Záznamník

V tomto dialogovém okně musíte nastavit typ použitého záznamníku a další údaje.

Záznamník:

 • Typ

  Podle toho, jaký je nastaven typ záznamníku, je prováděna konverze naměřených dat při importu z textového souboru. Před importem je tedy třeba nastavit, odkud data pocházejí.

 • Formát

  Některé typy záznamníků umožňují zaznamenávat data ve více různých formátech. Aby program data správně zpracoval, musí být nastaven použitý formát.

 • Vynechat řádků v hlavičce

  Některé formáty obsahují hlavičku, která nemusí mít vždy stejný počet řádků. Skutečný počet řádků hlavičky v použitém formátu musí být nastaven v tomto vstupním řádku.

 • Maska datových souborů

  Pokud u datových souborů používáte nestandardní příponu, můžete ji zde nastavit. Při otevírání souborů pak bude v dialogovém okně tato přípona přednastavena jako filtr.

Měřená data:

 • Typ délek

  Zde je třeba nastavit, zda jsou délky v souboru, odkud budou importovány naměřené údaje, vodorovné nebo šikmé. Jestliže formát záznamníku umožňuje automaticky rozpoznat typ délek, není tato volba dostupná.

  Lze nastavit i možnost Neredukovat. Potom budou v seznamu měření uvedeny neredukované šikmé délky, které lze redukovat dodatečně zpracováním zápisníku. Veškeré výpočetní úlohy očekávají redukované vodorovné délky, takže takovéto neredukované délky nelze ve výpočetních oknech použít. Při pokusu o přetažení neredukované délky myší do výpočetního okna jste na tuto skutečnost upozorněni.

  Dále zde lze nastavit vlastní vzorec pro přepočet délky na vodorovnou. Jsou přednastaveny standarní výpočetní vztahy pro některé historické typy dálkoměrů. Ponecháte-li vstupní řádek pro vzorec prázdný, bude přepočet proveden podle standardních vztahů s použitím převýšení nebo zenitového úhlu.

 • Úhlové jednotky

  Zde můžete nastavit, v jakých úhlových jednotkách jsou zapsány úhlové údaje v datových souborech přenesených ze stroje. Úhlové jednotky stroje se nemusí shodovat s úhlovými jednotkami, s nimiž pracuje systém GROMA.

 • Kontroly

  Zde můžete nastavit podmínku, pomocí níž je testována výška cíle. Pokud je výsledek uvedeného vztahu nenulový, je podmínka považována za splněnou. V podmínce lze použít logické operátory ∧ (logický součin) a | (logický součet) a relační operátory <, >, <=, >=, ==, <>.

  Podmínka může vypadat např. takto:

  (SIGNAL > 0.5) & (SIGNAL < 3) & (SIGNAL <> 1)
  nebo
  (SIGNAL == 0) | ((SIGNAL >= 1.3) & (SIGNAL <= 2.1))

Souřadnice:

 • Koeficient X/Y/Z

  Jsou-li importovány ze záznamníku souřadnice bodů, program je při importu těmito koeficienty vynásobí.

 • Zaměnit souřadnice X a Y

  Při importu program zamění souřadnici X a Y.

Volby:

 • Nulové výšky cíle

  Tuto volbu zapněte, chcete-li, aby po importu naměřených dat zůstala u bodů, u nichž byla registrována nulová výška cíle, výška cíle 0.00m. Má-li nulová výška cíle signalizovat, že je příslušný bod bez výšky, vypněte tuto volbu, a bod bude po importu bez výšky cíle a jeho výška nebude při výpočtech počítána.

 • Standardní výška cíle

  Přejete-li si, aby byla u každého měření, kde není výška cíle explicitně uvedena, použita standardní hodnota, zadejte tuto hodnotu výšky cíle zde.

Kódování souboru:

Používáte-li při registraci kódů ve stroji znaky s diakritikou v jiném kódování, než Windows 1250, zvolte zde typ kódování, aby mohl systém GROMA při importu kódy správně převést.