Orientace osnov

V některých úlohách (např. polární metoda, protínání ze směrů, volné stanovisko, polygonový pořad) je třeba provést orientaci osnovy vodorovných směrů. Postup orientace směrů je vždy shodný, bez ohledu na typ zpracovávané úlohy.

Při orientaci osnov můžete postupovat dvěma způsoby. Buď můžete orientace vyplnit jednotlivě, nebo můžete nechat program zorientovat osnovu automaticky.

Ruční orientace osnov

Nejprve do oblasti pro zadání stanoviska zadejte pomocí čísla bodu nebo přetažením myší souřadnice stanoviska (tento bod se netýká volného stanoviska - v této úloze budou souřadnice stanoviska určovány).

Do oblasti pro orientaci osnov vyplňte nezbytné údaje příslušného orientačního směru (měřená délka není nutná, je použita pouze pro kontrolu), a stiskněte tlačítko (Přidat). Orientace bude přidána do seznamu, program přepočítá celou orientaci osnovy směrů, a bude-li v seznamu více orientací, než jedna, program zobrazí opravy na jednotlivých orientačních směrech. Tímto postupem vyplňte všechny orientace, které chcete použít.

Automatická orientace osnov

Chcete-li, aby program automaticky provedl orientaci osnovy, přetáhněte do oblasti pro orientaci osnov pouze číslo stanoviska (červený údaj v seznamu měřených hodnot). Program vybere ze všech směrů, které byly na stanovisku zaměřeny, ty, u nichž jsou známy souřadnice cíle, a automaticky je do seznamu orientací přidá. Před automatickou orientací osnovy směrů je tedy třeba mít otevřen seznam souřadnic, obsahující souřadnice stanoviska a orientačních bodů. Navíc musí být nastaven takový způsob vyhledávání bodů, aby byl program schopen příslušné body v seznamech nalézt (souřadnice musí být v aktivním seznamu souřadnic, nebo musí být povoleno hledání bodů ve všech otevřených seznamech).

Takto vytvořený seznam orientací můžete dále libovolně editovat (přidávat, ubírat nebo opravovat položky). Údaje se přidávají pomocí tlačítka (Přidat), a ubírají tlačítkem (Ubrat).

Chcete-li některý směr vyřadit z orientací, ale nechcete-li jej úplně odebrat (pro případ, že byste jej mohli chtít později opět použít), můžete jej pouze vypnout pomocí zaškrtávacího okénka před číslem bodu. Takto vypnutý směr v seznamu zůstane pro další použití, jsou u něj zobrazeny opravy, ale pro vlastní orientaci osnovy není použit (neobjeví se ani v protokolu).

Chcete-li některou položku opravit, ukažte na ni v seznamu orientací, aby se hodnoty zobrazily v editačních oknech, potom tyto hodnoty opravte, opravenou položku přidejte a původní, neopravenou položku uberte.

Váhy orientací

Při orientaci osnov lze do výpočtu zavést váhy jednotlivých směrů. Váhy se nastavují v konfiguraci programu (Soubor->Nastavení->Výpočty). Lze zvolit ze tří standardních nastavení:

 • 1

  Všechny měřené směry jsou z hlediska přesnosti rovnocenné, váhy všech měřených směrů jsou 1.

 • s/1000

  Pro jednotlivé směry jsou použity váhy určené ze vztahu

  p = s/1000

  kde s je délka na orientační bod.

 • Uživatelské nastavení

  Kromě těchto dvou předdefinovaných možností lze do vstupního řádku pro zadání váhy zapsat libovolný funkční vztah obsahující parametr s.

Poznámka

Při volbě předdefinovaných vah si všimněte, jak se ve vstupním okénku mění funkční vztah pro výpočet váhy.

Číselné hodnoty vah jednotlivých směrů naleznete v protokolu o orientaci osnovy směrů.