Charakteristiky bodů

Body, vstupující do vyrovnání sítě, mohou mít různé charakteristiky, v závislosti na tom, jakým způsobem se mají na vyrovnání sítě podílet. Charakteristiky se nastavují nezávisle pro polohové a výškové vyrovnání.

Charakteristiky pro polohové vyrovnání

 • Pevné body

  Pevné body mají fixní, vyrovnáním nezměnitelné souřadnice. Po vyrovnání sítě budou mít výsledné pevné body stejné souřadnice, jaké měly při vstupu.

  Důležité

  Mezi pevnými body by neměly být měřeny délky ani směry. Měření mezi pevnými body nemají vliv na výsledné vyrovnané souřadnice, ale negativné ovlivňují střední chyby.

 • Pevné X, Pevné Y

  U bodů s touto charakteristikou se vyrovnáním nemění souřadnice X resp. Y.

 • Volné body

  Volné body jsou všechny běžné body sítě, jejichž souřadnice mají být vyrovnány. Souřadnice všech volných bodů budou vyrovnáním změněny. Obsahuje-li síť pouze body tohoto typu, bude síť zároveň umístěna pomocí Helmertovy transformace na všechny body sítě.

 • Pevný směrník

  Tato charakteristika se používá ve spojení s pevným bodem. Má-li jeden z bodů charakteristiku Pevný bod a jeden Pevný směrník, pak budou po vyrovnání zachovány souřadnice pevného bodu a směrník z pevného bodu na bod s charakteristikou Pevný směrník.

 • Helmert

  Chcete-li po vyrovnání umístit síť Helmertovou transformací pouze na zvolené body sítě, označte zvolené body charakteristikou Helmert a ostatní charakteristikou Volný.

Charakteristiky pro výškové vyrovnání

 • Pevné body

  Pevné body mají fixní, vyrovnáním nezměnitelnou výšku. Po vyrovnání sítě budou mít výsledné pevné body stejnou výšku, jakou měly při vstupu.

 • Volné body

  Volné body jsou všechny běžné body sítě, jejichž výška má být vyrovnána. Výšky všech volných bodů budou vyrovnáním změněny. Obsahuje-li síť pouze body tohoto typu, bude síť zároveň výškově umístěna pomocí Helmertovy transformace na všechny body sítě.

 • Helmert

  Chcete-li po vyrovnání umístit síť výškově Helmertovou transformací pouze na zvolené body sítě, označte výšku zvolených bodů charakteristikou Helmert a ostatních bodů charakteristikou Volná.

Přejete-li si u některého bodu změnit charakteristiky pro vyrovnání, postupujte takto:

 1. Zvolte příslušný bod v seznamu přibližných souřadnic.

 2. Změňte charakteristiku bodu pro polohové a/nebo výškové vyrovnání. Zároveň můžete změnit i kterýkoli další údaj.

 3. Stiskněte tlačítko (Přidat). Má-li přidávaný bod stejné číslo, jako existující bod v seznamu přibližných souřadnic, nebude do seznamu přidán, ale pouze upraven dle zadaných údajů.

Přejete-li si změnit charakteristiky pro více bodů najednou, postupujte takto:

 1. Vyberte v seznamu přibližných souřadnic požadované body. Při výběru můžete používat klávesy <Shift> a <Ctrl>, tak, jak je ve Windows běžné.

 2. Je-li vybráno v seznamu více bodů, budou ve vstupních okénkách zobrazeny pouze charakteristiky pro vyrovnání (jiné údaje hromadně měnit nelze). Změňte charakteristiku bodů pro polohové a/nebo výškové vyrovnání. Pokud jednu z charakteristik nechcete měnit, nechte ji neurčenou ([-]).

 3. Stiskněte tlačítko (Přidat).Charakteristiky pro vyrovnání budou v seznamu upraveny.