Menu SÍŤ

Parametry sítě

V tomto dialogovém okně je nutno nastavit některé parametry vyrovnávané sítě.

Lokalita

Název lokality, který je ukládán do protokolu.

Datum

Datum měření v síti.

Etapa

Název etapy, který je ukládán do protokolu.

Jednotková střední chyba - polohový výpočet

Apriorní jednotková chyba m0, která bude použita při vyrovnání. Nejsou-li měřeny délky, zadejte zde jednotkovou střední chybu směru, jsou-li měřeny délky, zadejte jednotkovou střední chybu délky. Po vyrovnání je testován poměr této apriorní jednotkové střední chyby a jednotkové střední chyby aposteriorní, určené na základě vyrovnání. Tento poměr by se měl co nejvíce blížit hodnotě 1.

Jednotková střední chyba - výškový výpočet

Apriorní jednotková chyba m0, která bude použita při vyrovnání. Po vyrovnání je testován poměr této apriorní jednotkové střední chyby a jednotkové střední chyby aposteriorní, určené na základě vyrovnání. Tento poměr by se měl co nejvíce blížit hodnotě 1.

Střední chyba směru

Odhad střední chyby měřeného směru [cc].

Váha převýšení

Váhy převýšení jsou vypočteny dle vztahů uvedených v uživatelské příručce.

Střední chyba délky

Odhad střední chyby měřené délky. Střední chyba se zadává ve tvaru A + Bppm, kde A je součtová část a B násobná část střední chyby, obdobně jako je charakterizována přesnost elektronických dálkoměrů. Např. při nastavení 3+2ppm bude pro délku 2000 m nabídnuta střední chyba 3mm + 2*2mm = 7mm.

Alfa, Beta

Parametry Alfa a Beta (v procentech) pro testování statistických hypotéz o dodržení přesnosti měření.

Smazat síť

Tímto příkazem můžete smazat celou síť. Byla-li síť po posledním uložení změněna, program se dotáže, zda ji chcete uložit.

Vypustit bod

Chcete-li vypustit bod ze sítě, označte jej kurzorem v seznamu přibližných souřadnic, a zvolte tento příkaz. Po jeho vyvolání je zobrazeno dialogové okno, kde můžete potvrdit nebo změnit číslo bodu, který chcete smazat. Rozdíl oproti stisknutí tlačítka (Ubrat) spočívá v tom, že tento příkaz vypustí ze sítě nejen přibližné souřadnice zvoleného bodu, ale i všechna měření, v nichž daný bod figuruje.

Upravit střední chyby směrů

Po zadání tohoto příkazu je všem měřeným směrům nastavena apriorní střední chyba směru nastavená v parametrech sítě. Tento příkaz použijte, chcete-li dodatečně (např. na základě protokolu z předchozího výpočtu) hromadně upravit střední chyby všech směrů.

Upravit střední chyby délek

Po zadání tohoto příkazu je všem měřeným délkám nastavena apriorní střední chyba směru podle nastavení v parametrech sítě. Tento příkaz použijte, chcete-li dodatečně (např. na základě protokolu z předchozího výpočtu) hromadně upravit střední chyby všech délek.

Zobrazit kontrolní kresbu

Pomocí tohoto příkazu lze v systému GROMA zobrazit kontrolní kresbu sítě, aniž by síť musela být počítána. Tuto kontrolní kresbu je možné vytisknout. Po výpočtu je kontrolní kresba zobrazena automaticky.

Porovnání etap

Jestliže již proběhlo vyrovnání dané sítě, program se vás po volbě tohoto příkazu dotáže na název souboru s referenční sítí (soubor typu .net), a jestliže jsou v něm uloženy vyrovnané souřadnice, sestaví do tabulky v protokolu složky, velikosti a směrníky posunů mezi oběma etapami.