Kapitola 11. Výpočetní úlohy

Polární metoda

Polární metoda

Dialog Polární metoda slouží k ručnímu výpočtu souřadnic bodů zaměřených polární metodou.

Před výpočtem zaměřených bodů nejdříve musíte zadat souřadnice stanoviska a zorientovat osnovu vodorovných směrů.

Souřadnice stanoviska

Souřadnice stanovisek lze vyplnit ručně (popř. vyplnit pouze číslo bodu a souřadnice nechat doplnit automaticky), nebo přetáhnout ze seznamu souřadnic.

Orientace osnov

Postup při orientaci osnovy směrů je uveden v předchozí kapitole.

Podrobné body

Polární metoda

Máte-li zorientovánu osnovu vodorovných směrů, můžete se pomocí záložky Určovaný bod přepnou do druhé části dialogového okna a začít počítat zaměřené body. Údaje můžete do editačních oken vyplňovat ručně, nebo přetahovat ze seznamu. Je-li zvolen aktivní seznam souřadnic, jsou do něj vypočtené body automaticky ukládány. Nechcete-li je ukládat, musíte před výpočtem zrušit aktivní seznam (příkaz Soubor->Aktivní seznam souřadnic, položka [Žádný]). Nemáte-li nastaven aktivní seznam souřadnic (nebo chcete-li uložit bod i do jiného seznamu, popř. použít v jiném výpočetním okně jako vstupní údaj), můžete jej přetáhnout pomocí myši stejně, jako se přetahují body ze seznamů souřadnic.

Tabulka 11.1. Volby výpočtu polární metody

Výpočet ze směrníkůJe-li zapnut tento přepínač, program předpokládá, že vstupní směry nejsou měřené vodorovné směry, ale přímo jižníky záměr na počítané body. Při této variantě tedy není třeba dělat orientaci osnovy, postačí zadat souřadnice stanoviska a směrníky na počítané body.
Výpočet pro bodové poleV této variantě výpočtu jsou souřadnice určovaného bodu spočítány zvlášť s využitím každého orientačního směru. Vypočtené souřadnice jsou zprůměrovány, uložena je výsledná hodnota a rozdíly jsou zaprotokolovány. Jsou-li na stanovisku zadány např. tři orientační směry, budou souřadnice počítaného bodu vypočteny třikrát, zprůměrovány a zaprotokolovány.

Chcete-li vypočítat souřadnice více bodů najednou, můžete si tyto body označit v seznamu měření, a přetáhnout celý označený blok najednou.

Poznámka

Při tomto způsobu výpočtu nesmí označený blok zasáhnout do dalšího stanoviska, protože tato úloha neumí automaticky provést novou orientaci osnov. V případě, že chcete počítat více stanovisek najednou, použijte Polární metodu dávkou.

Přetahujete-li data myší, budou souřadnice vypočteny okamžitě po přetažení. Zadáváte-li údaje z klávesnice, musíte stisknout tlačítko (Výpočet) (lze stisknout odkudkoli klávesou <Alt-V>).