Polygonový pořad

Polygonový pořad

Dialogové okno Polygonový pořad umožňuje výpočet kteréhokoli typu polygonového pořadu, případně jeho uložení na disk nebo načtení z disku.

Dialogové okno se skládá z pěti částí volitelných pomocí záložek.

Počáteční a koncový bod

Tato část obsahuje souřadnice připojovacích bodů a měřené osnovy směrů na nich. Zadání probíhá stejně, jako u ostatních výpočetních úloh.

Jestliže na počátečním nebo koncovém bodě bylo měřeno, zadejte celou orientaci osnovy směrů (podrobně popsáno u polární metody). Jestliže na bodě měřeno nebylo (vetknutý pořad bez orientace, jednostranně orientovaný pořad), zadejte pouze jeho souřadnice. Obdobně postupujte u koncového bodu.

Podle zadaných údajů o připojení je pro kontrolu vypisován typ pořadu.

Měřená data

Polygonový pořad

Po zadání orientací zde postupně zadávejte naměřené hodnoty. Do seznamu je můžete přidávat nebo je z něj vypouštět tlačítky (Přidat) a (Ubrat).

Důležité

Z důvodu jednotnosti zadávání se u všech typů pořadů do seznamu měřených bodů zadává počáteční i koncový bod pořadu, a to i v případě, že na nich nebyly měřeny žádné hodnoty (např. u vetknutého polygonového pořadu bez orientace).

U bodů, na nichž bylo měřeno, zadejte měřený směr a délku zpět, měřený směr a délku vpřed a číslo stanoviska. Jsou-li délky měřeny obousměrně, program vypočte průměrnou hodnotu a do protokolu zobrazí rozdíl délek. Jsou-li měřeny pouze jednosměrně, je lhostejno, zda délku zadáte z jednoho bodu jako délku vpřed, nebo z následujícího bodu jako délku zpět.

Na počátečním bodě, bylo-li na něm měřeno, zadáváte pouze směr vpřed. Orientaci osnovy směrů (tj. směrník nulového směru) program určí pomocí samostatné orientace osnovy směrů na počátečním bodě (viz výše).

Obdobně zadáváte na koncovém bodě, bylo-li na něm měřeno, pouze směr zpět.

Po stisknutí tlačítka (Aktualizovat souřadnice) program aktualizuje všechny vstupní souřadnice z otevřených seznamů souřadnic (v závislosti na nastaveném způsobu vyhledávání bodů v seznamech). Při změně vstupních souřadnic tedy není třeba zadávat celou úlohu znovu, lze v hotovém zadání pouze doplnit aktuální souřadnice.

Výsledky

Polygonový pořad

V této části okna jsou po výpočtu pořadu zobrazeny výsledné hodnoty. Je zde zobrazen seznam souřadnic výsledných bodů a informace o dosažených odchylkách. Tato část okna obsahuje i volbu typu vyrovnání a tlačítko pro zapnutí výškového výpočtu.

Program umožňuje dva způsoby vyrovnání:

 • Klasicky

 • Transformací

Uzavřený pořad

Program umožňuje i výpočet uzavřeného pořadu, i když je tento typ pořadu z hlediska vyrovnání velice nevhodný. Uzavřený pořad se zadává stejně, jako pořad vetknutý oboustranně orientovaný. Počáteční a koncový bod je shodný, orientaci osnovy směrů je třeba zadat na počátečním i koncovém bodě. Je-li uzavřený pořad zadán správně, program to indikuje zobrazením typu pořadu Uzavřený. Tento typ pořadu z důvodu totožnosti koncových bodů nelze vyrovnávat transformací.

Jste-li s vypočtenými souřadnicemi spokojeni, můžete je ze seznamu přetáhnout do libovolného okna se seznamem souřadnic. Stejným způsobem lze polygonový pořad přetáhnout do okna s projektem. Do projektu může být přidán pouze pořad, kterému již bylo přiděleno jméno souboru, tj. pořad, který již byl uložen do souboru, nebo který byl ze souboru načten.

Vypočtené body lze uložit do aktivního seznamu souřadnic stisknutím tlačítka (Uložit).

Důležité

Při přetahování musíte ukázat kamkoli do části Výsledky mimo plochu seznamu bodů.

Vstupy / Výstupy

Polygonový pořad

Tato část okna obsahuje vstupní řádek pro název pořadu, seznam typů pořadů pro výpočet mezní odchylky a tlačítka pro načtení a uložení pořadu.

Nastavení typu pořadu

V seznamu typů pořadů zvolte správý typ dle platné vyhlášky. V závislosti na nastaveném typu budou vypočteny mezní odchylky v úhlovém a polohovém uzávěru a mezní geometrické parametry pořadu, které musí být splněny.

Načtení pořadu ze souboru měření

Kromě ručního zadávání program nabízí také možnost načíst měřená data pro polygonový pořad ze seznamu měření. Chcete-li tuto možnost použít, postupujte takto:

 1. Otevřete si seznam měření, v němž byl zaměřen polygonový pořad. Je-li měření uloženo ve více souborech, spojte je příkazem Měření->Připoj soubor nebo zkopírováním přes schránku. Otevřete seznam (seznamy) souřadnic s koncovými body.

 2. Aktivujte seznam měření (např. ukázáním myší na libovolnou položku).

 3. V dialogovém okně pro výpočet polygonového pořadu stiskněte tlačítko (Načíst pořad ze zápisníku).

 4. Zobrazí se dialogové okno se seznamem všech stanovisek ze seznamu měření.

  Bylo-li na počátečním bodě pořadu měřeno (pořad volný, jednostranně nebo oboustranně orientovaný), bude uveden v tomto seznamu. Zvolte jej myší a stiskněte tlačítko (Přidat).

  Jestliže na počátečním bodě měřeno nebylo (vetknutý pořad), napište jeho číslo do editačního okna pro číslo bodu a stiskněte tlačítko (Přidat).

  Bylo-li na některém ze stanovisek měřeno vícekrát, v seznamu je číslo tohoto stanoviska uvedeno vícekrát. Jednotlivá postavení stroje jsou identifikována pomocí pořadového čísla uvedeného na konci čísla bodu za tečkou (např. 5001.1, 5001.2, atd.).

 5. Program bod přidá do seznamu bodů pořadu a nabídne vám seznam dalších stanovisek, přes které může pořad jít. Jako další stanoviska vám program nabídne všechna stanoviska, která byla zaměřena z předchozího bodu pořadu, a z nichž byl předchozí bod zaměřen jako orientace.

  Jestliže těmto podmínkám vyhoví pouze jeden bod, program jej automaticky přidá do seznamu bodů pořadu. Jestliže vyhoví více bodů, program vám nabídne jejich seznam k výběru.

  Poznámka

  Pokud si nepřejete, aby byly body automaticky do seznamu přidávány (např. pokud máte v seznamu měření dlouhou posloupnost stanovisek, kterou ale chcete rozdělit na více pořadů, a tedy nemá být načten celý seznam jako jeden dlouhý pořad), vypněte přepínač Automaticky přidávat body.

 6. Tímto postupem zadejte celý polygonový pořad. Jestliže na koncovém bodě pořadu nebylo měřeno (pořad jednostranně orientovaný nebo bez orientace), zadejte číslo koncového bodu v editačním okénku a přidejte jej do seznamu tlačítkem (Přidat).

 7. Je-li zadán celý polygonový pořad, stiskněte tlačítko (OK). Program doplní všechny údaje ze seznamu měření a seznamů souřadnic do dialogového okna pro výpočet polygonového pořadu. Před výpočtem se přesvědčte, zda jsou načtena všechna data správně.

Jsou-li zadány všechny vstupní hodnoty, můžete výpočet spustit tlačítkem (Výpočet). Program vypočte souřadnice bodů polygonového pořadu, vypíše je v seznamu Výsledky, a informuje vás o dosažených odchylkách. Byl-li pořad vyrovnán transformací, můžete si její parametry prohlédnout po stisknutí tlačítka (Klíč).

Uložení a načtení pořadu

Zadaný polygonový pořad můžete uložit do souboru stisknutím tlačítka (Uložit pořad do souboru). Dříve uložený pořad můžete ze souboru načíst po stisknutí tlačítka (Načíst pořad ze souboru).