Ortogonální metoda

Ortogonální metoda

Před výpočtem podrobných bodů zaměřených ortogonální metodou musíte nejprve určit transformační klíč postupem obdobným orientaci osnov vodorovných směrů při polární metodě. Do vstupních řádků v části Identické body musíte pro každý bod, který chcete použít pro určení transformačního klíče, zadat souřadnice v hlavní soustavě i v místní soustavě (kolmice a staničení), a pomocí tlačítka (Přidat) jej přidat do seznamu identických bodů.

Při přetažení prvního identického bodu program nastaví kolmici a staničení na hodnotu 0.00. Při přetažení druhého identického bodu program jako staničení nabídne vzdálenost od prvního identického bodu a jako kolmici hodnotu 0.00. Pokud nabízené staničení neupravíte, je výpočet považován za výpočet bez kontroly, což je poznamenáno také v protokolu. Pokud bylo shodou okolností měřené staničení přesně shodné s nabízeným, je i přesto nutno hodnotu zaeditovat nebo znovu vyplnit, aby systém věděl, že byla zadána, a nepovažoval délku přímky za nezkontrolovanou.

Jsou-li v seznamu alespoň dva identické body, program automaticky vypočte transformační klíč a souřadnicové opravy na všech bodech. Zároveň zobrazí opravu délky mezi prvními dvěma identickými body (rozdíl délky určené ze souřadnic a z kolmic a staničení). Maximální počet identických bodů není omezen.

Transformační klíč si můžete zkontrolovat po stisknutí tlačítka (Klíč). Z dialogového okna, které program zobrazí (je shodné pro všechny typy transformace) vás bude pravděpodobně zajímat pouze část Měřítkové koeficienty (v tomto případě je použita podobnostní transformace, oba měřítkové koeficienty tedy budou shodné). Toto okno obsahuje tlačítka (Načíst klíč) a (Uložit klíč), pomocí nichž můžete zadaný transformační klíč uložit do souboru pro další použití, nebo ze souboru načíst dříve definovaný klíč.

Ve výpočetním dialogovém okně je automaticky zobrazena oprava délky měřické přímky. Jestliže je zadáno více než dva identické body, nebo jedná-li se o volnou měřickou přímku, je za opravu délky měřické přímky považován rozdíl vzdáleností mezi prvními dvěma identickými body.

Po určení transformačního klíče můžete obvyklým způsobem počítat jednotlivé body. Máte-li zvolen některý seznam souřadnic jako aktivní, program do něj automaticky ukládá vypočtené body. Nechcete-li je ukládat, musíte před výpočtem zrušit aktivní seznam (příkaz Soubor->Aktivní seznam souřadnic, položka [Žádný]). Nemáte-li nastaven aktivní seznam souřadnic (nebo chcete-li uložit bod i do jiného seznamu, popř. použít v jiném výpočetním okně jako vstupní údaj), můžete jej přetáhnout pomocí myši stejně, jako se přetahují body ze seznamů souřadnic.

Tlačítkem (Nová přímka) smažete obsah celého dialogového okna a můžete počítat další přímku.