Vstup/výstup

Pod touto záložkou se zadávají parametry pro vstup a výstup číselných hodnot (jednotky, počet desetinných míst, apod.)

Počet desetinných míst:

V těchto vstupních řádcích se zadává požadovaný počet desetinných míst pro výstup souřadnic, úhlů, délek, výšek a ploch.

Čísla bodů

Zde můžete definovat, jakým způsobem se mají v seznamech zobrazovat čísla bodů:

 • Úplná čísla v seznamech

  Po zapnutí této volby bude program v seznamech zobrazovat celá úplná čísla bodů namísto rozdělení na čísla a předčíslí.

 • Čísla doplnit nulami

  Zapnete-li tuto volbu, budou čísla bodů zleva doplněny nulami na plný počet číslic.

 • Oddělit předčíslí pomlčkou

  Zapnete-li tuto volbu, budou předčíslí bodů oddělena od čísel pomlčkou.

 • Rozdělit předčíslí na části

  Po zapnutí této volby budou předčíslí rozdělena pomlčkami na číslo katastrálního území a číslo ZPMZ

 • Redukovat předčíslí

  Po zapnutí této volby nebude v seznamech zobrazeno předčíslí bodů, bude-li shodné s předčíslím nastaveným na liště nastavení. Bude-li se shodovat číslo katastrálního území, ale bude rozdílné číslo ZPMZ, bude se zobrazovat pouze číslo ZPMZ.

 • Zobrazovat ZPMZ vždy

  Zapnete-li tuto volbu, bude i při zapnuté redukci čísla bodu zobrazeno číslo ZPMZ vždy, i v případě, že je shodné s číslem přednastaveným na liště nastavení..

Měřítkový koeficient pro převod délek do roviny zobrazení:

Tímto koeficientem jsou vynásobeny všechny délky vstupující do programu, a to ihned při importu naměřených dat nebo při zadávání délek. Naopak všechny vypisované délky (např. při výpočtu vytyčovacích prvků) jsou tímto koeficientem vyděleny.

Délkové jednotky:

Lze volit mezi metry a stopami.

Úhlové jednotky:

Jednotky, v nichž jsou zadávány a vypisovány úhlové údaje. Bez ohledu na nastavení je vždy úhel vypisován jako desetinné číslo. Při nastavení na stupně jsou první dvě číslice za desetinnou tečkou desítky minut a minuty, potom následují desítky vteřin, vteřiny, desetiny vteřin, atd.

Zeměpisné souřadnice:

Zde můžete nastavit jednotky a počet desetinných míst pro zobrazování zeměpisných souřadnic. Při nastavení jednotek na stupně, minuty a vteřiny tento údaj znamená počet desetinných míst u vteřin. Při nastavení na stupně desetinné znamená počet desetinných míst u stupňů.

Ukládání bodů do seznamů souřadnic

 • Body automaticky přenášet do řídící aplikace

  Po zapnutí této volby bude systém GROMA, je-li spuštěn v rámci nějaké řídící aplikace (např. MicroStation), posílat do řídící aplikace automaticky všechny body ukládané do seznamu souřadnic. Tyto body tedy budou automaticky vytvářeny ve výkresu řídící aplikace.

 • Zaokrouhlovat souřadnic dle zadaného počtu desetinných míst

  Je-li tato volba zapnuta, budou souřadnice všech bodů ukládaných do seznamu souřadnic automaticky zaokrouhlovány dle nastaveného počtu desetinných míst.

 • V seznamu souřadnic s dvojími souřadnicemi třídit ukládané souřadnice dle kódu kvality

  Je-li tato volba zapnuta, budou vypočtené souřadnice bodů vkládaných do seznamu souřadnic uloženy s ohledem na kód kvality bodu. Souřadnice body s kódem kvality 4-8 budou uloženy do souřadnic obrazu, souřadnice bodů s kódem kvality 3 budou uloženy do souřadnic polohy.

Přenos bodů do databáze

 • Kontrolovat duplicitní souřadnice

  Po zapnutí této volby bude systém GROMA před každým vložením bodu do databáze kontrolovat, zda databáze již neobsahuje jiný bod o stejných souřadnicích. Pokud takový bod nalezne, nový bod nebude do databáze uložen.

 • Kontrolovat duplicitní čísla bodů

  Po zapnutí této volby bude systém GROMA před každým vložením bodu do databáze kontrolovat, zda databáze již neobsahuje jiný bod téhož čísla. Pokud takový bod nalezne, nový bod nebude do databáze uložen.

 • Automaticky doplnit KATUZE_MER a ZPMZ_MER

  Při doplňování souřadnic polohy ke stávajícím bodům je třeba vyplnit KATUZE_MER a ZPMZ_MER. Na některých katastrálních pracovištích vyžadují vyplnit tyto údaje i pro nově pořizované body. V takovém případě stačí zapnout tuto volbu, a KATUZE_MER a ZPMZ_MER bude bodům při ukládání do databáze automaticky doplněno.