Nastavení modulu

Dialogové okno s nastavením se vyvolá příkazem Geometrický plán->Volby. V okně můžete měnit následující parametry:

Typ mapy

Zde můžete zvolit, zda požadujete standardní zpracování plánu, nebo specifické zpracování pro DKM nebo KM-D.

Kód kvality

Mezní odchylky při výpočtu výměr jsou počítány dle kódu kvality parcely. Zde můžete nastavit implicitní kód kvality pro celý geometrický plán. Pokud se v plánu vyskytnou parcely nebo díly v jiné kvalitě, můžete jim odlišný kód kvality zadat v tabulce Díly KN. Pro parcely a díly, které v této tabulce kód kvality nastaven nemají, bude použit zde nastavený implicitní kód kvality.

Velikost písma

Zde můžete zvolit typ písma, který bude použit pro výsledné tabulky.Těmito přepínači můžete volit velikost písma pro výsledné tabulky.

Dále můžete zvolit velikost písma v rozmezí 6 - 9 bodů.

Volby

 • Geometrický plán v jednom vlastnictví

  Tímto přepínačem volíte, zda se jedná o plán v jednom vlastnictví. Takovéto plány jsou zjednodušené - neobsahují například vůbec identifikaci dílů v tabulce Výkaz dosavadního a nového stavu.

 • Geometrický plán pro věcné břemeno

  Tímto přepínačem volíte, zda se jedná o plán pro zápis věcného břemene.

 • Geometrický plán pro upřesnění hranice

  Tímto přepínačem volíte, zda se jedná o plán pro upřesnění hranice. V tomto typu plánu je mimo jiné nad rozpiskou uveden text o zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků.

 • Seřadit parcely

  Je-li tento přepínač zapnut, budou vždy před zpracováním plánu parcely dosavadního stavu, nového stavu, díly KN a a parcely stavu DPE seřazeny vzestupně dle parcelních čísel.

 • Seřadit díly parcel DPE

  Je-li tento přepínač zapnut, budou vždy před zpracováním plánu seřazeny díly parcel DPE.

  • Seřadit díly parcel DPE dle čísla KN

   Je-li tento přepínač zapnut, budou vždy před zpracováním plánu díly DPE setříděny primárně dle čísel KN a sekundárně dle čísel KN, což ovlivní pořadí ve výsledných formulářích. Je-li tento přepínač vypnut, jsou díly DPE tříděny primárně dle čísel DPE a sekundárně dle čísel KN.

Výpočet výměr

Zde jsou uvedeny volby, které ovlivňují vzhled výsledného formuláře Výpočet výměr parcel (dílů).

 • Do součtu dosavadního stavu opravené výměry

  Tímto přepínačem volíte, zda mají být ve výpočtu výměr v součtu dosavadního stavu uvedeny původní nebo opravené výměry.

 • V DKM a KMD rozdíly ze zaorouhlení jako opravy

  Požadavky na způsob zavedení oprav rozdílů ze zaokrouhlení se různí. Tímto přepínačem lze zvolit, zda mají být zpracovány jako samostatná položka Rozdíl ze zaokrouhlení, nebo jako běžná oprava.

 • V porovnání DPE závorkovat čísla KN parcel

  Zde lze zvolit, zda v sekci Výpočet pro porovnání se stavem evidence právních vztahů mají být v závorkách uvedena čísla parcel evidence nemovitostí, nebo naopak čísla parcel DPE.

Výkaz výměr

Zde jsou uvedeny volby, které ovlivňují vzhled výsledného formuláře Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí.

 • Do součtu dosavadního stavu opravené výměry

  Tímto přepínačem volíte, zda mají být ve výpočtu výměr v součtu dosavadního stavu uvedeny původní nebo opravené výměry.

 • Identifikovat parcely s LV vždy

  Je-li tento přepínač zapnut, objeví se v identifikaci všechny díly, u nichž je uveden list vlastnictví.

 • Opravy dosavadního stavu

  Tímto přepínačem volíte, zda mají být ve výkazu výměr uvedeny opravy dosavadního stavu (škrtnutí dosavadního stavu a nadepsání nového stavu, tak, jak se uvádí ve výpočtu výměr).

 • Opravit součet dosavadního stavu

  Tímto přepínačem volíte, zda mají být ve výkazu výměr opravy dosavadního stavu zobrazeny i v součtu dosavadního stavu. Pokud ano, objeví se u nich i odkaz na příslušný paragraf, který zde lze zadat.

 • Opravy výměr v porovnání

  Tímto přepínačem volíte, zda mají být ve výkazu výměr opravy zobrazeny i v porovnání se stavem DPE. Pokud ano, objeví se u nich i odkaz na příslušný paragraf, který zde lze zadat.

 • V porovnání spojit díly stejné parcely

  Je-li tato volba zapnuta, budou v porovnání výměr spojeny všechny díly jedné parcely a výměra bude uvedena součtem. Např. obsahuje-li zadání díly a a b téže parcely, bude v porovnání uveden pouze součet jejich výměr a v označení dílu bude uveden text a+b.

 • V porovnání uvádět rozdíly ze zaokrouhlení

  Je-li tato volba zapnuta, budou v porovnání výměr uvedeny i rozdíly ze zaokrouhlení, tak, jak jsou uvedeny ve výpočetním protokolu.

 • Opravy dosavadního stavu v seznamu parcel ZE

  Je-li tato volba zapnuta, budou v seznamu parcel zjednodušené evidence, uvedeném na konci výkazu výměr, uvedeny i opravy výměr dosavadního stavu.

Žádost

 • Tisknout žádanku černobíle

  Po zapnutí tohoto přepínače bude formulář Žádost o potvrzení geometrického plánu před tiskem převeden do černobílé podoby.

 • Tisknout 2. stranu žádanky

  Tímto přepínačem lze zapnout tisk druhé strany žádanky. Na ní je uveden pouze vysvětlující text k obsahu první strany, který obvykle není třeba tisknout..