Výpočty

Zde jsou shromážděna všechna nastavení týkající se výpočtů.

Dávkový výpočet:

 • Použít pouze označené hodnoty

  Pokud nechcete v dávkových výpočtech počítat celý soubor s naměřenými daty najednou, označte si pouze tu část, kterou chcete vypočítat, a zapněte tuto volbu. Program bude neoznačené údaje ignorovat.

 • Editovat orientace

  Když program na začátku každého stanoviska počítá orientaci osnov vodorovných směrů, použije k tomu všechny měřené směry, u nichž najde souřadnice orientace. Pokud chcete mít přehled o tom, které směry použil, případně pokud je chcete ještě editovat (vypouštět, apod.), zapněte tuto volbu, a program vám vždy orientace nabídne ke kontrole a editaci.

  Jestliže je tato volba vypnuta, program vám orientace nabídne pouze v případě, že je u některé z nich překročena mezní oprava orientace, nastavená v Nastavení->Tolerance.

 • Počítat polární metodu

 • Počítat volná stanoviska

 • Počítat protínání ze směrů

  Těmito přepínači lze volit, které metody mají být použity při dávkovém výpočtu.

 • Zaokrouhlovat vstupní hodnoty

  V případě, že jsou údaje v seznamech měření a souřadnic uloženy s vyšší přesností, než je nastavena pro zobrazování (např. když jsou délky v zápisníku uloženy na milimetry, ale zobrazování je nastaveno na centimetry), může nastat situace, že dávkový výpočet dá nepatrně odlišné výsledky od ručního výpočtu. Je to způsobeno tím, že dávkový výpočet přebírá přímo hodnoty ze seznamů, zatímco při ručním výpočtu všechny hodnoty projdou zobrazením v dialogových oknech, čímž dojde k jejich zaokrouhlení dle nastaveného počtu desetinných míst. Někdy je přesnější výpočet z uložených hodnot vhodnější, někdy je naopak třeba, aby se dávkový výpočet přesně shodoval s ručním výpočtem. Má-li se přesně shodovat, zapněte tuto volbu, a při dávkovém výpočtu budou všechny vstupní hodnoty zaokrouhlovány dle nastaveného počtu desetinných míst. Dávkový výpočet potom bude dávat stejné výsledky, jako ruční výpočet.

 • Nepočítat výšky u bodů s kódem

  Nechcete-li u bodů s určitým kódem počítat výšky, nastavte zde příslušný kód. Jestliže je tento kód pouze součást celého popisu bodu, musí být navíc správně nastaven oddělovač kódů v dialogovém okně Soubor->Nastavení->Kódování.

Volné stanovisko

 • Dopočítat neznámé délky

  Tímto přepínačem lze volit, zda mají být neznámé (neměřené) délky na volném stanovisku dopočítány z trojúhelníků. Podrobnější informace viz Volné stanovisko.

 • Typ transformace

  Zde lze zvolit, jaký typ transformace je použit při výpočtu volného stanoviska v dávce. Při otevření výpočetního okna pro ruční výpočet volného stanoviska v něm bude zde zvolený typ transformace přednastaven.

Nabízet jako orientace:

 • Všechny body o známých souřadnicích

  Program při orientacích osnov vodorovných směrů nabídne jako orientace všechny směry, jejichž cílové body byly nalezeny v seznamech souřadnic. Při hledání program postupuje podle parametrů nastavených v Soubor->Nastavení->Prostředí.

 • Body s atributem Orientace

  Při této volbě program jako orientace nabízí pouze body, které mají v seznamu měření nastaven atribut Orientace (byly-li nalezeny v seznamech souřadnic).

Různé:

 • Provádět zpětnou kontrolu výpočtů

  Je-li tato volba zapnuta, většina výpočetních funkcí je kontrolována zpětným výpočtem vstupních dat z výsledků. Pokud vypočtená vstupní data neodpovídají s určitou tolerancí původním datům, je výpočet přerušen a program zobrazí chybové hlášení.

 • Dotázat se před uzavřením neuloženého výpočtu

  Je-li tato volba zapnuta, při zavírání výpočetních oken s komplikovanějšími výpočty, která umožňují uložit zadání do souboru (např. polygonový pořad) budete dotázáni, zda chcete skutečně okno zavřít bez uložení zadání. Je to ochrana proti tomu, abyste si nechtěným stisknutím klávesy <Esc> nebo jiným způsobem omylem nezavřeli výpočetní okno s komplikovaným zadáním.

Váhy směrů při orientaci osnov

Zde lze zvolit, jaké váhy mají být přisouzeny měřeným směrům při výpočtu orientace osnovy směrů. Můžete si zvolit ze dvou předdefinovaných variant, nebo můžete zadat libovolný vztah pro výpočet váhy. Pro délku se ve výpočetním vztahu použije symbol S. Podrobnější popis viz Orientace vodorovných směrů.

Váhy převýšení

Zde lze zvolit, jaké váhy mají být přisouzeny měřeným převýšením. Můžete si zvolit ze tří předdefinovaných variant, nebo můžete zadat libovolný vztah pro výpočet váhy v závislosti na délce. Pro délku se ve výpočetním vztahu použije symbol S.

Tolerance

Zde můžete definovat různé sady tolerancí, které jsou používány při výpočtech. Při překročení příslušné tolerance je zobrazeno dialogové okno s dosaženou hodnotou, tolerancí a nabídkou volby, zda má program ve výpočtu pokračovat, nebo jej přerušit. Zároveň zde můžete zvolit, se kterou sadou tolerancí má program dále pracovat.

Necháte-li vstupní řádek pro některou z tolerancí nevyplněný, znamená to, že program při tomto výpočtu nemá překročení tolerance testovat. Program po instalaci obsahuje mimo jiné i předdefinovanou sadu nazvanou Netestovat, ve které není žádná tolerance vyplněna. Zvolíte-li jako aktivní tuto sadu, program nebude překročení tolerancí testovat nikde.