Transformace souřadnic

Transformace souřadnic

Toto okno umožňuje dávkově transformovat souřadnice bodů ze seznamů souřadnic. Můžete transformovat celý seznam, nebo pouze označené body. Metody transformace jsou popsány v kapitole Transformace souřadnic

Identické body

Před zahájením transformace souřadnic musíte nejprve definovat transformační klíč. Způsobem obvyklým u ostatních úloh přidejte všechny identické body i se souřadnicemi v obou soustavách do seznamu. Program automaticky přepočítává transformační klíč a zobrazuje souřadnicové opravy na jednotlivých bodech. Identické body můžete do seznamu libovolně přidávat nebo je z něj vypouštět.

Počet identických bodů není omezen.

Poznámka

Transformační klíč je počítán metodou nejmenších čtverců iteračním postupem. Je-li mezi souřadnicemi v obou soustavách příliš velký nesoulad, může dojít k situaci, že iterační proces nebude konvergovat k výsledné vyrovnané hodnotě. V tomto případě bude zobrazeno varovné hlášení. Toto se vztahuje i na všechny ostatní úlohy, které jsou řešeny pomocí transformace souřadnic.

Automatické vyhledání identických bodů

Máte-li identické body umístěny ve dvou souborech, a mají-li dvojice bodů shodná čísla, můžete nechat program automaticky vyhledat odpovídající dvojice bodů. Zadejte soubory s identickými body do okének Vstup a Výstup, a stiskněte tlačítko (Vyhledat identické body). Program vyhledá dvojice identických bodů a automaticky je přidá do seznamu. Zapnete-li přepínač (Ignorovat předčíslí), při vyhledávání identických bodů bude program brát v úvahu pouze vlastní čísla bodů a předčíslí bude ignorovat.

Záměna souřadnic identických bodů

Po stisknutí tlačítka (XY <-> x'y') program zamění souřadnice identických bodů v obou soustavách. Tuto možnost lze využít např. v případě, že jste omylem při zadávání identických bodů zaměnili obě souřadnicové soustavy. Touto funkcí souřadnice zaměníte aniž byste museli identické body zadávat znovu.

Typ transformace

Program umožňuje počítat tři typy transformace:

 • Shodnostní transformace

  Lineární transformace souřadnic, která zachovává měřítko (měřítkový koeficient je roven jedné). Transformace má tedy tři parametry (dvě translace a rotaci), pro určení transformačního klíče jsou třeba alespoň dva identické body.

 • Podobnostní transformace

  Transformační klíč bude mít ve směru osy X a Y stejné měřítkové koeficienty (transformace mění rozměr objektů ve všech směrech stejně, zachovává tedy podobnost obrazců). Pro tuto transformaci stačí dva identické body.

 • Afinní transformace (5 parametrů)

  Transformační klíč bude mít různé měřítkové koeficienty pro směr osy X a Y. Při transformaci se tedy mění rozměry v závislosti na směru, podobnost obrazců obecně není zachována. Tento typ transformace vyžaduje alespoň tři identické body.

 • Afinní transformace (6 parametrů)

  Bude vypočtena přímo transformační matice. Její prvky již nejsou vázány geometrickými vztahy, jako je tomu u pětiparametrové afinní transformace.Transformační klíč bude mít různé měřítkové koeficienty pro směr osy X a Y. Při transformaci se tedy mění rozměry v závislosti na směru, podobnost obrazců obecně není zachována. Tento typ transformace vyžaduje alespoň tři identické body.

 • Uživatelská transformace

  Zvolíte-li tento typ transformace, není třeba zadávat identické body, ale můžete přímo zadat výsledné transformační vztahy. Po stisknutí tlačítka (...) se zobrazí dialogové okno, kam lze zadat transformační rovnice pro výpočet jednotlivých souřadnic. Ve funkčních vztazích lze používat matematické operace, číselné konstanty a proměnné X, Y a Z. Funkční vztahy mohou vypadat např. takto:

  	X:	X*0.99877354220+Y*0.04951172994+254.339 	
  	Y:	X*0.04951172994-Y*0.99877354220-365.471
  	Z:	Z
  

Je-li určen transformační klíč, můžete jej pro další použití uložit do souboru pomocí tlačítka (Uložit klíč).

Tabulka 11.4. Volby výpočtu transformace souřadnic

Statistický test identických bodůPřejete-li si provést statistický test zbytkových chyb na identických bodech, zapněte volbu Statistický test. Program provede analýzu zbytkových chyb a výsledky uloží do protokolu. Podrobný popis statistického testu je uveden u úlohy Porovnání seznamů souřadnic. Po stisknutí tlačítka (...) můžete nastavit parametry testování (požadovanou střední chybu a koeficient konfidence).
Protokolovat i vypnuté bodyBody transformačního klíče, které jsou v seznamu bodů vypnuty, tudíž nejsou použity pro výpočet transformačního klíče, budou pro informaci zaprotokolovány (včetně souřadnicových oprav).
Protokolovat oboje čísa bodůPo zapnutí této volby budou do protokolu zapsána čísla identických bodů v obou soustavách. Pokud vám v protokolu postačují čísla bodů v cílové soustavě, nebo pokud jsou čísla bodů v obou soustavách shodná, můžete přepínač vypnout.
Protokol o přiřazení změnyPo zapnutí této volby bude mít protokol vzhled protokolu o přiřazení změny dle platné vyhlášky.
Testovat rozmístění bodůPři zapnutí tohoto přepínače bude při zadání identických bodů určena testovací kružnice dle § 70 odst. 2 katastrální vyhlášky (["Pro připojení měření na identické body platí, že zaměřované podrobné body musí být uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších identických bodů, jejíž poloměr je roven 3/4 délky takové spojnice."]). Pro všechny transformované body bude proveden test, zda leží v této kružnici, a pokud bude výsledek negativní, bude zaprotokolován.
Transformovat i identické bodyJe-li tento přepínač zapnut, budou transformovány všechny body ze vstupního souboru. Je-li vypnut, budou při transformaci vynechány body s čísly, která se vyskytují mezi čísly identických bodů v cílové soustavě.
Inverzní transformacePo zaškrtnutí tohoto přepínače bude program namísto zadané transformace počítat inverzní (zpětnou) transformaci. Tuto volbu nelze použít pro uživatelskou transformaci.

Transformace bodů

Transformace bodů probíhá vždy z jednoho souboru do druhého souboru. Vstupní a výstupní soubor zadejte v části Seznamy souřadnic. Jsou-li ve vstupním souboru některé body označené, program transformuje pouze je. Nejsou-li označené žádné položky, program transformuje celý seznam souřadnic.