Konfigurační soubor

Systém GROMA si veškerá nastavení ukládá do textového konfiguračního souboru. Konfigurační soubor je umístěn na standardní místo dané typem operačního systému nebo lze jeho umístění definovat explicitně.

Standardní umístění konfiguračního souboru

Systém GROMA si veškerá nastavení ukládá do textového konfiguračního souboru. Není-li umístění souboru explicitně určeno, bude umístěn na standardní místo dané typem operačního systému:

  • Windows NT, 2000, XP, Vista: V těchto operačních systémech je pro umístění konfiguračního souboru použita systémová proměnná %USERPROFILE%. Tato proměnná ukazuje do privátního adresáře přihlášeného uživatele, je tedy zaručeno, že má každý uživatel systému vlastní konfiguraci.

  • Windows 95, 98 a ME: V těchto operačních systémech není systémová proměnná %USERPROFILE% nastavena, konfigurační soubor tedy bude umístěn přímo do systému Windows.

Vynucené umístění konfiguračního souboru

Pokud z nějakého důvodu nevyhovuje standardní umístění konfiguračního souboru, lze explicitně stanovit jiné umístění. Důvodem může být např. potřeba umístit konfigurační soubor na síťový disk do domovského adresáře uživatele, aby měl stejnou konfiguraci při přihlášení z libovolné stanice v síti. Umístění konfiguračního souboru lze nastavit dvěma způsoby:

Definice konfiguračního souboru pomocí parametru při spouštění

Umístění souboru lze nastavit pomocí parametru -u=nazevsouboruscestou. Tento parametr je třeba zadat v definici příkazové řádky ikony nebo záznamu v nabídce start. Parametry se oddělují alespoň jednou mezerou od názvu programu.

Obsahuje-li cesta ke konfiguračnímu souboru mezery, je třeba ji (nebo celý parametr) uzavřít do uvozovek (např. -u="nazev souboru s cestou a mezerami" nebo "-u=nazev souboru s cestou a mezerami")

Při definici cesty lze použít systémových proměnných nebo položek z registry. Názvy proměnných se uzavírají mezi znaky %%, položky registry do lomených závorek < a >. Tyto názvy budou nahrazeny příslušnými hodnotami.

Poznámka

Položky registry jsou brány z HKEY_CURRENT_USER.

Příklady:

c:\Groma11\Groma.exe -u=h:\Konfigurace\groma.ini

c:\Groma11\Groma.exe -u=%USERPREFS%\groma.ini

c:\Groma11\Groma.exe -u="<Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Local Settings>\groma.ini"

Vynucené umístění konfiguračního souboru v souboru network.ini

Namísto parametru při spouštění lze umístění konfiguračního souboru definovat v souboru network.ini, který se nachází v adresáři systému GROMA. Výhoda tohoto způsobu nastavení spočívá v tom, že není třeba upravovat všechny ikony na všech počítačích v síti (soubor network.ini je společný pro celou instalaci). Další výhodou tohoto způsobu je to, že se nastavení vztahuje i na všechny rozšiřující moduly systému GROMA.

Vzhledem k tomu, že se toto nastavení vztahuje i na všechny moduly systému GROMA, které používají vlastní konfigurační soubory, lze tímto způsobem definovat pouze cestu ke konfiguračnímu souboru, nikoli jeho název (který je pro každou komponentu systému jiný).

Umístění souboru se definuje pomocí proměnné ConfigFilePath souboru network.ini . V této proměnné se zadává cesta, kam má být konfigurační soubor umístěn. Je lhostejno, zda je cesta ukončena zpětným lomítkem, nebo ne. K této cestě systém doplní konkrétní název konfiguračního souboru pro příslušnou komponentu.

Zásady použití systémových proměnných a položek z registry jsou shodné, jako při definici na příkazové řádce.

Kontrola umístění konfiguračního souboru

Chcete-li zjistit aktuální umístění konfiguračního souboru, postupujte následujícím způsobem:

  1. V nabídce systému GROMA zvolte příkaz Nápověda - O programu.

  2. V zobrazeném dialogovém okně stiskněte tlačítko (Další). Pokud v okně toto tlačítko není, stiskněte kombinaci kláves <Shift-Ctrl> a dvakrát klepněte do obrázku.

    V dalším zobrazeném dialogovém okně naleznete název konfiguračního souboru pod položkou Preference File. Bude-li název s cestou delší, nezobrazí se celý. Potom je třeba ukázat do okénka myší a posouvat kurzorem tak, aby bylo možno celou cestu přečíst.

Vzorový konfigurační soubor

Pokud systém GROMA nenalezne konfigurační soubor uživatele na příslušném místě (na standardním místě nebo na místě určeném některým z výše uvedených způsobů), zkopíruje uživateli základní soubor s nastaveními. Tento soubor je umístěn v adresáři s instalací systému GROMA a má název groma.ini.

Pokud chcete některá základní nastavení změnit, můžete vzorový konfigurační soubor upravit, nebo do systému GROMA zkopírovat jako vzorový soubor některého uživatele. Všichni uživatelé, kteří ještě vlastní konfiguraci nemají, dostanou potom kopii této základní konfigurace.