Protínání z délek

Protínání z délek

V tomto dialogovém okně můžete počítat souřadnice bodů protínáním z délek. Zadávání vstupních hodnot je stejné, jako u ostatních úloh.

Výpočet souřadnic protínáním z délek je nejednoznačný (zadání má dvě řešení, symetrická k základně). Při zadávání je tedy třeba dodržet konvenci danou popisem dialogového okna (levé stanovisko - pravé stanovisko při pohledu směrem k určovanému bodu). Polohu vypočteného bodu si můžete ověřit pomocí kontrolní kresby.

Jestliže zadané údaje nesplňují podmínku trojúhelníkové nerovnosti, program zobrazí chybové hlášení Neřešitelná konfigurace.

Je-li v ve zvolené sadě tolerancí nastaven minimální úhel protnutí u protínání, program jej porovná se skutečným úhlem a v případě potřeby zobrazí varovné hlášení.

Vypočtené body lze uložit do aktivního seznamu souřadnic stisknutím tlačítka (Uložit).