Dvojí souřadnice

Systém GROMA umožňuje udržovat v seznamech souřadnic pro každý bod dva páry souřadnic X a Y. Můžete tedy mít pro každý bod např. souřadnice v hlavní a místní soustavě, nebo obecně ve dvou různých soustavách.

Druhý pár souřadnic je v seznamu uložen pomocí uživatelských informací o bodě (INFO1 a INFO2). Způsob zobrazení (pojmenování, počet desetinných míst, apod.) lze tedy nastavit v informacích o souboru příkazem Soubor->Informace o souboru.

Které souřadnice program využívá při výpočtech a do kterých souřadnic ukládá vypočtené hodnoty lze nastavit pomocí voleb uvedených v dolním okraji každého okna se seznamem souřadnic, nebo pomocí globálního nastavení společného pro všechny soubory, zobrazeného na liště nástrojů. Podrobně je práce se sadami souřadnic popsána v oddíle Geometrie.

Dvojí souřadnice se využívají při práci se seznamy souřadnic pro geometrické plány. Jako hlavní souřadnice lze v seznamu vést tzv. Souřadnice obrazu, jako doplňkové mohou být uloženy tzv. Souřadnice polohy. Takto jsou také body načteny při importu z databáze, získané z ISKN. Pokud databáze obsahuje i souřadnice polohy, jsou při importu načteny jako doplňkové souřadnice. V seznamu je lze libovolně upravovat, a příkazem Souřadnice->Uložit body do databáze, Souřadnice->Uložit změny do databáze nebo Souřadnice->Synchronizovat seznam s databází lze změny uložit zpět do databáze.

Nástroje pro práci s dvojími souřadnicemi

Systém obsahuje další funkce pro práci s dvojími souřadnicemi:

Popis jednotlivých funkcí je uveden v referenční příručce.