Ortogonální metoda dávkou

Ortogonální metoda dávkou

Tato úloha zpracovává dávkově celý seznam naměřených ortogonálních hodnot nebo jeho část.

Příprava pro výpočet

Před zahájením výpočtu musíte provést některá přípravná nastavení:

  • Otevřete soubor se seznamem ortogonálního měření.

  • Otevřete seznam souřadnic, v němž jsou body nutné pro výpočet (body bodového pole, apod).

  • Zajistěte, aby program GROMA při výpočtu mohl souřadnice z tohoto souboru nalézt. Toho můžete dosáhnout dvěma způsoby:

  • V dialogovém okně Soubor->Nastavení->Výpočty zvolte způsob vyhledávání orientací (všechny body o známých souřadnicích nebo pouze body s atributem Orientace. V tomtéž dialogovém okně nebo přímo ve výpočetním okně pro polární metodu dávkou zvolte pomocí položky Editovat orientace, zda chcete, aby program před výpočtem každého stanoviska zobrazil seznam orientací a umožnil vám jeho editaci.

  • Zvolte vstupní a výstupní soubor pro výpočet (viz níže).

Tabulka 11.3. Volby výpočtu ortogonální metody dávkou

Použít pouze označené hodnotyJe-li zapnut tento přepínač, budou při zpracování použity pouze položky označené v zápisníku. Týká se to orientací i určovaných bodů.
Editovat orientaceJe-li zapnut tento přepínač, program na začátku každého stanoviska zobrazí ke kontrole dialogové okno s orientací osnovy na stanovisku. V okně jsou zobrazeny opravy na jednotlivé orientace, orientace lze jednotlivě vypínat a zapínat.

Soubory

V této části dialogového okna musíte zvolit, ze kterého otevřeného souboru mají být čtena naměřená data, a do kterého souboru mají být ukládány vypočtené souřadnice. Jména souborů nastavíte tímto postupem:

  • Ukažte kamkoli do okna se souborem, který chcete zvolit.

  • Přetáhnete libovolnou položku myší (při stisknutém levém tlačítku) do výpočetního okna do oblasti nadepsané Soubory. V dialogovém okně se zobrazí název souboru.

Soubory můžete vybrat také pomocí tlačítek se třemi tečkami, která se nacházejí vedle okének pro názvy souborů.

Jestliže nenastavíte název výstupního souboru, program automaticky použije aktivní seznam souřadnic. Vstupní soubor musí být nastaven vždy.

Okamžitý stav výpočtu

Po spuštění tlačítkem (Výpočet) program v dialogovém okně zobrazuje okamžitý stav výpočtu:

  • Přímka: právě počítaná ortogonální přímka,

  • Bod: právě určovaný bod,

Celkový stav výpočtu

V této části okna program podává informace o tom, kolik přímek a podrobných bodů již bylo vypočteno, a kolik nepoužitých položek v seznamu naměřených hodnot ještě zbývá. Po ukončení výpočtu zde získáte informaci o tom, kolik měřených hodnot z nějakého důvodu nemohlo být použito.

Dávkový výpočet umožňuje zpracování seznamů měření ve více průchodech. Tento způsob zpracování umožňuje výpočet i v případě, že data nejsou v souboru seřazena v takové posloupnosti, aby mohla být zpracována při jednom průchodu. Tato situace vznikne např. zaměříte-li podrobné body z přímky, která ještě nebyla určeno, a určíte-li její koncové body dodatečně, např. z následující přímky. V takovém případě program při prvním průchodu neurčenou přímku vynechá, z další přímky určí souřadnice jejích koncových bodů, a při dalším průchodu tuto přímku dopočítá. Maximální počet průchodů je 5, ale program výpočet sám ukončí v případě, že při posledním průchodu žádný bod nevypočetl.

Po výpočtu je k dispozici protokol se všemi údaji o výpočtu. Nechcete-li do protokolu ukládat všechny vypočtené podrobné body, můžete jejich ukládání vypnout v Soubor->Nastavení->Výpočty.