Hromadné změny v seznamech

Hromadná změna v seznamu souřadnic
Hromadná změna v seznamu měření

V seznamech souřadnic i v seznamech měření lze provádět hromadné změny. Příkazem Souřadnice->Hromadná změna nebo Měření->Hromadná změna se zobrazí dialogové okno, v němž můžete definovat změny, které si přejete v seznamu provést.

Dialogové okno obsahuje rámeček pro každý údaj, který lze pomocí hromadné změny upravovat. Každý rámeček obsahuje zaškrtávací okénko Změnit, kterým volíte, které údaje budete hromadnou změnou měnit. Pokud toto okénko zapnete, program vám zpřístupní nastavení změny pro příslušný údaj. Do editačního okénka můžete zapsat číselnou konstantu nebo funkční vztah, jehož výsledkem je číselná hodnota.

Typ změny

Pod editačním okénkem můžete zvolit, jak má program při hromadné změně s výsledkem výrazu naložit. V závislost na typu údaje program nabízí všechny nebo některé z následujících možností:

 • Nastavit

  Údaj bude nastaven na zadanou hodnotu nebo výsledek zadaného výrazu, bez ohledu na původní hodnotu údaje.

 • Vynásobit

  Původní údaj bude zadanou hodnotou nebo výsledkem zadaného výrazu vynásoben. Přejete-li si původní údaj místo násobení dělit, zadejte zde převrácenou hodnotu koeficientu.

 • Přičíst

  K původnímu údaji bude zadaná hodnota nebo výsledek zadaného výrazu přičten. Přejete-li si zadanou hodnotu odečíst, zadejte ji zde s opačným znaménkem.

 • Odstranit

  Původní údaj bude ze záznamu odstraněn. Takto můžete např. odstranit výšky cíle, apod. Údaj můžete ze záznamu odstranit i tak, že zvolíte volbu Nastavit a editační okénko s příslušným údajem ponecháte prázdné.

Poznámka

Některé údaje (např. souřadnice X a Y) jsou povinné, takže je ze záznamu odstranit nelze.

Funkční vztahy

Do editačních okének lze kromě číselných hodnot zapisovat i funkční vztahy, v nichž lze použít běžné matematické operace, konstanty a předdefinované proměnné. Předdefinované proměnné jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Tabulka 5.2. Proměnné pro hromadné změny v seznamu souřadnic

Název proměnnéObsah proměnné
PREFIXPředčíslí bodu
NUMČíslo bodu
X, Y, ZSouřadnice X, Y, Z
INFO1, INFO2, INFO3, INFO4Uživatelské informace 1-4

Tabulka 5.3. Proměnné pro hromadné změny v seznamu měření

Název proměnnéObsah proměnné
PREFIXPředčíslí bodu
NUMČíslo bodu
HZVodorovný směr
ZZenitový úhel
DISTVodorovná délka
DHPřevýšení
SIGNALVýška stroje/cíle

Tabulka 5.4. Společné proměnné pro všechny typy výrazů

Název proměnnéObsah proměnné
XRED, YRED, ZREDRedukce souřadnic dle nastavení
SCALENastavený měřítkový koeficient
PIKonstanta pi (3.14159265358979)
RORadian v g (63.66197723675813)

Přejete-li si tedy například přičíst k souřadnici X konstantu 100m, můžete postupovat dvěma způsoby:

 • Do editačního okénka zadejte konstantu 100 a zvolte akci Přičíst.

 • Do editačního okénka zadejte funkční vztah X+100 a zvolte akci Nastavit.

Výsledek obou těchto postupů bude shodný.

V tomto případě je samozřejmě jednodušší první způsob, ale z příkladu je zřejmé, že druhý způsob nabízí mnohem více možností:

 • Lze jím zapsat libovolně složitou matematickou operaci.

  Ve výrazu se může objevit prakticky libovolné množství matematických operací.

 • Ve výrazu lze použít i ostatní proměnné.

  Můžete tedy zapsat např. vztah (X+Y)/2, který vypočte aritmetický průměr z obou souřadnic.

 • Lze zaměnit jednotlivé údaje.

  Tímto způsobem můžete mezi sebou údaje zaměňovat. Například lze zaměnit jednotlivé uživatelské údaje. Pokud do editačního okénka pro Info 1 zapíšete INFO2 a do editačního okénka pro Info 2 zapíšete INFO1, budou tyto dva údaje navzájem zaměněny. Obdobně můžete zaměňovat např. uživatelské informace za souřadnice, můžete tedy mít pro každý bod v jednom souboru více párů souřadnic.

Specifické volby pro seznam souřadnic

 • Zámek

  Při změnách v seznamu souřadnic lze zároveň měnit i atribut bodu. Vyberete-li možnost Zamknout, budou všechny upravované body zamčeny. Při volbě Odemknout budou všechny upravované body odemčeny. Při volbě Neměnit zůstane zámek upravovaných bodů beze změny.

 • Zvýraznění

  Pomocí této volby lze měnit zvýraznění bodu. Vyberete-li možnost Zvýrazněný, budou všechny upravované body označeny atributem zvýraznění. Takovéto body budou v seznamu souřadnic zobrazeny tučně, a v závislosti na nastavených volbách řazení seznamu v dialogovém okně Soubor->Nastavení->Prostředí mohou být uvedeny na začátku seznamu, před ostatními body. Při volbě Normální bude upravovaným bodům atribut zvýraznění odebrán. Při volbě Neměnit zůstane atribut zvýraznění upravovaných bodů beze změny.

 • Záměna X a Y

  Pomocí tlačítka (Zaměnit X a Y) lze u celého souboru nebo u označených bodů vzájemně zaměnit souřadnice X a Y. Tato možnost je vhodná např. načtete-li do systému GROMA textový seznam souřadnic, a potom zjistíte, že v něm byly přehozeny souřadnice X a Y.

 • Změna kvadrantu

  Pomocí tlačítka (Změna kvadrantu) lze u celého souboru nebo u označených bodů zaměnit znaménko u souřadnic X a Y, např. pro export souřadnic do grafických systémů pracujících s matematicky orientovanou soustavou souřadnic.

Specifické volby pro seznam měření

 • Atribut

  Při změně v seznamu měření lze měnit atribut bodu. Zaškrtnete-li volbu Měřený bod, budou všechny upravované body změněny na měřené body. Při volbě Orientace budou všechny upravované body změněny na orientace. Při volbě Neměnit zůstane atribut upravovaných bodů beze změny.

Označování bodů

Po stisknutí tlačítka (Označit) bude zobrazeno dialogové okno pro označení položek v seznamu. Jsou-li v seznamu některé položky označeny, můžete si zvolit, zda má být změna provedena v celém souboru, nebo pouze u označených položek.