Práce s databází

Používáte-li modul pro geometrické plány ve spojení s grafickým modulem, můžete po vytvoření geometrického plánu v grafickém modulu přímo načíst zadání plánu z databáze. Pokud při zpracování plánu dojde ke změnám nových výměr oproti hodnotám uloženým v databázi, lze takto změněné výměry uložit zpět do databáze.

Načtení zadání z databáze

Zadání geometrického plánu z databáze lze načíst příkazem Načíst z DB.

Poznámka

Před načtením je v grafickém modulu automaticky spuštěna funkce pro přípravu SPI, je tedy třeba, aby byl grafický modul v okamžiku načtení spuštěn. Není-li spuštěn, bude zobrazeno chybové hlášení, a zadání bude z databáze načteno v posledním stavu, který byl v grafickém modulu vytvořen, aniž by bylo aktualizováno.

Při načtení zadání máte ještě tyto možnosti:

  • Načíst z databáze: celé stávající zadání geometrického plánu bude smazáno a data budou nově načtena z databáze.

  • Načíst z databáze a přidat: stávající zadání geometrického plánu bude zachováno a z databáze budou přidána nová data.

  • Načíst z databáze bez BPEJ: celé stávající zadání geometrického plánu bude smazáno a data budou nově načtena z databáze, ale bez informací o BPEJ.

Doplnění nebo aktualizace dosavadního nebo nového stavu z databáze

Z databáze lze doplnit pouze některé údaje. Při doplňování a aktualizaci údajů máte následující možnosti:

  • Doplnit chybějící informace: z databáze budou doplněny pouze údaje, které ve stávajícím zadání chybějí (tj. budou načteny pouze buňky, které jsou momentálně prázdné). Lze označit pouze některé buňky, které mají být načteny.

  • Aktualizovat všechny informace: z databáze budou aktualizovány všechny údaje. Pokud jsou již nějaké hodnoty v příslušných buňkách vyplněny, budou přepsány. Lze označit pouze některé buňky, které mají být načteny.

Tip

V obou variantách máte možnost označit pouze vybrané buňky, které chcete načíst. Není-li v příslušné vstupní tabulce žádná buňka označena, budou doplněny/aktualizovány všechny údaje. Jsou-li některé buňky označeny, budou doplněny/aktualizovány pouze údaje v označených buňkách.

Uložení aktualizovaného stavu do databáze

Pokud při zpracování plánu dojde ke změně nového stavu oproti zadání, lze tuto změnu uložit zpět do databáze. Takto aktualizovaná výměra bude následně vyexportována do výměnného formátu.

Změna výměry je signalizována v tabulce nového stavu ve sloupci Výsl. výměra. Údaj je uveden tučně červeně:

Změna výměry v novém stavu

Pokud jste v zadání plánu v tabulce nového stavu změnili také druh pozemku nebo způsob využití, bude do databáze uložena i tato změna.

Kromě změněných výměr parcel nového stavu lze do databáze uložit i výměry bonitních dílů parcel nového stavu, pokud při jejich vyrovnání došlo ke změně.

Změněné hodnoty lze příkazem Uložit do DB zapsat do výsledných tabulek SPI, odkud budou data dále exportována do výměnného formátu. Do protokolu budou zapsány informace o změněných výměrách.

Tip

Pokud si přejete nejprove zaprotokolovat a zkontrolovat změny, můžete to udělat pomocí příkazu Pouze simulovat a zaprotokolovat. V protokolu můžete zkontrolovat změny, a pokud budou v pořádku, můžete nechat změny skutečně provést.

Tip

Před uložením máte možnost označit pouze vybrané řádky, které chcete uložit. Stačí označit libovolné buňky v řádku s parcelou, u níž si přejete aktualizovat novou výměru, není třeba označovat přesně buňku s výslednou výměrou. Není-li v tabulce žádná buňka označena, budou uloženy všechny opravené výměry.