Další funkce modulů

Kromě vlastního přetahování bodů do výkresu lze využít i další funkce, které komunikační moduly nabízejí. Tyto funkce jsou dostupné z nabídky Soubor.

Načtení seznamu souřadnic

Kromě přetahování bodů myší ze systému GROMA můžete pomocí tohoto modulu přímo načíst seznam souřadnic v textovém tvaru. Po vyvolání příkazu Soubor->Načíst je zobrazeno dialogové okno, v němž nastavíte typ textového souboru (pořadí souřadnic). Po stisknutí tlačítka (Vybrat) můžete zvolit soubor pro import. Jestliže vypnete tlačítko Zapsat do výkresu, budou body pouze zobrazeny na obrazovce, a po jejím překreslení zmizí. Tuto volbu lze použít pro kontrolu správnosti nastavených parametrů, apod.

Vytvoření bodu ve výkresu

Chcete-li vytvářet jednotlivé body ve výkresu, zvolte příkaz Soubor->Vytvořit bod. Program zobrazí dialogové okno, v němž můžete zadat číslo bodu a výšku, a pomocí tlačítka <Data> můžete vytvářet body ve výkresu. Po vytvoření bodu je automaticky zvýšeno číslo bodu o jedničku.

Editace bodu

Pomocí této funkce můžete editovat popisné údaje (předčíslí, číslo, výška, popis) bodů ve výkresu.

Vytvoření popisů

Při importu ze seznamu souřadnic je často výhodné zapnout pouze informaci o bodech, a všechny ostatní položky vypnout. Ve výkresu budou tedy vytvořeny pouze prvky typu PointString. K nim lze zapnout dynamické zobrazování čísel bodů. Při manipulaci s body tedy stačí pohybovat pouze s jedním elementem, popisy se automaticky pohybují s ním. Je-li kresba hotova, lze tímto příkazem dávkově k bodům vygenerovat popisy dle nastavených atributů.

Důležité

Generování popisů se řídí nastavenými atributy. Před dávkovým vygenerováním je tedy třeba nejprve v nastavení atributů požadované prvky (čísla, výšky) zapnout.

Export seznamu souřadnic

Po vyvolání příkazu Soubor->Exportovat seznam souřadnic je zobrazeno dialogové okno, které vám umožní zvolit typ a název výsledného textového seznamu souřadnic. Po stisknutí tlačítka (Zápis) a potvrzení tlačítkem <Data> v příslušném pohledu je vytvořen seznam souřadnic, do něhož jsou zapsány všechny body, u nichž je připojena informace o bodu (viz Atributy zobrazení). Bodu zůstane zachováno původní číslo a dostane aktuální souřadnice z kresby. Tak lze tedy vytvořit aktualizovaný seznam souřadnic, bylo-li s body během tvorby kresby ve výkresu manipulováno

Do souboru budou zapsány pouze ty body, u nichž je informace (PointString) uložena ve vrstvě, která je v daném pohledu zapnutá. Body z vypnutých vrstev do souboru zapsány nebudou.

Je-li ve výkresu umístěna ohrada (Fence), budou do souboru vypsány pouze body ležící v ohradě, jinak bude vypsán obsah celého výkresu.

Přenos bodů do systému GROMA

Pomocí této funkce můžete přenést hromadně body z výkresu do systému GROMA. V systému GROMA zvolte funkci přidání bodu do seznamu, zapněte tlačítko pro grafické odečítání a v systému MicroStation spusťte tuto funkci. Funkci potvrďte stisknutím tlačítka <Data>. Máte-li umístěnu ohradu, budou do seznamu přeneseny body z ohrady, jinak budou přeneseny body z celého výkresu.

Vyhledávání bodů

Tento modul slouží pro vyhledávání bodů ve výkresu pomocí čísel. Zadejte předčíslí a číslo bodu, číslo pohledu, v němž má být nalezený bod zobrazen a velikost hrany pohledu, která definuje zvětšení. Zvolíte-li předem v systému MicroStation nebo v tomto dialogovém okně některou kreslicí funkci (např. kreslení linie), bude požadovaný prvek automaticky kreslen přes vyhledané body.

Dynamické zobrazování čísel bodů

Máte-li na bodech vytvořen prvek typu PointString (byla-li při importu zapnuta volba Připojit informace o bodu), lze zapínat/vypínat dynamické zobrazování popisů. Při dynamickém zobrazování jsou popisy zobrazeny pouze na obrazovce a nejsou uloženy ve výkresu. Pohybujete-li tedy s daným bodem, pohybují se s ním i popisy. Smažete-li bod, zmizí popisy také. Navíc mají popisy konstantní velikost bez ohledu na aktuální měřítko výřezu v okně, nemění se tedy při zvětšování / zmenšování. Toto dynamické zobrazování můžete zapínat / vypínat příkazem Nastavení->Zobrazit body resp. Nastavení->Skrýt body nebo v příkazové řádce příkazem DISP ON resp. DISP OFF. Parametry zobrazení můžete nastavit pomocí příkazu Nastavení->Zobrazení bodů. Zde můžete zvolit velikost textů v pixelech a barvu. Navíc můžete zapnout zobrazování čtverečků na koncových bodech liniových elementů.