Kubatury

Kubatury

Toto dialogové okno slouží k výpočtu kubatur trojúhelníkovou metodou. Do dialogového okna se jednotlivě nebo hromadně přetažením ze seznamu souřadnic zadají body, definující povrch tělesa, jehož objem má být spočten.

Po stisknutí tlačítka (Vytvořit trojúhelníkovou síť) bude na zadaných bodech autoamticky vytvořena síť trojúhelníků. Při jejím generování je použita Delaunayova triangulace, zajišťující optimální tva trojúhelníků. Je-li zapnuta kontrolní kresba, bude trojúhelníková síť automaticky zobrazena.

Trojúhelníková síť

Delaunayova triangulace vždy vytvoří kolem zadaných bodů konvexní obal, tj. vygeneruje všechny vnější obvodové spojnice. Pokud chcete některé spojnice na obvodu odstranit, máte dvě možnosti:

Trojúhelníková síť s odstraněnými obvodovými trojúhelníky

Před výpočtem musíte zadat výšku srovnávací roviny, od níž má být kubatura vypočtena, a popis kubatury (pro uložení do protokolu). Po stisknutí tlačítka (Výpočet) program vypočte kubaturu, plochu území promítnutou do roviny a povrch (s ohledem na sklon trojúhelníků)s.

Po stisknutí tlačítka (Aktualizovat souřadnice) program aktualizuje všechny vstupní souřadnice z otevřených seznamů souřadnic (v závislosti na nastaveném způsobu vyhledávání bodů v seznamech). Při změně vstupních souřadnic tedy není třeba zadávat celou úlohu znovu, lze v hotovém zadání pouze doplnit aktuální souřadnice.