Výpočet bodů na normálách

Chcete-li počítat souřadnice podrobných bodů na normálách ke komunikaci, zadejte v dialogovém okně postupně jednotlivé délky normál oddělené čárkou. Zadáte-li tedy např. -5,-2,0,2,5, program vypočte body na normálách k trase ve vzdálenostech -5m, -2m, 0m, 2m a 5m.

Po stisknutí tlačítka (Výpočet) jsou vypočtené souřadnice podrobných bodů uloženy do protokolu o výpočtu. Chcete-li body zobrazit v dialogovém okně nebo v kontrolní kresbě, vyberte v seznamu podrobných bodů ten bod, v němž chcete normálu vypočíst, a ukažte na něj myší. Ve spodní části dialogového okna, v seznamu bodů na normálách, budou příslušné body okamžitě zobrazeny.

Máte-li v systému GROMA spuštěn modul pro kontrolní kresbu, budou v něm body na normálách zobrazeny zeleně.

Body jsou číslovány průběžně od čísla 1 ve směru rostoucího staničení. V předčíslí bodů na normále je číslo bodu v ose komunikace, v němž je normála vztyčena.

Chcete-li vypočtené body uložit do seznamu souřadnic, přetáhněte je do něj myší z výpočetního dialogového okna, obdobně jako jinde v systému GROMA. Program se vás dotáže, zda chcete uložit body v ose komunikace i na normálách.