Výpočet trasy

Výpočet trasy

Pomocí této úlohy lze vypočíst prvky trasy, dané posloupností linií. Úloha vypočte délky segmentů, směrníky, úhly a převýšení mezi body.

Při zadání vzdáleností pro odsazení jsou navíc vypočteny souřadnice odsazených bodů.

Vstupní hodnoty se zadávají stejně, jako u ostatních výpočetních úloh. Postupně se zadávají jednotlivé body trasy a pomocí tlačítka (Přidat) se přidávají do seznamu. Ze seznamů souřadnic lze přetahovat jednotlivé body i celé skupiny označených bodů.

Po zadání celé trasy stiskněte tlačítko (Výpočet) a program vypočte prvky trasy. Máte-li zapnutu kontrolní kresbu, bude trasa i zobrazena. Vypočtené prvky trasy jsou zapsány do protokolu.

Pokud jste zadali i odsazení trasy, můžete si zvolit, jakým způsobem mají být nově vypočtené body očíslovány. Můžete ponechat odsazeným bodům původní čísla a pouze doplnit jiná předčíslí, nebo je můžete nechat nově očíslovat, a to buď průběžně (nejprve body vlevo, potom vpravo), nebo střídavě. Po výpočtu můžete body uložit tak, že je myší přetáhnete do seznamu souřadnic (kurzorem myši při tom musíte ukázat kamkoli do oblasti s výsledky mimo editační okénka).

Po stisknutí tlačítka (Aktualizovat souřadnice) program aktualizuje všechny vstupní souřadnice z otevřených seznamů souřadnic (v závislosti na nastaveném způsobu vyhledávání bodů v seznamech). Při změně vstupních souřadnic tedy není třeba zadávat celou úlohu znovu, lze v hotovém zadání pouze doplnit aktuální souřadnice.

Vypočtené body lze uložit do aktivního seznamu souřadnic stisknutím tlačítka (Uložit).