Údaje katastru nemovitostí

Údaje pro katastr nemovitostí se zadávají na prvních třech záložkách dialogového okna.

Dosavadní stav KN

V této tabulce je třeba zadat parcely dosavadního stavu katastru nemovitostí, včetně výměr a způsobu jejich určení. Zadané parcely musí souvisle pokrývat oblast změny dotčenou geometrickým plánem.

Zadávání dosavadního stavu KN

Zadávají se následující údaje:

 • Dosavadní číslo

  Dosavadní parcelní číslo dle katastru nemovitostí.

 • Výměra

  Výměra parcely v m2.

 • Kvalita

  Způsob určení výměry pozemku. Můžete jej zvolit z nabízeného seznamu.

 • Druh pozemku

  Druh pozemku lze zvolit z nabízeného seznamu.

 • Způsob využití

  Doplňující nepovinný údaj k druhu pozemku. Bude-li zadán, bude ve výsledném výkazu výměr zobrazen spolu s druhem pozemku ve formě zlomku.

  Je-li vyplněn druh pozemku, v seznamu program nabízí pouze způsoby využití pro daný druh pozemku přípustné.

 • Číslo LV

  Číslo listu vlastnictví.

 • Opravit

  Pomocí tohoto přepínače lze vynutit opravu dosavadní výměry parcely ve formuláři pro výpočet výměr i ve výsledním výkazu výměr. Je-li tento přepínač vypnut, budete v případě překročení mezní odchylky dotázáni, zda si přejete odchylku vyrovnat, nebo zda má být původní výměra opravena. Pokud žádnému z dílů příslušné parcely nelze opravu přiřadit, bude oprava celkové výměry provedena vždy.

 • Zpřesnění

  Pomocí tohoto přepínače lze pro jednotlivé parcely nastavit, zda vstupují do geometrického plánu z důvodu jejich zpřesnění.

  Parcely označené jako zpřesňované jsou zcela vynechány z výpočetního protokolu.

  Je-li přepínač nastaven na neurčený stav, program se pokusí odkaz na tuto parcelu dosavadního stavu nalézt mezi díly KN a DPE. Pokud na ni žádný odkaz nenalezne, znamená to, že parcela není součástí žádné změny, a program usoudí, že je parcela v seznamu dosavadních parcel uvedena pouze z důvodu jejího zpřesnění (ovšem pouze v případě, že se jedná o geometrický plán pro zpřesnění, tj. v nastavení plánu je zapnuta volba GP pro upřesnění hranice).

 • Zánik

  Pomocí tohoto přepínače lze vynutit zánik parcely. Pokud ponecháte přepínač ve stavu Neurčeno, pokusí se program o zániku parcely rozhodnout automaticky. Ve zvláštních případech můžete zánik parcely nastavit ručně. Při zapnutí přepínače se parcela objeví v seznamu zanikajících parcel.

 • Identifikátor paragrafu (§ Id)

  Zde lze zvolit identifikátor příslušného paragrafu, podle něhož je výměra parcely změněna. Uskuteční-li se tato změna (v závislosti na dalších okolnostech a nastaveních), bude dále uvedeno plné znění důvodu změny.

  Požadovaný identifikátor lze zjistit (případně celé znění paragrafu zadat nebo upravit) po stisknutí následujícího tlačítka (...).

 • Paragraf (§)

  Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno, v němž lze prohlížet a editovat seznam paragrafů opravňujících ke změně výměry parcely. V levé části tabulky je zkrácený identifikátor, pomocí něhož se paragrafy v tabulkách zadávají. V pravé části je plné znění, které bude uvedeno ve výsledných tabulkách.

  Počáteční znaky plného znění (do první mezery) budou použity jako symbol označující příslušnou opravu. Pokud je v nich uveden znak #, bude v tabulkách nahrazen pořadovým číslem odkazu.

  Je-li ve znění textu uveden symbol <1>, bude v tabulkách nahrazen odpovídajícím parametrem (obvykle rozdílem ve výměře).

Nový stav KN

Zde se vyplní parcely nového stavu katastru nemovitostí. Opět, stejně jako u dosavadního stavu, by měly zadané parcely souvisle pokrývat oblast změny dotčenou geometrickým plánem.

Zadávání nového stavu KN

Zadávají se následující údaje:

 • Nové číslo

  Nové parcelní číslo.

 • Výměra

  Nově určená výměra parcely. Pokud je možno výměru odvodit z dále zadaných parcelních dílů, není třeba ji zde vyplňovat.

 • Způsob určení

  Způsob, kterým byla nová výměra určena. Způsob lze zvolit z nabízeného seznamu.

 • Druh pozemku

  Druh pozemku lze zvolit z nabízeného seznamu.

 • Způsob využití

  Doplňující nepovinný údaj k druhu pozemku. Bude-li zadán, bude ve výsledném výkazu výměr zobrazen spolu s druhem pozemku ve formě zlomku.

  Je-li vyplněn druh pozemku, v seznamu program nabízí pouze způsoby využití pro daný druh pozemku přípustné.

 • Typ stavby

  Typ stavby lze zvolit z nabízeného seznamu.

 • Způsob využití

  Doplňující nepovinný údaj k typu stavby. Bude-li zadán, bude ve výsledném výkazu výměr zobrazen spolu s druhem pozemku ve formě zlomku.

 • Nevyrovnávat

  Tímto přepínačem lze ručně ovlivňovat vyrovnání dílů parcely. Je-li u parcely tento přepínač zapnut, nebude provedeno vyrovnání parcelních dílů na celkovou výměru parcely.

 • Nevyrovnávat DPE

  Tímto přepínačem lze ručně ovlivňovat vyrovnání dílů DPE. Je-li u parcely tento přepínač zapnut, nebude provedeno vyrovnání parcelních dílů DPE na celkovou výměru KN parcely.

 • Rozdíl ze zaokrouhlení

  Tímto přepínačem lze ručně ovlivňovat doplnění rozdílu ze zaokrouhlení. Pokud přepínač vypnete, nebude při sestavování nové parcely z dílů v případě potřeby doplněn rozdíl ze zaokrouhlení.

Díly KN

V této tabulce se definují všechny parcely a parcelní díly, které mají ve výsledných tabulkách figurovat.

Zadávání dílů KN parcel

Opět, jako v případě dosavadního a nového stavu, by měly všechny zde zadané parcely a díly souvisle pokrývat oblast změny dotčenou geometrickým plánem.

Zadávají se následující údaje:

 • Dosavadní číslo

  Dosavadní číslo dílu dle platného stavu katastru nemovitostí. Číslo lze přímo zadat z klávesnice, nebo vybírat ze seznamu parcel uvedených v tabulce dosavadního stavu.

 • Nové číslo

  Nové číslo parcely, do níž příslušný díl dle geometrického plánu p5ipadne. Číslo lze přímo zadat z klávesnice, nebo vybírat ze seznamu parcel uvedených ve novém stavu.

 • Nový díl

  Označení dílu, které příslušnému dílu připadne dle geometrického plánu. Uvádí se pouze jedná-li se o parcelní díl, pokud se jedná o celou novou parcelu, políčko se ponechává prázdné.

 • Výměra a způsob určení

  Výměra dílu a způsob, jakým byla výměra určena. Způsob určení lze volit ze seznamu. Lze zadat zvlášť údaje pro 1. a 2. určení výměry.

 • Kód kvality parcely/dílu

  Při výpočtu mezních odchylek se vychází z kódu kvality parcely nebo parcelního dílu. Základní kód kvality se nastavuje v nastavení geometrického plánu. Ten bude použit pro všechny parcely a díly, u nichž v tomto sloupečku není kód kvality nastaven. U parcel a dílů, které mají být zpracovány v jiném kódu kvality, než je kód nastavený v Nastavení GP, nastavte jejich kód kvality v tomto sloupečku.

 • Mapový list

  Označení mapového listu, na němž příslušný díl leží.

 • Skupina

  Při vyrovnávání parcel a dílů program automaticky vytváří výpočetní skupiny podle parcel dosavadního stavu. V některých případech může být vhodné definovat výpočetní skupiny jinak. V tom případě stačí u parcelních dílů, které mají být vyrovnány v rámci jedné skupiny, zadat v tomto sloupečku shodné označení skupiny (libovolné číso nebo alfanumerický identigikátor, program si při sestavování výpočetního protokolu skupiny přečísluje podle pořadí).

  Tato možnost se využívá při sestavování GP v jednom vlastnictví, kde se obvykle všechny parcely a díly vyrovnávají dohromady v jedné skupině. V takovém případě stačí v Nastavení GP zaškrtnout volbu, že se jedná o GP v jednom vlastnictví, a zde všem dílům nastavit stejné označení skupiny.

 • Vyrovnávat

  Pomocí tohoto přepínače lze volit, zda má být dílu při vyrovnání dílů číselně určené výměry přiřazena oprava. Tento přepínač je třístavový:

  • Neutrální stav

   V tomto stavu není explicitně definováno, zda má být díl opravován. Program o opravě dílu rozhodne automaticky podle způsobu určení výměry. Na tento stav je přepínač přednastaven automaticky.

  • Vypnuto

   Je-li přepínač v tomto stavu, nedostane díl při vyrovnání opravu. Stav je indikován prázdným světle šedým čtverečkem.

  • Zapnuto

   Je-li přepínač v tomto stavu, dostane díl při vyrovnání opravu bez ohledu na ostatní okolnosti. Stav je indikován červeným zaškrtnutím.

 • Identifikovat

  Pomocí tohoto přepínače lze volit, zda má být díl zobrazen ve výsledné tabulce dílu při vyrovnání dílů číselně určené výměry přiřazena oprava. Tento přepínač je třístavový:

  • Neutrální stav

   V tomto stavu není explicitně definováno, zda má být díl identifikován. Program rozhodne na základě dalších okolností (např. je-li uveden list vlastnictví, jedná-li se o geometrický plán v jednom vlastnictví). Na tento stav je přepínač přednastaven automaticky.

  • Vypnuto

   Je-li přepínač v tomto stavu, bude díl při identifikaci vynechán.

  • Zapnuto

   Je-li přepínač v tomto stavu, bude díl uveden v identifikaci.

 • BPEJ

  Po stisknutí tohoto tlačítka je zobrazeno dialogové okno, v němž lze postupně zadat všechny díly BPEJ, které leží na tomto parcelním dílu nebo parcele..

 • Vyrovnat díly BPEJ

  Pomocí tohoto přepínače lze volit, zda mají být díly BPEJ vyrovnány na výměru nového stavu parcelního dílu.