Geometrie

Každý bod v seznamu může mít jednu nebo dvě sady souřadnic, tzv. geometrie. Geometrie lze využívat k libovolným účelům. Při práci v katastru nemovitostí je lze např. využívat pro uložení oddělených souřadnic obrazu a souřadnic polohy.

Systém obsahuje nástroje na práci s více geometriemi bodu. Lze nastavit aktivní geometrii, tj. geometrii, z níž se přebírají souřadnice do výpočtů. Nezávisle na tom lze nastavit geometrii, do níž se ukládají nově spočítané polohy bodů.

Aktivní geometrii lze volit dvěma způsoby:

Při volbě aktivní geometrie lze kromě konkrétních geometrií volit i následující možnosti:

Možnosti nastavení aktivní geometrie

Cílovou geometrii pro ukládání nově vypočtených souřadnic lze nastavit pomocí nabídky Ukládat do. V této nabídce lze (v případě seznamu s dvojími souřadnicemi) volit mezi oběma sadami geometrií. V případě standardního seznamu s jedněmi souřadnicemi je v nabídce pouze možnost XY.

Zeměpisné souřadnice

Geometrie může obsahovat pravoúhlé rovinné souřadnice nebo zeměpisné souřadnice. Jedním typem souřadnic je geometrie definována, druhý typ je automaticky dopočítáván. Pro každý bod jsou tedy k dispozici oba typy souřadnic, jeden je zadán a druhý vypočten. V seznamu souřadnic je vždy zadaný typ souřadnic zobrazen normálním písmem, dopočítaný typ souřadnic kurzívou. Na následujícím obrázku je ukázka souboru, kde jsou definovány rovinné souřadnice, a zeměpisné souřadnice jsou k nim dynamicky dopočítávány:

Geometrie v seznamu souřadnic