Logika zadávání dat

Data potřebná pro zpracování geometrického plánu se zadávají do vstupních tabulek. Odděleně se zadávají data pro zpracování parcel katastru nemovitostí (první tři tabulky), a data pro parcely dřívější pozemkové evidence (další dvě tabulky).

Vazba mezi jednotlivými vstupními tabulkami je realizována pouze pomocí parcelních čísel. Program si při zpracování vyhledává potřebné údaje o parcelách a dílech pomocí jejich identifikátorů, což jsou parcelní čísla.

Tip

Zpracováváte-li geometrický plán zasahující do více katastrálních území, je třeba od sebe parcely z různých katastrálních území odlišit. Parcely se odliší tak, že se před parcelní čísla z druhého kú doplní před dvojtečku číslo kú. Parcely z hlavního kú, v němž se plán zpracovává, se číslem kú neoznačují. Tento označení mimo jiné slouží k odstranění možných duplicit v parcelních číslech dotčených kú. Na závěr zpracování jsou čísla kú z parcelních čísel odstraněna.

Při načtení vstupních dat z databáze po zpracování geometrického plánu v grafickém modulu se parcelní čísla takto označí automaticky.

V tabulce dosavadního stavu KN je tedy třeba zadat seznam všech dotčených parcel dosavadního stavu.

V tabulce nového stavu je třeba vyplnit všechny parcely nového stavu, tak, jak bude nový stav vypadat po změnách obsažených v geometrickém plánu. Nevyplňují se tedy pouze nově vzniklé parcely, ale i dosavadní parcely geometrickým plánem změněné. Jinými slovy, seznam parcel nového stavu by měl souvisle a bez děr pokrývat oblast změny definovanou parcelami dosavadního stavu.

V tabulce dílů KN musejí být uvedeny všechy části, kterými je nový stav tvořen, bez ohledu na to, zda se jedná o celé nové parcely, nebo díly, oddělené z dosavadních parcel a tvořící parcely nové. Opět platí jako u nového stavu, že zde uvedený seznam parcel a dílů musí souvisle a bez děr pokrývat oblast změny definovanou parcelami dosavadního (a nového) stavu.

Přepínače

Vstupní tabulky pro zadávání dat obsahují kromě informací o parcelách i různé přepínače. Program se při zpracování geometrického plánu pokouší automaticky určit vše, co automaticky urřit lze. Někdy však automatické určení není možné, nebo je třeba z nějakých zvláštních důvodů vynutit jiné zpracování. K tomuto účelu slouží přepínače ve vstupních tabulkách.

Většina přepínačů je třístavových. Ve stavu Neurčeno je volba ponechána na rozhodnutí programu. Ve stavu Zapnuto nebo Vypnuto je volba vynucena uživatelem. V obrázku jsou ve sloupci Zánik přepínače postupně ve stavu Neurčeno (parcela 688/1), Zapnuto (parcela 688/7), Vypnuto (parcela 688/14):

Nastavení třístavových přepínačů

V tomto případě se program pokusí u parcely č. 688/1 automaticky rozhodnout, zda má u ní být uvedeno, že zaniká. U parcely 688/7 uvede, že zaniká, v každém případě; u parcely 688/14 nikoli.