Postup práce s databázemi bodů

Práce s databázemi se skládá z těchto základních kroků:

Připojení k databázi

Před prací s body a grafikou v databázi je třeba se připojit prostřednictvím ODBC driverů k databázi. Veškeré parametry pro připojení se nastavují v konfiguračním souboru, při vlastním přihlašování se z klávesnice zadává pouze přihlašovací jméno a heslo. Po vyvolání příkazu Databáze->Připojení k databázi je zobrazeno dialogové okno, v němž je seznam všech dostupných připojení přednastavených v konfiguračním souboru. Pro přihlášení je třeba zvolit příslušné nastavení (databázový profil) a vyplnit přihlašovací jméno a heslo. Po potvrzení zadaných údajů se systém Groma pokusí připojit k databázi. Pokud připojení není úspěšné (chybné jméno nebo heslo, nesprávně nastavené parametry), příslušný ODBC driver zobrazí chybové hlášení. Pokud se připojení povede, žádné hlášení zobrazeno není.

Poznámka

Seznam předdefinovaných databázových profilů je filtrován tak, že jsou v nabídce zobrazeny ppouze ty profily, pro něž je v systému nainstalován příslušný ODBC driver. Pokud tedy v seznamu požadovaný databázový profil chybí, zkontrolujte v konfiguračním souboru db.ini název nastaveného ODBC driveru, a ověřte, zda je driver nainstalován.

Varování

I v případě 64bitových MS Windows musí být ODBC driver instalován v 32bitové verzi (ODBC driver musí mít stejnou architekturu, jako aplikace, která jej využívá). Zatímco systém GROMA nevidí instalované 64bitové drivery, naopak v Ovládacích panelech systému Windows jsou zobrazeny pouze 64bitové verze driverů, a nejsou tam vidět instalované 32bitové verze. To, že je Vámi požadovaný driver v Ovládacích panelech zobrazen, tedy neznamená, že je nainstalována i jeho 32bitová verze, a že je k dispozici pro systém GROMA.

Systém Groma může být připojen vždy pouze k jedné databázi. Pokud chcete pracovat s jinou databází, je třeba se nejprve odpojit od předchozí databáze.

Inicializace databáze

Před prací s databází kresby je třeba vytvořit strukturu databáze, tj. všechny nezbytné tabulky a vazby, aby mohla být kresba i projekty do databáze ukládány. K tomu slouží tato funkce.

Tuto inicializaci je třeba provést pouze v případě, že pracujete s grafickým modulem systému Groma. Používáte-li pouze tabulky bodů, můžete si je inicializovat dle potřeby ručně.

Výběr / nastavení aktivního projektu

Všechny prvky (body seznamu souřadnic i grafické prvky) se ukládají do společné tabulky. Jednotlivé zakázky nebo jiné skupiny dat jsou rozlišeny příslušností k určitému projektu. Před vlastní prací s databází je tedy třeba nejprve definovat projekt.

Dialogové okno pro definici projektu se zobrazí příkazem Databáze->Nastavení projektu. V horní části okna je seznam projektů, ve spodní části nastavení příslušného projektu.

Založení nového projektu

Nový prázdný projekt založíte stisknutím tlačítka (Nový). Stisknutím tohoto tlačítka se v pravé části okna vymažou všechna nastavení předcházejícího projektu. Po jejich vyplnění nový projekt uložíte tlačítkem (Uložit).

Chcete-li založit nový projekt na základě již existujícího projektu, můžete namísto tlačítka (Nový) stisknout tlačítko (Kopie). Tím zůstanou v dialogovém okně vyplněna všechna nastavení z předchozího projektu (kromě ID). Po úpravě stiskněte tlačítko (Uložit) a nový projekt bude uložen.

Úprava existujícího projektu

Chcete-li změnit některá z nastavení projektu, vyberte projekt v seznamu, proveďte potřebné změny, a změněný projekt uložte tlačítkem (Uložit).

Výběr projektu

Po zvolení projektu, se kterým chcete nadále pracovat, stiskněte tlačítko (OK). Tím je projekt zvolen a všechny další operace se budou vztahovat pouze k tomuto projektu.

Odstranění projektu

Nepotřebné projekty lze odstranit pomocí tlačítka (Ubrat). Předtím je třeba zajistit, aby v databázi nezůstaly žádné hodnoty, vztahující se k odstraňovanému projektu. Kontrolu této skutečnosti je vhodné zajistit nastavením na úrovni databáze (např. použitím cizích klíčů - foreign keys, viz dokumentace k příslušné databázi).

Varování

V jednom projektu nesmí současně pracovat více uživatelů, mohlo by dojít k poškození dat.

Podrobněji je nastavení projektu popsáno v referenční příručce.

Import z databáze

Tímto příkazem lze z databáze importovat do Gromy souřadnice všech nebo vybraných bodů, vztahujících se ke zvolenému projektu.

Po zadání příkazu je zobrazeno výběrové dialogové okno, do něhož lze zadat kritéria pro výběr bodů. Ponecháte-li okno prázdné, budou importovány všechny body ze zvoleného projektu.

Po naimportování jsou body zobrazeny v podobě standardního seznamu souřadnic. Propojení bodů s databází se pozná podle toho, že u levého okraje okna je u každého bodu připojeného k databázi zobrazen symbol databáze:

  • Bod propojen s databází a nezměněn
    Symbol je bílý v případě, že zobrazený bod koresponduje se stavem v databázi

  • Bod propojený s databází byl změněn
    Symbol je červený v případě, že v systému Groma byl bod modifikován, a není tedy již totožný se stavem v databázi.

Hlavní souřadnice se importují z tabulky souřadnic obrazu, což je základní tabulka s body v ISKN. Pokud má importovaný bod záznam i v tabulce souřadnic polohy, načte se tento záznam do vedlejších souřadnic bodu. S takovýmto souborem lze dále pracovat jako s běžným souborem s dvojími souřadnicemi. Při následném odstraňování takovéhoto bodu z databáze je odstaněn záznam z tabulky souřadnic obrazu i z tabulky souřadnic polohy. Při přidání nebo odstranění vedlejších souřadnic je přidán nebo odstraněn pouze záznam v tabulce souřadnic polohy.

Změny provedené v seznamu souřadnic se nepromítají automaticky do databáze. po úpravách seznamu souřadnic je třeba ručně zadat příkaz Souřadnice->Uložit změny do databáze pro uložení změn do databáze, případně i Souřadnice->Odstranit smazané body z databáze pro odstranění smazaných bodů z databáze.

Zavřete-li seznam souřadnic, zruší se tím napojení bodů na databázi. Body sice v seznamu zůstanou, ale po opětovném otevření seznamu již nebudou napojeny na databázi, takže nebude možno změny do databáze uložit. Spojení s databází se obnoví pouze novým importem z databáze. I v tomto případě lze ale změny promítnout do databáze, a to pomocí nástroje Souřadnice->Synchronizovat seznam s databází.