyrovnaných souřadnic
Porovnání etap
Matematický model vyrovnání
Menu SOUBOR
Menu SÍŤ
55. Závěr
V. Informace o databázových serverech podporovaných systémem Groma
56. Obecný postup při nastavení databází
57. Instalace a konfigurace databázových serverů
MySQL
Oracle
58. Poinstalační konfigurace databáze
Spuštění postalační konfigurace databáze
Ovládání nástroje pro konfiguraci databáze
59. Připojení systému Groma k databázi
60. Inicializace databáze
61. Založení projektu
62. Import dat z výměnného formátu nebo vzorových dat
VI. Změny v nových verzích
63. Změny mezi verzemi 9 a 10
64. Změny mezi verzemi 10 a 11