Zpracování zápisníku

Program GROMA umožňuje kompletní zpracování zápisníku měřených hodnot, včetně zpracování měření v obou polohách dalekohledu, obousměrně měřených délek, apod.

Po vyvolání příkazu Měření->Zpracování zápisníku se zobrazí dialogové okno, v němž můžete nastavit, které úpravy zápisníku požadujete.

Zpracování zápisníku

Před výpočtem zápisníku musíte nejprve definovat teodolit pomocí příkazu Soubor->Nastavení->Teodolit. Při definování teodolitu nastavíte tolerance pro rozdíl měření v I. a II. poloze dalekohledu, rozdíl dvakrát měřené délky, apod. Podle nastavených tolerancí jsou potom jednotlivá měření v protokolu označována jako podezřelá resp. chybná.

Program je dodáván s předdefinovaným teodolitem s názvem "Neznámý teodolit", v jehož definici jsou nastaveny implicitní tolerance pro testování podezřelých a chybných měření.

Nastavení teodolitu

Informace o všech změnách v seznamu měření jsou uloženy v protokolu. V některých případech může být vhodné zapsat změny pouze do protokolu, ale seznam měření ponechat v původním stavu. V takovém případě zaškrtněte volbu Pouze do protokolu, a program ponechá seznam beze změny.

Dále si můžete zvolit, zda chcete opravit celý soubor měření, nebo pouze označené položky.

Vlastní zpracování zápisníku spustíte stisknutím tlačítka (Opravit). Program provede postupně všechny úpravy, které jste si zvolili.

Při výpočtu zápisníku se program řídí těmito pravidly:

Převod šikmých délek na vodorovné

Pokud jste načetli zápisník bez redukce délek na vodorovné, tedy se šikmými délkami, je třeba před dalšími výpočty délky redukovat na vodorovné. Redukci lze provést buď u jednotlivých bodů v dialogovém okně pro editaci, nebo hromadně ve zpracování zápisníku.

Zpracování měření v obou polohách

Program na každém stanovisku vyhledá dvojici směrů na jeden bod měřených v obou polohách dalekohledu. Nalezne-li takovou dvojici, vypočte kolimační chybu (rozdíl měření v obou polohách dělený dvěma), odečte od takto určené chyby kolimační chybu nastavenou v definici teodolitu a výsledný rozdíl porovná s tolerancemi nastavenými v definici teodolitu.

Stejným způsobem zpracuje i zenitové úhly (byly-li měřeny) a délky.

Jestliže všechny zjištěné rozdíly vyhoví tolerancím nastaveným v definici teodolitu, opraví program měření v I. poloze tak, aby obsahovalo průměrné hodnoty z obou měření.

Jestliže byl alespoň jeden z vypočtených rozdílů větší, než hodnota nastavená v definici teodolitu jako podezřelá, program označí v protokolu celé měření jako podezřelé.

Po zpracování seznamu měření je do protokolu uložen i odhad skutečných velikostí přístrojových chyb.

Redukce směrů

Při redukci směrů program upraví všechny směry na stanovisku tak, aby byl směr na první orientaci (první položka v seznamu měření) nulový, tj. od všech směrů odečte směr měřený na první orientaci.

Oprava indexové chyby

Jestliže váš stroj neopravuje automaticky indexovou chybu, a jestliže znáte její velikost, nastavte ji v definici teodolitu, a použijte tuto volbu k opravě měřených zenitových úhlů.

Oprava refrakce

Tato volba vám umožňuje opravit měřené zenitové úhly nebo převýšení o vliv refrakce a zakřivení povrchu Země. Před vlastním výpočtem zvolte pomocí tlačítka (Nastavení) velikost refrakčního koeficientu a které opravy chcete zavést.

Výpočet převýšení

Po zaškrtnutí této volby program u všech měření, která obsahují délku a zenitový úhel, vypočte převýšení a uloží jej do seznamu měření.

Redukce převýšení na spojnici stabilizačních značek

U měření, u nichž je definováno převýšení (nebo zenitový úhel), výška stroje a výška cíle program vypočte převýšení přímo mezi body, tj. převýšení opravené o výšku stroje a cíle. Výšku stroje a cíle potom nastaví na nulovou hodnotu, aby nemohlo dojít k následným chybám ve výškovém výpočtu. Tuto redukci je nutné provést před načtením dat do výškového vyrovnání.

Zpracování opakovaných měření

Program na každém stanovisku vyhledává skupiny měření na stejný cíl ve stejné poloze dalekohledu. Z nalezených měření vypočte výsledné průměrné měření. Pokud opravy jednotlivých měření vyhoví nastaveným tolerancím, příslušná měření ze seznamu vypustí a opraví první měření tak, aby obsahovalo průměrné hodnoty.

Zpracování obousměrně měřených délek a převýšení

Program postupně vyhledává v celém seznamu měření pro každou měřenou délku příslušnou délku měřenou protisměrně. Nalezne-li ji, vypočte průměrnou hodnotu, a pokud její opravy nepřekročí nastavené tolerance, uloží ji k oběma měření. Obdobně postupuje i u převýšení.

Jestliže byl alespoň jeden z vypočtených rozdílů větší, než hodnota nastavená v definici teodolitu jako podezřelá, program označí v protokolu celé měření jako podezřelé.