Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Groma - geodetický software v prostředí MS Windows

Vzhled aplikace

Obecný popis

Program GROMA je určen ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit všechny základní geodetické úlohy. Umí zpracovávat data ve formátech všech běžných záznamníků, dávkově i jednotlivými výpočty.

Uživatelské prostředí

Program pracuje v prostředí 32 a 64bitových Microsoft Windows. Umožňuje práci s více soubory, můžete otevřít několik seznamů souřadnic, přetahovat myší body z jednoho seznamu do druhého, volit, který soubor má být aktivní (tj. do kterého mají být ukládány vypočtené body), apod. Pro operace v seznamech (jednotlivé i hromadné změny, přidávání, mazání) je k dispozici funkce Krok zpět. Tato funkce je vícekroková, lze tedy vrátit více posledních změn.

Seznamy souřadnic

Pomocí programu GROMA můžete vést rozsáhlé seznamy souřadnic o kapacitě řádově stovek tisíc bodů, v závislosti na velikosti operační paměti. V seznamech můžete označovat položky, jednotlivě nebo dle různých výběrových kritérií. Takto označené položky lze využít v dalších operacích (výpočty, hromadné změny, kopírování, atd.).

Seznamy měřených hodnot

Kromě seznamu souřadnic lze otevřít i okno se seznamem měření. Měření lze přímo importovat z formátů všech běžných záznamníků. Po otevření jsou všechny naměřené hodnoty zobrazeny v datovém okně, z něhož je můžete myší přetahovat do výpočetních dialogových oken. Není tedy třeba je zadávat z klávesnice, čímž je odstraněn významný zdroj chyb. V datovém okně můžete samozřejmě měření libovolně editovat, přidávat nebo mazat.

Výpočetní úlohy

Veškeré výpočetní úlohy probíhají v dialogových oknech, v nichž jsou přehledně uspořádány všechny vstupní i výstupní údaje. Výpočetních oken můžete mít najednou otevřeno libovolné množství. Souřadnice i měřená data můžete do výpočetních oken přetahovat myší, případně můžete zadat číslo bodu a nechat program doplnit souřadnice ze seznamu. Počet orientací na stanovisku, identických bodů pro transformaci, atd. není omezen.

Dávkový výpočet měření

Program GROMA umožňuje dávkově spočítat celý seznam naměřených hodnot, nebo jeho část. Při dávkovém výpočtu zadáte pouze vstupní a výstupní soubor, a program bez dalšího zásahu spočítá souřadnice všech zaměřených bodů. Chcete-li mít přehled o průběhu výpočtu, můžete si nechat zobrazovat orientace osnovy směrů na každém stanovisku (s možností editace). Při dávkovém výpočtu umí program GROMA určit souřadnice polární metodou, volným stanoviskem (případně protínáním zpět) a protínáním ze směrů.

Export a import souřadnic

Seznamy souřadnic můžete exportovat a importovat ve velkém množství různých formátů. Program umí kromě svého vnitřního formátu číst souřadnice z textového souboru v různých podobách a u některých typů záznamníků přímo ze souboru s naměřenými hodnotami. Ukládat můžete souřadnice v textovém formátu v uživatelsky definovatelné podobě, ve formátu některých záznamníků, XML, atd. Textový formát pro vstup a výstup souřadnic navíc můžete libovolně definovat, lze tedy načíst i vytvořit textový soubor v téměř libovolném formátu.

Kódování bodů

Body můžete v seznamech označit libovolně dlouhými kódy (tyto kódy lze registrovat již při měření). Navíc můžete připojit libovolnou vámi sestavenou kódovací tabulku, která převádí kódy na popisy. Tyto popisy jsou potom zobrazeny v seznamech na obrazovce i ve všech výstupech (tiskových i do textových souborů). Kódovacích tabulek si můžete sestavit libovolné množství a můžete je přímo editovat z programu GROMA.

Protokoly

Při všech výpočtech vznikají automaticky textové protokoly o výpočtu. Tyto protokoly lze přímo v programu GROMA editovat, tisknout, nebo dále zpracovávat libovolným textovým editorem. Dílčí protokoly z jednotlivých výpočtů se neukládají automaticky, není tedy třeba ve výsledném protokolu pracně hledat a odstraňovat pozůstatky nezdařených výpočtů.

Testování odchylek

Pro výpočty si můžete sestavit libovolný počet sad tolerancí, jejichž překročení program automaticky testuje, a v případě potřeby zobrazí varovné hlášení. Nechcete-li s tolerancemi pracovat, můžete je vypnout. Kromě toho lze navíc zapnout testování odchylek a geometrických paramterů dle předpisů platných pro práci v katastru nemovitostí. Výsledky těchto testů (negativní i pozitivní) jsou zapisovány do protokolu.

Zpracování zápisníku

Program GROMA umožňuje kompletní zpracování zápisníku (zpracování měření v obou polohách, opakovaných měření, obousměrně měřených délek, redukci směrů). Navíc lze měření opravit o vliv refrakce a zakřivení, o vliv indexové chyby, a lze dávkově spočítat převýšení ze zenitových úhlů. K dispozici je i nástroj pro zpracování měření v řadách a skupinách.
Program GROMA umožňuje přímou komunikaci se systémem MicroStation a PowerDraft. Můžete přímo přetahovat body myší ze seznamů souřadnic do výkresu, odečítat souřadnice a ukazovat body pro výpočetní funkce ve výkresu. Kromě toho systém nabízí i mnoho dalších funkcí (dynamické zobrazování čísel bodů, export seznamu souřadnic s původními čísly a výškami, atd.).
Systém lze doplňovat samostatnými programovými moduly pro řešení specifických úloh. Moduly jsou po instalaci zcela integrovány do prostředí programu GROMA. V současné době jsou k dispozici tyto moduly:

Výpočetní úlohy