Protokol

Pod touto záložkou můžete nastavit některé parametry pro práci s protokoly.

Kódová stránka:

Program GROMA pracuje s protokolem v kódování Windows Latin-2 (kódová stránka 1250), stejně jako Windows CZ. Do textového souboru však můžete protokol ukládat i v jiném kódování, což může být výhodné pro další zpracování protokolu, např. textovým editorem. Při čtení je protokol automaticky převeden zpět do kódování Windows Latin-2. Program nabízí tyto kódové stránky:

 • 437 DOS Standard IBM,

 • 850 DOS Kamenický (KEYBCS2),

 • 852 DOS Latin-2,

 • 1250 Windows Latin-2

Varování

Překódování do kódové stránky 437 je nevratné, protože jsou při zápisu všechny české znaky převedeny na ekvivalenty bez diakritických znamének. Po příštím otevření soubor s protokolem obsahuje pouze standardní ASCII znaky.

Volby:

 • Vytvářet protokol

  Tímto vypínačem lze zapnout nebo vypnout vytváření lokálního protokolu. Protokol se ukládá do paměti, a při některých rozsáhlých výpočtech (např. dávkový výpočet velkého souboru měření) může dosáhnout značné velikosti. Navíc jeho vytváření výpočet poněkud zpomaluje. V některých případech tedy může být výhodné protokol dočasně vypnout.

 • Automaticky zapisovat protokol

  Je-li zapnuta tato volba, program automaticky zapíše protokol na disk vždy, když je do něj přidán lokální protokol. Navíc automaticky uloží protokol při ukončení programu. Není-li tato volba zapnuta, je při ukončení programu zobrazeno varovné hlášení s dotazem, zda má být protokol uložen.

 • Zapisovat souřadnice vstupních bodů

  Je-li tato volba zapnuta, do protokolu jsou zapisovány souřadnice vstupních bodů.

 • Zapisovat body vypočtené v dávce

  Zapnete-li tuto volbu, program při dávkovém výpočtu ukládá do protokolu informace o všech vypočtených bodech. Jestliže tuto volbu vypnete, do protokolu jsou uloženy pouze informace o orientacích osnov vodorovných směrů, o výpočtu volných stanovisek a o protínání ze směrů.

 • Neprotokolovat souřadnici Z

  Zapnete-li tuto volbu, program při výpočtech nebude protokolovat výškové informace.

Font na obrazovku / pro tisk

Po stisknutí těchto tlačítek můžete nastavit font, kterým má být protokol zobrazen na obrazovce, a font, kterým má být protokol vytištěn na tiskárně.