Dialogová okna

Pro komunikaci s uživatelem jsou využívána dialogová okna. Podle způsobu obsluhy lze dialogová okna rozdělit na modální a nemodální.

Modální dialogová okna

Modální okna jsou okna, která po zobrazení blokují vstup do všech ostatních částí programu, a uživatel může pokračovat v práci až po jejich uzavření. Tento typ oken se používá pro veškeré konfigurace programu, pro chybová hlášení, nebo je-li před další akcí požadován vstup od uživatele. Mezi jednotlivými položkami modálních oken se můžete pohybovat klávesami <Tab> a <Shift-Tab>, a v případě editačních okének i klávesami <Šipka nahoru> a <Šipka dolů>.

Nemodální dialogová okna

Nemodální okna na rozdíl od oken modálních neblokují vstup do ostatních částí programu, mohou být tedy otevřena libovolně dlouho, a přitom můžete pracovat v jiné části programu. Tato okna jsou vždy zobrazena na vrchu a překrývají datová okna. Nemodální okna jsou použita pro všechny výpočetní úlohy, pro vstup souřadnic a na dalších místech programu. Mezi jednotlivými položkami se můžete pohybovat stejně, jako u oken modálních, a v případě editačních okének ještě navíc i klávesou <Enter>.

Vstupní řádky se vzorci

Všechny zadávané údaje se vyplňují do vstupních editačních okének. V okénkách lze používat standardní klávesové zkratky, tak, jak je zvykem v MS Windows (kopírování, vkládání, mazání). Navíc lze přímo při zadávání hodnot používat matematické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení, závorky, apod.)

Do vstupního řádku pro zadání délky lze tedy zadat např. 128.56+1.411 nebo (56.378+195.339)*0.999985

Zvyšování / snižování čísla bodu

Nacházíte-li se ve vstupním okénku pro zadání čísla bodu, lze hodnotu, která je v okénku uvedena, zvětšit resp. zmenšit o jedničku pomocí klávesy <+> resp. <-> na numerické klávesnici.

Pokud je identifikátor zadaný ve vstupním okénku alfanumerický (obsahuje text nebo kombinaci textu a číslic), program v něm vyhledá první číslo nebo číslici a zvětší/zmenší ji. Je-li identifikátor pouze textový, program doplní číslo na jeho konec.

Výběr datových souborů

Některá dialogová okna obsahují vstupní řádky pro výběr datových souborů pro další operace (např. označování, hromadné změny, přečíslování, apod.). Při otevření takového dialogového okna je obvykle jako datový soubor zvolen ten soubor, který je právě aktivní (jedná-li se o soubor vhodného typu). Chcete-li datový soubor změnit, můžete zvolit jeden z následujících postupů:

Ukázka nastavení vstupního souboru
  • Přetáhněte na plochu vstupního řádku libovolnou položku z datového souboru, který chcete zvolit.

  • Stiskněte tlačítko se třemi tečkami napravo od vstupního řádku s názvem souboru a program vám nabídne výběr ze všech otevřených souborů příslušného typu. V zobrazeném dialogovém okně lze také stisknutím tlačítka (Nový) založit nový nepojmenovaný soubor příslušného typu.