Údaje dřívější pozemkové evidence

Stav dřívější pozemkové evidence

V tomto okně se zadávají údaje dřívější pozemkové evidence, které slouží pro porovnání se stavem evidence právních vztahů.

Zadávání stavu dřívější pozemkové evidence
 • Číslo, výměra a list vlastnictví

  Zde se vyplní parcelní čísla a výměry všech parcel, které vstupují do porovnání. Pokud jako číslo listu vlastnictví uvedete nulu, tato parcela nebude v porovnání uvedena.

 • Podklad

  Zde se uvede označení druhu evidence, odkud údaje pocházejí (např. PK).

 • Opravit

  Pomocí tohoto přepínače lze vynutit opravu dosavadní výměry parcely ve formuláři pro výpočet výměr i ve výsledním výkazu výměr. Je-li tento přepínač vypnut, budete v případě překročení mezní odchylky dotázáni, zda si přejete odchylku vyrovnat, nebo zda má být původní výměra opravena. Pokud žádnému z dílů příslušné parcely nelze opravu přiřadit, bude oprava celkové výměry provedena vždy.

 • Nevyrovnávat

  Tímto přepínačem lze ručně ovlivňovat vyrovnání dílů parcely. Je-li u parcely tento přepínač zapnut, nebude provedeno vyrovnání parcelních dílů na celkovou výměru parcely.

 • Část

  Pokud nejsou v seznamu dílů DPE zadány všechny díly příslušné parcely, byla by ve výkazu výměr zobrazena chybně zbytková výměra parcely. V takovém případě lze zapnout tento přepínač, a program určí zbytkovou výměru odpočtem jednotlivých zadaných dílů od celkové výměry.

 • Zánik

  Pomocí tohoto přepínače lze vynutit zánik parcely. Takto označená parcela se objeví v seznamu zanikajících parcel.

 • Identifikátor paragrafu (§ Id)

  Zde lze zvolit identifikátor příslušného paragrafu, podle něhož je výměra parcely změněna. Uskuteční-li se tato změna (v závislosti na dalších okolnostech a nastaveních), bude dále uvedeno plné znění důvodu změny.

 • Paragraf (§)

  Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno, v němž lze prohlížet a editovat seznam paragrafů opravňujících ke změně výměry parcely. V levé části tabulky je zkrácený identifikátor, pomocí něhož se paragrafy v tabulkách zadávají. V pravé části je plné znění, které bude uvedeno ve výsledných tabulkách.

  Počáteční znaky plného znění (do první mezery) budou použity jako symbol označující příslušnou opravu. Pokud je v nich uveden znak #, bude v tabulkách nahrazen pořadovým číslem odkazu.

  Je-li ve znění textu uveden symbol <1>, bude v tabulkách nahrazen odpovídajícím parametrem (obvykle rozdílem ve výměře).

Díly parcel dřívější pozemkové evidence

Zde se zadají všechny díly parcel dřívější pozemkové evidence pro porovnání se stavem evidence právních vztahů.

Zadávání dílů parcel dřívější pozemkové evidence
 • Dosavadní číslo, nové číslo, nový díl

  Tyto tři údaje slouží pro jednoznačné přiřazení dílu dřívější pozemkové evidence k dílu KN. Údaje jsou voleny ze seznamů, které přebírají hodnoty zadané v dílech parcel KN.

 • Číslo DPE, díl

  Zde se vyplní parcelní číslo a označení dílu dle dřívější pozemkové evidence.

 • Výměra a způsob určení

  Výměra dílu a způsob, jakým byla výměra určena. Způsob určení lze volit ze seznamu. Lze zadat zvlášť údaje pro 1. a 2. určení výměry.

 • Vyrovnávat

  Pomocí tohoto přepínače lze volit, zda má být dílu při vyrovnání dílů číselně určené výměry přiřazena oprava. Přepínač je třístavový, při nastavení na Neurčeno rozhodne program o vyrovnání dílu automaticky.

 • Identifikovat

  Pomocí tohoto přepínače lze volit, zda má být díl zoberazen v Porovnání se stavem evidence právních vztahů v tabulce Výkaz výměr. Přepínač je třístavový, při nastavení na Neurčeno rozhodne program o identifikaci automaticky.

 • BPEJ

  Po stisknutí tohoto tlačítka je zobrazeno dialogové okno, v němž lze postupně zadat všechny díly BPEJ, které leží na tomto parcelním dílu nebo parcele..

 • Vyrovnat díly BPEJ

  Pomocí tohoto přepínače lze volit, zda mají být díl BPEJ vyrovnány na výměru nového stavu parcelního dílu.