Zeměpisné souřadnice

V seznamu souřadnic lze vést buď pravoúhlé rovinné souřadnice, nebo zeměpisné souřadnice systému ETRF2000. Jedním typem souřadnic je geometrie definována, druhý typ je automaticky dopočítáván. Pro každý bod jsou tedy k dispozici oba typy souřadnic, jeden je zadán a druhý vypočten. V seznamu souřadnic je vždy zadaný typ souřadnic zobrazen normálním písmem, dopočítaný typ souřadnic kurzívou. Na následujícím obrázku je ukázka souboru, kde jsou definovány rovinné souřadnice, a zeměpisné souřadnice jsou k nim dynamicky dopočítávány:

Zeměpisné souřadnice v seznamu souřadnic

V dialogovém okně Soubor->Nastavení->Vstup/Výstup lze nastavit, v jakých jednotkách a na kolik desetinných míst mají být zeměpisné souřadnice zobrazovány. Můžete si zvolit jednu z těchto možností:

Pro přepočet mezi rovinnými a zeměpisnými souřadnicemi ETRF2000 je použita globální transformace dle metodiky doporučené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Systém GROMA prošel testováním na ČÚZK a je oficiálně schválen pro přepočty souřadnic podrobných bodů i bodů bodového pole. Certifikát o schválení transformace je ke stažení na webových stránkách systému Groma.

Při editaci souřadnic si můžete zvolit, které souřadnice mají být v seznamu uloženy jako definiční, pomocí tlačítka. Zapnete-li tlačítko u rovinných souřadnic X a Y, budou nastaveny jako definiční, zatímco zeměpisné souřadnice B, L, H budou v editačním okně znepřístupněny, nebude možno je měnit, a budou přepočítávány z rovinných souřadnic (viz obrázek).

Editace bodu v seznamu souřadnic