Kapitola 51. Instalace a konfigurace databázových serverů

MySQL

MySQL je open-source databáze, která je velmi často využívána ve spojení s webovými aplikacemi, ale lze ji velmi dobře využít i v jiných oblastech. Je relativně malá a jednoduchá, ale dostatečně výkonná a poskytuje všechno, co je pro systém Groma třeba. Lze ji provozovat, mimo jiné, na platformách Windows i Linux.

1. Stažení instalačních souborů

Informace o stažení databáze MySQL naleznete zde. V následující ukázce instalace byl použit server verze 5.6.22 a ODBC driver verze 5.3.

2. Instalace serveru a ODBC driveru

Instalační program je dodáván ve formě MSI balíčku pro službu Windows Installer. Po jeho spuštění se objeví úvodní tabulka:

Po stisknutí tlačítka (Next) budete dotázáni na typ instalace. Protože standardní instalace instaluje mnoho komponent, které pro systém Groma nejsou potřebné, je vhodnější zvolit uživatelskou instalaci a vybrat pouze nezbytné součásti:

V dalším dialogovém okně vám vyberete komponenty, které chcete nainstalovat. Požadované komponenty vyberete ve stromě v levém panelu a pomocí zelené šipky je přemístíte do pravého panelu.

Nejprve je třeba vybrat vlastní databázový server. Při instalaci v 64bitové verzi Windows můžete použít jak 32bitovou, tak 64bitovou verzi serveru. Doporučujeme použít 64bitovou verzi:

Dále vyberte ODBC driver pro připojení k serveru. Na rozdíl od databázového serveru, zde musíte zvolit 32bitovou verzi (musí se shodovat s architekturou aplikace, která driver využívá. Groma je 32bitová, je tedy třeba zvolit 32bitový driver):

Po stisknutí tlačítka (Next) bude zobrazen seznam komponent zvolených k instalaci:

Po potvrzení proběhne instalace serveru.

Po dokončení instalace je zobrazeno okno, v němž zobrazen výsledek instalace:

Dále je zobrazeno okno s přípravou ke konfiguraci:

V prvním okně s nastaveními můžete ponechat následující přednastavené hodnoty:

V tomto okně budete požádáni o zadání hesla k administrátorskému účtu. Zvolené heslo si pečlivě poznamenejte a uschovejte, bez něj nelze dělat další operace s databází (zakládání databáze, uživatelů, atd.).

Další uživatelské účty v tomto kroku vytvářet nemusíme, vytvářejí se až později pomocí nástrojů systému Groma:

Volby v dalším okně opět mohou zůstat nezměněné:

Dále se zobrazí okno, v němž lze sledovat postup konfigurace:

Výsledek by měl vypadat takto:

Dále už se zobrazí pouze dvě okna potvrzující úspěšnou instalaci:

3. Samostatná instalace ODBC driveru

ODBC driver lze nainstalovat i samostatně. Samostatná instalace se použije v případě, že se připojujete z více klientských stanic k jednomu serveru. V takovém případě se server instaluje pouze jednou a na klientských stanicích stačí nainstalovat pouze ODBC driver.

Bez ohledu na architekturu instalovaných Windows je nutno v každém případě použít 32bitovou verzi (musí se shodovat s architekturou aplikace, která driver využívá - Groma je 32bitová, je tedy třeba zvolit 32bitový driver).

Po spuštění instalačního programu je zobrazena úvodní obrazovka:

V dalším dialogovém okně je třeba potvrdit souhlas s licenčními podmínkami:

V dalším dialogovém okně můžete zvolit typickou instalaci:

Další dialogové okno zobrazí seznam komponent k instalaci:

Pokud při instalaci nenastane nějaká chyba, bude na závěr zobrazena informace o dokončení instalace:

4. Konfigurace pro vzdálený přístup

Přejete-li si přistupovat k databázi z jiného počítače, je třeba ještě provést několik úprav konfigurace:

  • Povolení komunikace na firewallu: Ujistěte se, že jsou na obou počítačích nastavena pravidla ve firewallu (je-li zapnut) tak, aby byla umožněna komunikace na TCP portu 3306.

  • Nastavení adresy serveru v konfiguraci Gromy: V konfiguračním souboru pro práci s databázemi Groma8\sql\db.ini je třeba v příslušném databázovém profilu (viz Uživatelská příručka systému Groma) upravit v položce "server" atribut "server=" tak, aby byl nastaven na název nebo IP adresu počítače, na němž běží databázový server. Standardně je tento atribut nastaven na hodnotu "localhost".