Vstupní data

Jako vstupní údaje do vyrovnání slouží přibližné souřadnice bodů sítě, měřené vodorovné směry, měřené vodorovné délky a jejich střední chyby, a v případě výškového vyrovnání měřená převýšení mezi body (dále jen geometrické veličiny). O geometrických veličinách předpokládáme, že jsou opraveny o všechny matematické a fyzikální redukce a převedeny na spojnici středů stabilizačních značek. Tento převod lze provést pomocí nástrojů systému Groma, zejména pomocí nástroje Měření->Zpracování zápisníku.

Zapínání a vypínání položek

Před jednotlivými položkami v seznamech je zobrazeno zaškrtávací okénko, pomocí něhož lze údaje dočasně zapínat a vypínat, aniž by musely být odstraňovány ze seznamu a případně opět přidávány.

V některých případech program může nepoužitelné položky automaticky vypnout. Jedná se zejména o tyto případy:

 • Body, na nichž neproběhlo žádné měření.

 • Měření, které proběhla na bodech, jež nejsou uvedeny v seznamu bodů, nebo jsou v seznamu bodů vypnuté.

 • Měřené směry na stanovisku, které obsahuje pouze jedno měření.

Vstupní body a jejich přibližné souřadnice

Vyrovnání sítě - seznam bodů a jejich přibližných souřadnic

Pro všechny body zahrnuté do sítě musí být zadány přibližné souřadnice. Přibližné souřadnice můžete zadat ručně, přetáhnout ze seznamu souřadnic programu Groma (např. z předchozího vyrovnání, z předchozí etapy), nebo můžete nechat systém vypočítat přibližné souřadnice dávkově na základě seznamu měření.

Přetažení souřadnic z programu Groma

Chcete-li jako přibližné souřadnice pro vyrovnání použít souřadnice, které již máte v některém seznamu souřadnic v programu Groma, stačí je pouze označit a přetáhnout jako blok na tu část dialogového okna pro vyrovnání sítě, do níž se přibližné souřadnice zadávají (viz popis přetahování). Všechny body jsou automaticky přidány do seznamu souřadnic.

Důležité

Takto přidané body budou mít všechny charakteristiku, která byla nastavena v seznamu charakteristik před přetažením bloku. Chcete-li u některých bodů změnit charakteristiku, můžete buď změnu provést dodatečně, nebo body přetáhnout po částech, a požadovanou charakteristiku nastavit vždy před přetažením příslušného bloku.

Dávkový výpočet přibližných souřadnic

Nemáte-li k dispozici přibližné souřadnice bodů sítě, můžete je nechat programem dávkově spočítat. Aby dávkový výpočet správně proběhl, musíte dodržet určitý postup:

 1. V programu Groma otevřete všechny seznamy souřadnic, které potřebujete pro dávkový výpočet.

 2. Otevřete seznam měření, ze kterého chcete přibližné souřadnice počítat.

 3. V seznamu měření označte všechna měření, která mají vstupovat do vyrovnání, jako orientace. Měření na body označené jako podrobné jsou ignorována.

 4. V Nastavení -> Prostředí zapněte volbu Hledat ve všech otevřených souborech.

 5. Přetáhněte název vstupního souboru s měřeními do dialogového okna pro vyrovnání sítě (do části pro zadávání přibližných souřadnic bodů). Název souboru se objeví v položce Vstupní soubor s měřením.

 6. V nastavení charakterisitik bodů pro polohové a výškové vyrovnání nastavte charakteristiku, kterou bude mít v síti nejvíce bodů.

 7. V Nastavení->Parametry sítě nastavte střední chybu měřeného směru a měřené délky.

 8. Stiskněte tlačítko (Načíst data).

Program dávkově vypočte souřadnice všech stanovisek ze seznamu měření, přidá je do seznamu přibližných souřadnic, a zároveň do seznamu měřených směrů a délek přidá všechna měření, o nichž se domnívá, že budou použita pro vyrovnání sítě. Podrobné body v souboru s měřením vynechá. Doplní-li do seznamu měřených hodnot některé měření, které pro výpočet nechcete použít, nebo chcete-li ještě některé měření přidat, musíte příslušné změny provést ručně přidáním nebo ubráním jednotlivých údajů.

Po dávkovém načtení upravte charakteristiky bodů (pevné body, volné body, atd.). Hromadná změna charakteristiky bodů je popsána v kapitole o Charakteristiky bodů.

Program pro výpočet souřadnic bodů využívá dávkový výpočet polární metody z programu Groma. Při výpočtu umí zpracovat polární metodu, volné stanovisko a protínání z orientovaných směrů. Před zahájením výpočtu tedy musí být k dispozici souřadnice alespoň nejnutnějších bodů, ze kterých lze ostatní body odvodit podle měřených údajů. V některých konfiguracích (např. pouze délkově zaměřené trojúhelníkové řetězce, nebo nebylo-li mezi známými body přímo měřeno) může dávkový výpočet selhat. V takovém případě můžete pro výpočet přibližných souřadnic použít jednotlivé výpočetní úlohy systému Groma.

Důležité

Jsou-li v síti některé délky měřeny obousměrně, musíte nejprve zpracovat seznam měření tak, aby obsahoval pouze jednu průměrnou hodnotu. Ve vstupních datech pro vyrovnání sítě se žádná geometrická veličina nemůže vyskytovat vícekrát. Ke zpracování seznamu měření můžete použít nástroj Měření->Zpracování zápisníku systému Groma.

Změna typu polohového nebo výškového vyrovnání bodu

Přejete-li si u některého bodu nebo u více bodů změnit charakteristiky pro vyrovnání, postupujte takto:

Změna typu vyrovnání pro jeden bod
 1. Zvolte příslušný bod v seznamu přibližných souřadnic.

 2. Změňte charakteristiku bodu pro polohové a/nebo výškové vyrovnání. Zároveň můžete změnit i kterýkoli další údaj.

 3. Stiskněte tlačítko (Uložit). Má-li přidávaný bod stejné číslo, jako existující bod v seznamu přibližných souřadnic, nebude do seznamu přidán, ale pouze upraven dle zadaných údajů.

Změna typu vyrovnání hromadně pro více bodů
 1. Vyberte v seznamu přibližných souřadnic požadované body. Při výběru můžete používat klávesy <Shift> a <Ctrl>, tak, jak je ve Windows běžné.

 2. Je-li vybráno v seznamu více bodů, budou v dialogu zobrazeny pouze nabídky charakteristik bodů pro polohové a výškové vyrovnání (jiné údaje hromadně měnit nelze). Ostatní vstupní pole budou skryta:

  Vyrovnání sítě - hromadná změna charakterisitik bodů

  Ponecháte-li některou charakterisitiku jako neurčenou ([-]), nebude u označených bodů měněna. Nastavíte-li nějakou jinou hodnotu, bude po stisknutí tlačítka Je-li vybráno v seznamu více bodů, budou ve vstupních okénkách zobrazeny pouze nabídky charakteristik bodů pro polohové a výškové vyrovnání (jiné údaje hromadně měnit nelze). Ostatní vstupní pole budou skryta. Změňte charakteristiku bodů pro polohové a/nebo výškové vyrovnání. Pokud jednu z charakteristik nechcete měnit, nechte ji neurčenou.

  Zobrazeným ukázkovým nastavením tedy změníte pro body čísla 4004 a vyššího typ polohového vyrovnání bodů na Volný bod, typ výškového vyrovnání zůstane nezměněn.

 3. Stiskněte tlačítko (Uložit). Označeným bodům budou charakteristiky pro polohové a výškové vyrovnání upraveny.

Seznam měřených směrů

Vyrovnání sítě - seznam měřených směrů

Do seznamu měřených směrů zadejte všechny směry, které chcete využít při vyrovnání sítě. Obdobně jako u přibližných souřadnic, směry můžete buď zadat z klávesnice, nebo přetáhnout ze seznamu měření, nebo nechat program doplnit je dávkově (viz Dávkový výpočet přibližných souřadnic). U každého měřeného směru musí být zadán odhad jeho střední chyby. Při přetahování nebo dávkovém výpočtu program doplní střední chybu směru, nastavenou v Nastavení->Parametry sítě.

Poznámka

Každá geometrická veličina může být v seznamu vstupních hodnot uvedena pouze jednou. Pokud přidáte do seznamu měření mezi dvěma body, mezi nimiž je měření již v seznamu uloženo, nová položka nebude přidána, bude pouze aktualizována stávající.

Seznam měřených délek

Vyrovnání sítě - seznam měřených délek

Do seznamu měřených délek zadejte všechny délky, které chcete využít při vyrovnání sítě. Obdobně jako u přibližných souřadnic, délky můžete buď zadat z klávesnice, nebo přetáhnout ze seznamu měření, nebo nechat program doplnit je dávkově (viz Dávkový výpočet přibližných souřadnic). U každé měřené délky musí být zadán odhad její střední chyby. Při přetahování nebo dávkovém výpočtu program doplní střední chybu délky, nastavenou v Nastavení->Parametry sítě.

Program předpokládá, že jsou vstupující délky vodorovné a po všech potřebných matematických a fyzikálních redukcích.

Poznámka

Každá geometrická veličina může být v seznamu vstupních hodnot uvedena pouze jednou. Pokud přidáte do seznamu měření mezi dvěma body, mezi nimiž je měření již v seznamu uloženo, nová položka nebude přidána, bude pouze aktualizována stávající.

Seznam měřených převýšení

Vyrovnání sítě - seznam měřených převýšení

Do seznamu měřených převýšení zadejte všechna převýšení mezi body sítě, která chcete využít při vyrovnání. Obdobně jako u ostatních údajů, převýšení můžete buď zadat z klávesnice, nebo přetáhnout ze seznamu měření, nebo nechat program doplnit je dávkově (viz Dávkový výpočet přibližných souřadnic). U každého měřeného převýšení musí být zadána přibližná délka, ze které je odvozena váha pro vyrovnání. Pokud délku nezadáte, program si ji před výpočtem určí z přibližných souřadnic. V nastavení parametrů sítě musíte před výpočtem nastavit jednotkovou střední chybu převýšení, a zvolit, jakým způsobem jsou počítány váhy jednotlivých převýšení. Váhy mohou být počítány podle vztahu

pi = 1/si,

nebo

pi = m0/si2

kde pi je váha příslušného převýšení, m0 je jednotková střední chyba, a si je délka v kilometrech.

Varování

Program předpokládá, že jsou vstupující převýšení přepočtena na spojnici stabilizačních značek (tj. opravena o výšku stroje a signálu). Tuto opravu lze provést nástrojem Měření->Zpracování zápisníku přímo v systému Groma.

Poznámka

Každá geometrická veličina může být v seznamu vstupních hodnot uvedena pouze jednou. Pokud přidáte do seznamu měření mezi dvěma body, mezi nimiž je měření již v seznamu uloženo, nová položka nebude přidána, bude pouze aktualizována stávající.