Kapitola 10. Výpočty

Všechny výpočetní úlohy se ovládají pomocí dialogových oken, která jsou zobrazena po zvolení příslušné úlohy v menu nebo na liště nástrojů.

Většina souřadnicových výpočtů je kontrolována pomocí technologie zpětné kontroly. Zpětná kontrola pracuje tak, že po výpočtu výsledných souřadnic program vypočte zpět vstupní data a s určitou tolerancí je porovná se vstupními hodnotami. Rozpor mezi vstupními a zpětně spočítanými daty signalizuje závadu ve výpočtu. Tento postup by měl eliminovat většinu teoreticky možných chyb, včetně selhání hardware apod.

Výpočetní dialogová okna

Dialogová okna pro výpočty jsou nemodální, můžete si jich otevřít více najednou, a chcete-li pracovat s jinými částmi systému GROMA, můžete je při tom nechat otevřená. Mezi jednotlivými editačními okénky v dialogovém okně se můžete pohybovat pomocí klávesy <Tab>, <Shift-Tab>, <Šipka nahoru>, <Šipka dolů> nebo <Enter>.

Výpočetní okna se skládají z několika oblastí, obvykle uzavřených do rámečků. Vždy obsahují oblast pro vstupní údaje, oblast pro výsledky a oblast s tlačítky. Složitější okna mohou obsahovat i více oblastí (orientace osnov, seznam souřadnic, apod.), případně záložky, pod nimiž jsou skryty další části oken. Ovládání všech výpočtů je až na několik výjimek shodné, bude proto popsán podrobně pouze výpočet polární metody, a u ostatních výpočtů budou popsány pouze odlišnosti od standardního postupu.

Tip

Stisknete-li klávesu <+> resp. <-> v okénku pro číslo bodu (je-li číslo bodu vyplněno), bude číslo zvětšeno resp. zmenšeno o jedničku. Toto platí pro všechna vstupní okénka pro zadání čísla bodu.