Porovnání seznamů souřadnic

Po vyvolání této funkce je zobrazeno dialogové okno, které slouží ke statistickému porovnání dvou seznamů souřadnic. Test je proveden podle vztahů popsaných ve vyhlášce číslo 190/1996 Sb. Nejprve jsou vypočteny souřadnicové rozdíly

dx = xm - xk, dy = ym - yk,

kde xm, ym jsou souřadnice z testovaného souboru a xk, yk jsou souřadnice z referenčního souboru.

Z těchto rozdílů je vypočtena polohová odchylka

dPol = (dx2 + dy2)1/2

a směrník polohové odchylky.

Dále je vypočtena empirická střední souřadnicová chyba z dvojice měření dle vztahu

sxy = 1/2 (dx2 + dy2)1/2

Důležité

Poznámka pro práci v katastru nemovitostí: Takto má být empirická střední souřadnicová chyba počítána pro dvojici měření stejné váhy. Dle katastrální vyhlášky má takto být testováno dvojí nové zaměření stejných bodů (postup dle bodu 13.7b KatV). Při testování nového zaměření již existujících bodů s jejich stávajícími souřadnicemi uloženými v ISKN se ale dle výkladu ČÚZK má postupovat tak, jako kdyby byly souřadnice již v ISKN zapsané bezchybné, takže souřadnicový rozdíl nemá charakter rozdílu mezi dvojím měřením, ale skutečné souřadnicové chyby. Potom se postupuje podle bodu 13.8 KatV, s tím, že za skutečnou souřadnicovou chybu se považuje rozdíl původních a nově určených souřadnic. Testovaná hodnota sxy je tedy jejich kvadratický průměr, je tedy 21/2 krát větší, než hodnota vypočtená podle výše uvedeného vztahu. Tohoto lze při testování docílit zapnutím přepínače Porovnání s přesnějšími nebo existujícími body.

Pro celý zpracovávaný soubor jsou spočteny střední chyby souřadnic

sx = [suma(dx2/N)]1/2, sy = [suma(dy2/N)]1/2, kde N je počet testovaných bodů.

V závěrečné statistice je mimo jiné údaje zapsáno, kolik procent bodů mělo sxy menší než je požadovaná mxy, (má být alespoň 60%) u kolika procent bodů byla sxy v intervalu (mxy, 2mxy> a u kolika procent bodů byla 2mxy překročena.

Způsob zadání požadované střední souřadnicové chyby

Požadovanou střední souřadnicovou chybu, na kterou mají být souřadnice testovány, lze zadat třemi způsoby:

  • Přímé zadání požadované střední souřadnicové chyby

    Zapněte přepínač Pro požadovanou střední chybu a zadejte přímo požadovanou střední chybu. Nastavení bude použito pro všechny testované body.

  • Zadání požadovanéko kódu kvality

    Zapněte přepínač Pro požadovaný kód kvality a zvolte z nabídky požadovaný kód kvality. Požadovaná střední chyba bude určena podle zvoleného kódu kvality. Nastavení bude použito pro všechny testované body.

  • Podle kódu kvality jednotlivých bodů

    Přepínač Dle kódu kvality jednotlivých bodů umožňuje testovat v jednom souboru body různé kvality. Požadovaná střední chyba bude stanovena pro každý bod podle jeho kódu kvality. Nemá-li bod kód kvality definován, bude použit kód kvality přednastavený na liště nastavení.