Matematický model vyrovnání

Síť je vyrovnávána metodou vyrovnání měření zprostředkujících s podmínkami. Jako zprostředkující veličiny jsou použity vodorovné délky a vodorovné úhly. Linearizovaný model vyrovnání je dán vztahem

D v = A h - l,

kde D je matice lineárního operátoru transformace měřených veličin na veličiny zprostředkující, v je vektor oprav geometrických veličin, A je matice lineárního operátoru designu sítě h je vektor oprav konfigurace a l je vektor pravých stran linearizovaného modelu sítě

za podmínky

vT* P v = min

Model se řeší za doplňujících podmínek na opravu přibližné konfigurace, které je možno zapsat ve tvaru

G h = 0

Řešení oprav konfigurace je pak dáno vztahem

h = (AT P A + GT G)-1 AT P l = N-1 AT P l

V průběhu výpočtu program provádí řadu kontrol, jejichž výsledky ukládá do protokolu. Mezi tyto kontroly patří:

Kromě toho program ještě provádí řadu interních kontrol na konzistentnost vstupních dat.

Velikosti vypočtených oprav geometrických veličin jsou testovány na odlehlost podle nastavených rizik (alfa a beta). Při překročení testu program vypočte odhad chyby v geometrické veličině. Tento odhad je poměrně spolehlivý za předpokladu ojedinělosti chyby v souboru měření.