Konfigurace komunikačního modulu

Atributy zobrazení bodů ve výkresu lze nastavit pomocí příkazu Nastavení->Atributy a Nastavení->Souřadnice.

Atributy zobrazení

Atributy zobrazení

V tomto dialogovém okně můžete definovat, jakými atributy budou body ve výkresu zobrazeny. Můžete vypínat a zapínat zobrazení bodu, předčíslí, čísla, výšky, kódu (textového) a značky na bodě (dle kódu). Pro každý tento prvek můžete zvolit vrstvu, barvu, popř. velikost, font a umístění.

Můžete si sestavit až 20 pojmenovaných sad konfigurací. Chcete-li definovat sadu konfigurací, nastavte všechny atributy, zadejte název konfigurace do okénka Název a stiskněte tlačítko (Uložit). Sada nastavení bude přidána do seznamu. Chcete-li některou sadu nastavení smazat, ukažte na ni v seznamu a stiskněte tlačítko (Smazat). Aktivní sadu nastavení zvolíte ukázáním myší v seznamu.

Poznámka

Poslední sadu nastavení nelze smazat, vždy musí být definována alespoň jedna sada.

Zvolíte-li pro předčíslí i číslo stejné umístění (např. uprostřed nahoře), bude ve výkresu zobrazeno úplné číslo ve formě předčíslí-číslo (oddělené pomlčkou).

Velikosti textů se zadávají v milimetrech na výsledné kresbě, skutečná velikost ve výkresu je vypočtena dle měřítka nastaveného v tomto dialogovém okně.

Zapnete-li volbu Připojit informace o bodu, je při importu na každém bodě vytvořen zvláštní element typu PointString. Tento element má pomocí User Data Linkage připojeny informace o bodě, tj. číslo, předčíslí a výšku. Jsou-li tyto informace ve výkresu uloženy, lze je s výhodou využít pro další práci. Mohou být dynamicky zobrazovány čísla bodů a výšky, a může být dodatečně vygenerován seznam souřadnic, který obsahuje původní čísla bodů a aktuální souřadnice z výkresu.

Volbu Texty nezávislé na pohledu lze s výhodou použít při práci v 3D. Je-li zapnuta, jsou vytvořené textové elementy nezávislé na natočení pohledu, tj. jsou vždy čitelné ve všech pohledech (v půdorysu, bokorysu i obecných pohledech).

Nastavení souřadnic

V tomto dialogovém okně můžete nastavit, jakým způsobem mají být skutečné souřadnice převedeny na výkresové. Lze nastavit redukci souřadnic, koeficienty, kterými budou souřadnice vynásobeny, popř. záměnu X a Y. Implicitně je modul přednastaven pro způsob běžný při práci v MicroStation (aby se dosáhlo správné orientace os, je zaměněna souřadnice X a Y a obě jsou přenásobeny koeficientem -1).