Konstrukční oměrné

Konstrukční oměrné

V této úloze lze určovat souřadnice bodů zaměřených pomocí konstrukčních oměrných.

Do seznamu v horní části dialogového okna postupně zadáváte zaměřené body, kolmice k nim, a případně i jejich souřadnice. Kolmice vpravo od předchozí spojnice mají znaménko plus, kolmice vlevo minus. Kolmici u prvního bodu program ignoruje (implicitně nabízí nulovou hodnotu). Při přidávání bodů program okamžitě dopočítává jejich souřadnice.

Tip

Stisknete-li klávesu <Enter> na vstupním řádku s délkou, program automaticky zadané údaje přidá do seznamu a pro další vstup nastaví jako aktivní řádek s číslem bodu.

Chcete-li do seznamu přidat nový bod (např. bod, který jste při zadávání omylem vynechali), označte kurzorem položku, před kterou chcete nový bod vložit, a přidejte jej obvyklým způsobem.

Mezi zaměřenými body musí být alespoň dva body o známých souřadnicích. Tyto body mohou být mezi zaměřenými body v libovolném místě (nemusí být na začátku ani na konci). Maximální počet identických bodů není omezen.

Je-li počáteční bod totožný s koncovým bodem, je objekt považován za uzavřený a před výpočtem jsou protilehlé oměrné vyrovnány tak, aby se objekt uzavřel. Výsledek vyrovnání (uzávěr obrazce v podélném a příčném směru) je zobrazen a zapsán do protokolu.

Souřadnice bodů jsou určeny pomocí shodnostní nebo podobnostní transformace. Při použití shodnostní transformace jsou zachovány rozměry objektu, při použití podobnostní transformace je upraveno měřítko dle souřadnic identických bodů. Transformační parametry lze nalézt v protokolu.

Důležité

Při nadbytečném počtu daných veličin (tři a více identických bodů pro podobnostní transformaci, při shodnostní transformaci vždy) transformace obě soustavy v identických bodech neztotožní, z čehož plyne, že výpočet změní souřadnice identických bodů. Na tuto skutečnost jste upozorněni při ukládání vypočtených bodů (ukládáte-li je do seznamu, v němž se použité identické body již nacházejí) - program vás upozorní, že body již v seznamu existují, a zobrazí rozdíly mezi původními a novými souřadnicemi.

Po stisknutí tlačítka (Aktualizovat souřadnice) program aktualizuje všechny vstupní souřadnice z otevřených seznamů souřadnic (v závislosti na nastaveném způsobu vyhledávání bodů v seznamech). Při změně vstupních souřadnic tedy není třeba zadávat celou úlohu znovu, lze v hotovém zadání pouze doplnit aktuální souřadnice.

Před uložením vypočtených souřadnic lze pomocí zaškrtávacích okének v seznamu bodů zvolit, které body mají být uloženy. Není-li žádný bod zvolen, budou uloženy všechny. Pomocí přepínače Označit pouze nově určené body lze docílit toho, že program po výpočtu automaticky označí pro uložení pouze nově vypočtené body, tj. body, které nemají ve výpočtu zadány vstupní souřadnice.

Vypočtené souřadnice uložíte do libovolného seznamu přetažením ze seznamu vypočtených hodnot pomocí myši (kurzorem myši při tom musíte ukázat kamkoli do oblasti s výsledky mimo seznam vypočtených hodnot).

Vypočtené body lze uložit do aktivního seznamu souřadnic stisknutím tlačítka (Uložit).