Polární metoda dávkou

Polární metoda dávkou

Tato úloha zpracovává dávkově celý seznam naměřených hodnot nebo jeho část. Umí vypočítat souřadnice bodů polární metodou, metodou volného stanoviska a protínáním ze směrů. Pokud si přejete při dávkovém výpočtu použít pouze některé z těchto metod, v konfiguraci programu (Soubor->Nastavení->Výpočty) lze jednotlivé metody vypnout. Vhodné to může být např. v případě, že se v seznamu měření objeví nejprve měření ze zatím neurčeného stanoviska, a teprve dále zaměření tohoto stanoviska rajónem. Pokud jsou zapnuty všechny výpočetní úlohy, program se pokusí souřadnice neznámého stanoviska určit jako volné stanovisko. Pokud úlohu Volné stanovisko pro dávkové výpočty vypnete, při prvním průchodu program toto stanovisko přeskočí (nebudou ještě určeny jeho souřadnice), později je určí rojónem, a při dalším průchodu dopočte body z něj zaměřené.

Nelze li některé body vypočítat (např. pokud není možno určit souřadnice stanoviska, apod.), bude v protokolu uvedena informace o tom, proč nemohl být výpočet proveden.

Příprava pro výpočet

Před zahájením výpočtu musíte provést některá přípravná nastavení:

  • Otevřete soubor se seznamem měření.

  • Otevřete seznam souřadnic, v němž jsou body nutné pro výpočet (body bodového pole, apod).

  • Zajistěte, aby program GROMA při výpočtu mohl souřadnice z tohoto souboru nalézt. Toho můžete dosáhnout dvěma způsoby:

  • V dialogovém okně Soubor->Nastavení->Výpočty zvolte způsob vyhledávání orientací (všechny body o známých souřadnicích nebo pouze body s atributem Orientace. V tomtéž dialogovém okně nebo přímo ve výpočetním okně pro polární metodu dávkou zvolte pomocí položky Editovat orientace, zda chcete, aby program před výpočtem každého stanoviska zobrazil seznam orientací a umožnil vám jeho editaci.

  • Zvolte vstupní a výstupní soubor pro výpočet (viz níže).

Tabulka 11.2. Volby výpočtu polární metody dávkou

Použít pouze uznačené hodnotyJe-li zapnut tento přepínač, budou při zpracování použity pouze položky označené v zápisníku. Týká se to orientací i určovaných bodů.
Editovat orientaceJe-li zapnut tento přepínač, program na začátku každého stanoviska zobrazí ke kontrole dialogové okno s orientací osnovy na stanovisku. V okně jsou zobrazeny opravy na jednotlivé orientace, orientace lze jednotlivě vypínat a zapínat.
Počítat volná stanoviska v dávceTímto přepínačem můžete zvolit, zda si přejete, aby byla při dávkovém výpočtu počítána i volná stanovizka. Pokud raději počítáte volná stanoviska samostatně ručně, tento přepínač vypněte.

Soubory

V této části dialogového okna musíte zvolit, ze kterého otevřeného souboru mají být čtena naměřená data, a do kterého souboru mají být ukládány vypočtené souřadnice. Jména souborů nastavíte tímto postupem:

  • Ukažte kamkoli do okna se souborem, který chcete zvolit.

  • Přetáhnete libovolnou položku myší (při stisknutém levém tlačítku) do výpočetního okna do oblasti nadepsané Soubory. V dialogovém okně se zobrazí název souboru.

Soubory můžete vybrat také pomocí tlačítek se třemi tečkami, která se nacházejí vedle okének pro názvy souborů.

Jestliže nenastavíte název výstupního souboru, program automaticky použije aktivní seznam souřadnic. Vstupní soubor musí být nastaven vždy.

Okamžitý stav výpočtu

Po spuštění tlačítkem (Výpočet) program v dialogovém okně zobrazuje okamžitý stav výpočtu:

  • Stanovisko: právě počítané stanovisko,

  • Bod: právě určovaný bod,

  • Metoda: metoda, kterou je bod určován (polární, volné stanovisko, protínání ze směrů), nebo jiná akce, která je právě prováděna (orientace osnov).

Celkový stav výpočtu

V této části okna program podává informace o tom, kolik stanovisek a podrobných bodů již bylo vypočteno, a kolik nepoužitých položek v seznamu naměřených hodnot ještě zbývá. Po ukončení výpočtu zde získáte informaci o tom, kolik měřených hodnot z nějakého důvodu nemohlo být použito.

Při dávkovém výpočtu program počítá polární metodu, volné stanovisko (i protínání zpět) a protínání ze směrů. Všechny tyto úlohy počítá program i výškově, má-li k tomu všechny nezbytné údaje v seznamech (výška stanoviska, výška stroje, převýšení nebo zenitový úhel a výška cíle). Při výpočtu protínání ze směrů vypočte výšku dvakrát (z obou stanovisek), do seznamu souřadnic uloží průměrnou hodnotu a do protokolu zapíše obě hodnoty, jejich rozdíl a průměr.

Dávkový výpočet umožňuje zpracování seznamů měření ve více průchodech. Tento způsob zpracování umožňuje výpočet i v případě, že data nejsou v souboru seřazena v takové posloupnosti, aby mohla být zpracována při jednom průchodu. Tato situace vznikne např. zaměříte-li podrobné body ze stanoviska, které ještě nebylo určeno, a určíte-li jej dodatečně, např. z následujícího stanoviska jako rajon. V takovém případě program při prvním průchodu neurčené stanovisko vynechá, z dalšího bodu určí jeho souřadnice, a při dalším průchodu toto stanovisko dopočítá. Maximální počet průchodů je 5, ale program výpočet sám ukončí v případě, že při posledním průchodu žádný bod nevypočetl.

Po výpočtu je k dispozici protokol se všemi údaji o výpočtu. Nechcete-li do protokolu ukládat všechny vypočtené podrobné body, můžete jejich ukládání vypnout v Soubor->Nastavení->Výpočty.