Kapitola 31. Dialogové okno Nastavení

Toto dialogové okno se vyvolá příkazem Soubor->Nastavení. Nastavují se v něm všechny parametry programu Groma (parametry prostředí, vstupní/výstupní formáty, tolerance, atd.)

Prostředí

Pod touto záložkou lze nastavit různé parametry pro práci programu. Údaje jsou organizovány do logických skupin.

Nastavení - Prostředí

Řazení:

Zde lze nastavit, jakým způsobem mají být řazeny položky v seznamu souřadnic.

 • Netřídit

  V tomto případě body v seznamech souřadnic řazeny nejsou, v seznamu jsou uvedeny v takovém pořadí, v jakém byly do souboru přidávány. Toto pořadí se však poruší např. při kompresi souboru, pokud je v okamžiku komprese nastaven jiný způsob řazení (při kompresi souboru je vytvořen nový soubor, do něhož jsou všechny body zapsány v takovém pořadí, jak jsou v okamžiku komprese zobrazeny).

 • Předčíslí

  Body jsou v seznamu seřazeny primárně podle předčíslí a sekundárně podle čísla bodu. V souboru jsou tedy řazeny za sebe body se stejným předčíslím a různým číslem bodu. Toto je nejběžnější způsob řazení.

 • Číslo

  Body jsou seřazeny primárně podle čísla bodu a sekundárně podle předčíslí. V souboru jsou tedy řazeny za sebe body se stejným číslem a různým předčíslím.

Dále lze v možnostech řazení zaškrtnout volbu Zvýrazněné napřed, čímž zajistíte, že zvýrazněné položky seznamu souřadnic jsou uvedeny před běžnými položkami.

Pořadí souřadnic:

Můžete zvolit pořadí, v jakém mají být zobrazovány a zadávány souřadnice X a Y v seznamech a v dialogových oknech. Tato volba nemá vliv na ukládání seznamů souřadnic do textových souborů, tam je pořadí dáno použitým předpisem formátu.

Důležité

Změna nastavení pořadí souřadnic se projeví až po ukončení programu a jeho opětovném spuštění.

Seznamy:

 • Povolit duplicitní body v seznamech souřadnic

  Jestliže je tato volba zapnuta, můžete do jednoho seznamu souřadnic uložit více bodů téhož čísla. Dodateřčně je možno tyto duplicity zpracovat např. dávkovým průměrováním souřadnic.

 • Označování položek v seznamech dle Windows

  Jestliže je tato volba zapnuta, pracuje systém Groma při označování položek v seznamech stejně jako ostatní seznamy ve Windows (ukážete-li myší do seznamu, je označení položek zrušeno). Je-li tato volba vypnuta, označování pracuje jako v předchozích verzích.

 • Rychlé zamykání/odemykání bodů myší

  Jestliže je tato volba zapnuta, můžete jednotlivé body zamykat a odemykat kliknutím myši u levého okraje seznamu (před číslem bodu).

 • Zvýraznit aktivní seznam souřadnic

  Jestliže je tato volba zapnuta, bude aktivní seznam souřadnic zvýrazněn tím, že bude záhlaví sloupců zobrazeno na světle modrém pozadí.

 • Zvýraznit celou plochu aktivního seznamu

  Jestliže je zapnuta tato i předchozí volba, bude zobrazeno zvýrazněné pozadí pod celým aktivním seznamem souřadnic.

 • Zvýraznit body s odlišným SOBR a SPOL

  Zapnutím této volby můžete nechat v seznamech souřadnic zvýraznit body s odlišnými souřadnicemi obrazu a polohy. Body jsou zobrazeny červeně. Zvýraznění se týká pouze zobrazení bodů v okně, při tisku budou všechny body vypsány černě.

 • Font pro seznamy

  Po stisknutí tohoto tlačítka lze nastavit font, kterým jsou zobrazovány seznamy souřadnic a seznamy měření na obrazovce.

Vyhledávání bodů:

 • Hledat podle předčíslí

  Při této volbě jsou body vyhledávány podle čísla i předčíslí, tj. aby byl bod v seznamu nalezen, musí mít shodné číslo i předčíslí. Pokud tato volba není zvolena, budou při hledání nalezeny všechny body daného čísla, bez ohledu na předčíslí.

  Toto nastavení může mít, zvláště u rozsáhlých seznamů souřadnic, značný vliv na rychlost vyhledávání. Obecně platí, že hledání podle čísla i předčíslí je rychlejší, než hledání pouze podle čísla.

 • Hledat ve všech otevřených souborech

  Je-li tato volba zapnuta, program hledá body nejen v aktivním seznamu, ale ve všech otevřených seznamech. Je-li nalezeno více bodů, splňujících kritéria, program zobrazí jejich seznam v dialogovém okně a umožní vám si z nich vybrat.

 • Zvukový signál při nenalezení

  Jestliže není bod nalezen, program vás upozorní zvukovým signálem.

Nastavení internetu:

 • Stahovat informace z internetu

  Po spuštění si aplikace stáhne aktuální indormace z informačního kanálu. Pokud je k dispozici nějaká zpráva, která ještě nebyla zobrazena, zobrazí ji. Opakované zobrazení starších zpráv si můžete vyžádat příkazem Nápověda->Opakované zobrazení všech zpráv z informačního kanálu.

 • Stahovat aktualizace z internetu

  Je-li tato volba, systém Groma po spuštění kontroluje, zda nejsou k dispozici nové aktualizace. Pokud ano, nabídne jejich stažení a automatickou instalaci.

 • Nastavení proxy serveru

  Je-li váš počítač připojen k internetu prostřednictvím proxy serveru, můžete zde zadat buď přesnou adresu a port proxy serveru, nebo nechat převzít nastavení proxy serveru z nastavení internetu pro celý počítač.

Další volby:

 • Automaticky otevřít kontrolní kresbu

  Jestliže je tato volba zapnuta, po prvním výpočtu nebo jiné úloze, která zobrazuje kontrolní kresbu, bude okno s kontrolní kresbou automaticky otevřeno.

 • Zobrazovat bublinovou nápovědu

  Je-li tato volba, v dialogových oknech systému Groma je po najetí kurzorem myši na některé ovládací prvky zobrazena bublinová nápověda s vysvětlením příslušného prvku.

Zakládací soubory

Pokud si přejete, aby měly nově založené soubory nějaké specifické vlastnosti (nastaven určitý souřadnicový a výškový systém, definovány použité sloupce). můžete si založit prázdný seznam souřadnic nebo měření, všechny požadované vlastnosti v něm nastavit, a definovat jej zde jako zakládací. Všechny nově založené seznamy tato nastavení převezmou.

 • Výběr souboru (...)

  Po stisknutí tohoto tlačítka můžete zvolit soubor, který má být použit jako zakládací.

 • Otevřít

  Po stisku tohoto tlačítka bude zakládací soubor otevřen, takže jej můžete snadno upravovat.

 • Odpojit

  Tímto příkazem ukončíte používání nastaveného zakládacího souboru.

Formát nově zakládaných datových souborů

Systém Groma umí pracovat se dvěma typy datových souborů. Zde si můžete zvolit, jaký typ souboru bude vytvořen při automatickém zakládání souboru (při importech, apod.).

 • Starý formát

  Aplikace bude vytvářet soubory typu .crd, .mes, kompatibilními se všemi verzemi Gromy od v.5). a novými typy (.crds, .mess kompatibilními s verzemi 13 a dále).

  Jedná se o binární soubory ve vnitřním formátu systému Groma, nelze s nimi tedy pracovat mimo prostředí systému Groma.

 • Nový formát

  Aplikace bude vytvářet soubory typu .crds, .mess, kompatibilními s verzemi 13 a dále).

  Jedná se o binární soubory ve formátu SQLite, k jejich zpracování lze tedy použít celou škálu aplikací třetích stran nebo vývojářských knihoven.

Poznámka

Při ručním vytváření nového souboru pomocí dialogového okna pro založení souboru můžete zvolit formát zakládaného souboru přímo v dialogovém okně.

Vzhled aplikace

Zde si můžete zvolit typ ovládání hlavního okna aplikace:

 • Nový vzhled (pás karet)

  V horní části hlavního okna aplikace bude jako hlavní ovládací prvek zobrazen pás karet.

 • Starý vzhled (roletové menu)

  V horní části hlavního okna aplikace bude zobrazeno klasické roletové menu a pod ním lišta nástrojů a lišta výpočetních funkcí..