Kapitola 36. Transformace souřadnic mezi systémy ETRS89 a S-JTSK

Popis transformace ETRS89 - S-JTSK

Vzhledem k tomu, že je souřadnicový systém S-JTSK zatížen lokálními deformacemi vzniklými nepřesnostmi při původním zaměřování a vyrovnávání sítě pevných bodů, nelze provést přímý přepočet mezi oběma soustavami. Lokální deformace dosahují velikosti až téměř 0.5m, přímý přepočet by tedy měl přesnost nedostatečnou pro téměř jakoukoli geodetickou práci.

Existují dva způsoby jak se s tmito deformacemi vypořádat:

Lokální transformace na blízké identické body

Máme-li v okolí měření dostatečný počet bodů určených v obou soustavách, lze pomocí nich určit lokální transformační klíč mezi oběma soustavami. Transformace nově určených bodů pomocí takto určeného klíče ztotožní obě soustavy v daném místě (v těžišti identických bodů) co nejlepším možným způsobem a eliminuje lokální deformaci S-JTSK.

  • Výhody: nejlepší možné ztotožnění obou soustav, při použití vhodných bodů poskytuje nejpřesnější výsledky.

  • Neýhody: je třeba znát dostatečné množství vhodně rozmístěných identických bodů v okolí měření.

Tento typ transformace systém Groma neumožňuje.

Globální transformace s odstraněním lokálních deformací pomocí korekcí

Při tomto způsobu transformace se body transformují přímo mezi oběma soustavami a lokální deformace S-JTSK se odstraní pomocí předem určených korekcí. Korekce jsou určeny na základě mnoha měření v síti cca. 45.000 bodů bodového pole po celé České republice. Korekce jsou tabelovány v síti cca. 2x2km (přepočet ETRS89 -> S-JTSK) a 1.5x2km (přepočet S-JTSK -> ETRS89).

Obdobnným způsobem je mezi oběma systémy přepočítáván výška. Pro přechod z elipsoidické výšky na systém Balt po vyrovnání je opět využita korekční tabulka, v níž jsou podle polohy tabelovány výšky kvazigeoidu.

Varování

Přímý přepočet pomocí korekčních tabulek nedosahuje takové přesnosti, jako lokální transformace na vhodně zvolené identické body. Přesnost transformace je dána střední souřadnicovou mxy = 0.028m (mp = 0.036 m). Lze ji tedy bez problému použít při všech pracech v katastru nemovitostí, a to při měření podrobných bodů i bodů bodového pole (s výjimkou vybraných oblastí, více zde). Při speciálních pracech, kde je vyžadována vysoká přesnost (měření na železnici, ve stavebnictví, a obecně inženýrskogeodetické práce) je často přesnost globální transformace nedostatečná a je třeba použít transformaci na lokální body, nebo jinou metodu (například předem určené lokální transformační klíče při práci v železničním koridoru).

  • Výhody: pro přepočet nejsou třeba žádné další identické body.

  • Neýhody: nižší přesnost než při lokální transformaci na vhodně zvolené identické body.

Tento typ transformace je integrován do systému Groma.

Pro práci v katastru nemovitostí musí být transformační programy otestovány a schváleny Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Transformace v systému Groma byla otestována a schválena pro obousměrnou transformaci mezi systémy ETRS89 a S-JTSK. Aplikace je uvedena na oficiálním seznamu schválených transformačních programů, zveřejněném na stránkách ČÚZK.

Osvědčení ČÚZK o schválení globální zpřesněné transformace ETRS89 - S-JTSK v systému Groma:

Osvědčení ČÚZK o schválení globální zpřesněné transformace ETRS89 - S-JTSK

Další informace o transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK jsou uvedeny zde .

Korekční tabulky

Korekční tabulky publikuje na svých stránkách ČÚZK. V současné době se užívá tabulka polohových korekcí platná od 1.1.2018 a závazná od 1.7.2018 (table_yx_3_v1710.dat) a tabulka výšek kvazigeoidu CR-2005_v1005.dat.

Obecný přehled o průběhu deformací lze získat z následujících obrázků, znázorňujících velikosti korekcí pro souřadnice Y a X pro celé území České republiky.

Průběh korekcí souřadnice Y pro převod ETRS89 - S-JTSK [v metrech]:

Průběh korekcí souřadnice Y pro převod ETRS89 - S-JTSK

Průběh korekcí souřadnice X pro převod ETRS89 - S-JTSK [v metrech]:

Průběh korekcí souřadnice X pro převod ETRS89 - S-JTSK