Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Grafický modul systému Groma

Systém Groma je standardně doplněn o demo verzi grafického modulu, umožňující automatizovanou tvorbu GP a ZPMZ, prohlížení a kreslení grafiky ve formátu používaném katastrálními úřady. Podpora formátu je nativní, to znamená, že se neprovádí konverze mezi různými formáty, ale pracuje se s grafickými daty přímo ve struktuře, v jaké se s nimi pracuje na katastrálních pracovištích. Data jsou ukládána, stejně jako na KP, v databázi. Je podporováno více databázových systémů (Oracle a MySQL).

Systém Grafika v sobě zahrnuje výkonný grafický editor grafických dat uložených v databázi ve struktuře ISKN  a různých rastrových podkladech. Je použitelný pro všechny běžné geodetické práce i pro tvorbu a údržbu mapových děl.

Jedná se o první software, který úspěšně prošel testem exportu geometrických plánů v NVF do ISKN.

Vzhled aplikace:

 

 

Požadavky aplikace

Aplikaci je možné spustit pouze z prostředí Gromy. Nelze ji spouštět samostatně.

·        Počítač: Program pracuje na jakémkoli počítači typu PC, na kterém běží Microsoft Windows 8, 7, Vista nebo XP.

·        Monitor: Doporučujeme kvalitní barevný monitor s vyšším rozlišením. Minimální doporučené rozlišení je 800 x 600 bodů, což poskytují prakticky všechny běžné VGA karty i se standardními monitory. Při rozlišení 1024 x 768 a vyšším jsou však podstatně lépe využity vlastnosti programu (možnost práce s více okny najednou).

·        Myš: K práci s programem je třeba myš, nejlépe třítlačítková.

 

Import, export dat

Systém je datově zcela otevřený. Pracuje s daty ve formátech  VKM, VFK, DGN, EXP. Data lze v těchto formátech importovat i exportovat (pouze formát DGN lze zatím pouze exportovat).  Importovat i exportovat data lze naprosto intuitivně pomocí manažera projektu, ze kterého jsou všechny tyto funkce přístupné. Za zmínku stojí možnost automatické aktualizace již importovaných dat pomocí NVF - je možné pouze zaškrtnutím jediného políčka aktualizovat stav DB (SPI i SGI) pomocí novější verzí NVF souboru (jedná se zejména o případy kdy se GP tvoří po delší dobu a v závěrečné fázi je nutné  zajistit shodu s aktuálním stavem v ISKN) .

V rámci aplikace je možné i zálohovat vytvářené projekty či celou DB a tyto zálohy následně archivovat. Tato záloha obsahuje naprosto všechny údaje příslušející k danému projektu (SPI i SGI) a to v jediném souboru. Je možné takovouto zálohu kdykoliv načíst a tím získat poslední verzi zálohovaného projektu.

 

Popis prostředí

Aplikace disponuje plným uživatelským komfortem pro vkládání a úpravu vektorové grafiky, který je srovnatelný s grafickým prostředím MicroStationu. Jedná se o MDI aplikace, takže v jednom okamžiku lze mít otevřeno prakticky neomezené množství grafických oken.

Práce probíhá v několika datových pohledech:

 • Přítomnost – pohled na současný stav dat (SPI i SGI) v ISKN – slouží pouze pro prohlížení importovaných dat (SGI i SPI). Ve speciálních případech lze i editovat.
 • Budoucnost - pohled na návrh budoucího stavu. Obsahuje data z přítomnosti, již je ale možno v této vrstvě kreslit nový či prostou editací měnit stávající stav (nekreslí se žádné elementy pro zrušení).
 • GPL – pohled, do kterého se automaticky generuje grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí. Tuto vrstvu lze i po vygenerování editovat.
 • ZPMZ – pohled, do kterého se automaticky generuje náčrt se zákresem geometrického základu. Tuto vrstvu lze i po vygenerování editovat.
 • Průsvitka – pohled do kterého lze generovat průsvitku v lokalitách souvislého zobrazení. Tuto vrstvu lze i po vygenerování editovat.

Součástí prostředí je maximální komfort pro vektorizaci a údržbu mapových děl. Krom mnoha jiných aplikace obsahuje tyto funkce:

·         Počítání výměr parcel i viditelných polygonů (využito při kalkulaci dílu BPEJ k jednotlivým parcelám). Samozřejmostí je automatické vytváření protokolu o výpočtu výměry.

·         Možnost vyhledávání bodů dle různých kritérií.

·         Zobrazování přehledu čísel bodů (PCB).

·         Interaktivní informace o jednotlivých bodech zobrazovány na stavovém řádku.

·         Možnost elementy přesouvat, mazat, kopírovat, přebírat vlastnosti, měnit otočení prvku, změna velikosti elementu,vložení vrcholu....

·         Práce s ohradou - mazání, kopírování, přesouvání, změna velikosti.....

·         Funkce Krok zpět / Krok vpřed (Undo/Redo), zarážka, vrátit vše,...

·         MDI aplikace (možnost práce s více pohledy najednou)

·         Automatické napojování na body ve výkresu dle různých kritérií.

·         On-line kontroly kreslených elementů.

·         Možnost kreslení všech elementů a všech typů, které jsou obsahem katastru (oblouky, kružnice, parcelní čísla se šipkou,značky,...).

·         Měření vzdáleností.

·         Zobrazování a práce s rastrem. Uložení v souřadnicovém formátu.

·         Pomocí Manažeru vrstev lze zapínat či vypínat jednotlivé vrstvy.

·         Vyhledávání parcely nebo obecného textu.

·         Součástí grafiky je i manažer kontrol a manažer chyb. Kontroly se provádějí pouze v obvodu dotčených parcel, které lze komfortně zadat výběrem.

·         Interaktivně (klepnutím myši přímo v grafice) lze vygenerovat sestavu (shodnou s ISKN) s informací o parcele ze zadaného stavu (ISKN či budoucnost).

·         Generování výpisu LV ze zadaného stavu (ISKN či budoucnost).

·         Transformace vektoru a rastru.

·         Tisk vektoru i rastru dle zadaných kritérií na libovolnou tiskárnu. Je podporován i tisk ohrady,...

·         Plně automatické generování grafického znázornění GP a ZPMZ.

·         Zálohování projektu nebo celé DB.

·         Komfortní aktualizace DB dle novějších podkladů.

·         Vyznačení nových elementů.

·         Import dat ve formátu VKM,NVF,EXP.

·         Export dat ve formátu VKM,NVF,DGN,EXP.

·         Možnost zobrazit hektarovou síť a měnit její parametry.

·         Možnost zobrazit mapové listy dle zadaných parametrů. Samozřejmostí je i jejich identifikace.

·         Maximální spolupráce s GROMOu - možnost přenášení bodů z grafiky do GROMy, pomocí výběru v grafice,....

·         Podpora pro uživatelskou změnu vzhledu aplikace (změny barvy pozadí, změna velikosti písma PCB,....).

·         + řada dalších funkcí, které jsou nezbytné k úspěšné tvorbě GP.

 

Reporty, sestavy, rejstříky

V případě, že do databáze byly informace importovány z NVF. Je možné generovat tyto reporty:

 • Informace o parcele
 • Výpis LV

Všechny reporty jsou ve shodné struktuře jaká je obvyklá na katastrálních pracovištích. Velkou výhodou těchto reportů je, že je lze vyhotovovat jak na aktuální stav v ISKN (před GP) tak i na stav budoucnosti (po vyhotovení - zplatnění GP).

Ukázka reportu - Informace o parcele:

 

Ukázka reportu - Výpis LV:

 

 

Druhy grafických elementů a jejich vlastnosti

Aplikace podporuje tyto elementy:

 • Textové elementy
 • Liniové prvky (do této množiny dále spadají tyto typy: line, line string, kružnice, oblouk, křivka)
 • Buňky - značky.

Všechny výše uvedené elementy umožňuje program Grafika zobrazit a dále s nimi pracovat. Kreslení nových elementů je omezeno na tyto typy: text, buňka-značka, linie, line string (kreslí se jako linie), kružnice a oblouk.

Každý element je definován svým typem - TYPPPD kódem. Tzn., že každý typ má svůj kód - tyto kódy nejsou pro uživatele relevantní, jsou nezbytné pouze pro ISKN. Aplikace má předdefinováno okolo 278 elementů - všechny, které lze pro potřeby GP a KP kreslit. Počet typů elementu není nijak omezen.

Jednotlivé vlastnosti grafických elementů jako je barva, tloušťka a styl jsou předem definovány. Tyto vlastnosti nelze v aplikaci uživatelsky měnit. Na administrátorské úrovni lze jednotlivé vlastnosti definovat v DB pomocí číselníku C_KN_TYPPPD, kde jsou tyto informace uloženy. POZOR jedná se o systémový číselník, který je naplněn již při tvorbě DB importem souboru CISLENIKY.SYS. Pokud vyvstane potřeba editovat tento číselník doporučuji kontaktovat technickou podporu.

 

Ostatní důležité vlastnosti elementů

Polohopisný/Nepolohopisný

Každý liniový prvek (line, line string, kružnice, oblouk, křivka) je v systému definován jako Polohopisný nebo Nepolohopisný. Tato informace má zásadní vliv na kreslení prvku. Polohopisné prvky lze kreslit pouze po souřadnicích, které jsou uloženy v DB v seznamu souřadnic (blok SOBR). Mezi polohopisné  prvky patří například: všechny hranice parcely, katastrálního území, vnitřní kresba, značky PBPP, atd. Nepolohopisné prvky lze kreslit i mimo souřadnice uložené v seznamu souřadnic. Mezi nepolohopisné  prvky patří například všechny textové prvky, značky druhů pozemků, vynášecí čára pro šipku, atd.

Při kreslení jednotlivých elementů lze získat informaci o tom jestli aktivní typ je nebo není polohopisný na stavovém řádku:

 

Pouze pro čtení

Některé elementy, jako jsou izolinie BPEJ či jejich kódy, nelze žádným způsobem editovat či jakkoliv s nimi pracovat. Je to bezpečnostní pojistka, aby při zpracovávání GP v lokalitách DKM nedošlo k nežádoucí změně elementů, které GP měnit nelze.

Vztažné měřítko elementů

Vztažné měřítko textů, značek je nastaveno pro celý projekt v definici projektu. V tomto měřítku budou nové elementy následně i kresleny.

Poznámka: Vrstva, na kterou jsou uživatele zvyklí z prostředí MicroStation, není pro aplikaci GRAFIKA důležitá a nijak se s ní  nepracuje. Jak je uvedeno výše, každý prvek má svůj kód a tím je také identifikovatelný.

 

Kreslení grafických elementů

 

Kreslení grafických elementů je velice jednoduché a intuitivní.

Výběr elementu vybraného typu

Jaký druh elementu bude kreslen se určuje na panelu kreslení. Po zvolení druhu elementu lze definovat jeho typ. Výběr z předdefinovaných  typů lze učinit na nástrojové liště, pomocí dvou seznamů. Ukázka :

 

 

Tento seznam je dynamicky upravován dle zvoleného druhu elementu a typu datového pohledu, ve kterém se uživatel nachází (příklad: v datovém pohledu Budoucnost nelze kreslit prvky, které jsou obsahem grafického znázornění GP, atd.).

Levý seznam udává skupinu typů jednoho elementu (parcelní čísla, druhy pozemků, hranice parcely, atd...) a seznam vpravo obsahuje množinu podtypů k elementu (KN parcelní číslo, zahrada, hranice parcely - standardní). Pouze výběr v obou těchto seznamů určuje výsledný typ elementů.

Příklad:  Pokud chci kreslit standardní hranici KN parcely, je nutné nastavit seznamy takto: V levém Hranice parcely a v pravém Hranice parcely standardní.

Kreslení elementu

Pokud je vybrán typ elementu, lze přistoupit k jeho kreslení. Je nutné mít na paměti tato pravidla:

 • Liniové elementy se dělí na polohopisné a nepolohopisné, podle toho se mění pravidla jejich kreslení!!! Polohopisné prvky lze kreslit pouze po souřadnicích, které jsou uloženy v DB v seznamu souřadnic (blok SOBR). Nepolohopisné souřadnice lze kreslit i mimo souřadnice uložené v seznamu souřadnic.
 • Textové elementy lze umísťovat kamkoliv, mohou se kreslit pod zadaným úhlem i velikostí. Parcelní čísla a ostatní texty lze kreslit se šipkou.
 • Buňky - značky opět mohou být polohopisné i nepolohopisné.

Napojování - nájezd

Režimy nájezdu lze nalézt na nástrojové liště.

 

 

 

Tento seznam obsahuje všechny typy nájezdu, které aplikace umožňuje. Možnosti automatického napojení:

 • Nájezd - SOBR
  Kreslené elementy se budou automaticky napojovat na body uložené v seznamu souřadnic.

 • Nájezd - Hektarová síť
  Kreslené elementy se budou automaticky napojovat na křížky hektarové sítě.

 • Nájezd - Mapové listy
  Kreslené elementy se budou automaticky napojovat na rohy mapových listů.

 • Nájezd - Vše
  Kreslené elementy se budou automaticky napojovat na vrcholy všech grafických elementů.

 • Nájezd - Nic
  Nedochází k žádnému automatickému napojování.

POZOR: Napojování probíhá automaticky, bez nutnosti používání prostředního tlačítka myši či jiné techniky (tak jak je zvykem v MicroStationu). Napojení proběhne automaticky pokud se kursor myši objeví v definované vzdálenosti od případného bodu. Napojení se graficky znázorní změnou cursoru. Pak lze výběr potvrdit levým tlačítkem myši a kreslený bod se umístí do napojeného bodu.

Důležité

V průběhu kreslení lze bez jeho přerušení posouvat i obrazem v pohledu. Lze tak učinit pomocí kombinace SHIFT (objeví se v pohledu cursor myši se symbolem ruky)+ levé tlačítko myši a následné posunutí kresby. V průběhu kreslení lze používat všechny funkce ovladačů pohledu.

 

Automatizovaná tvorba GP

Aplikace je navržena tak, aby maximálně zautomatizovala tvorbu GP všech druhů. GP lze zpracovávat ve všech lokalitách: DKM, KM-D i souvislého zobrazení. Celá tvorba GP by  se dala rozdělit do následujících šesti fází.

Pouze bod 2 z níže uvedeného seznamu je nutno zpracovat ručně, všechno ostatní je plně nebo z velké části naprosto automatizované.

1. Import podkladů do DB

Import podkladů pro jednotlivé lokality se liší. V lokalitách DKM jsou všechny potřebné informace (výřez z mapy DKM i popisné informace) obsažené v jednom souboru ve formátu NVF. V lokalitách KM-D je potřeba importovat dva druhy podkladů: výřez z mapy KM-D, který je ve formátu VKM, a popisné informace, které jsou ve formátu NVF. V lokalitách souvislého zobrazení za podklady slouží naskenovaný výřez z katastrální mapy a opět  popisné informace, které jsou ve formátu NVF.

Ukázka importního nástroje:

 

2. Editace budoucího stavu - návrh GP

Protože při importu dat do aktivního projektu se grafická data importovala jak do datové části ISKN tak i Budoucnosti, je při úpravě kresby z čeho vycházet. Je nutné, aby se prostou editací (není potřeba kreslit prvky pro zrušení, čímž je docíleno výrazného zjednodušení návrhu GP) budoucího stavu docílilo stavu "jak to bude vypadat po zplatnění GP".

Příklad (rozdělení pozemku - KN parcela 28):

Stav před úpravou:

Po návrhu budoucího stavu:

 

3. Kontroly

Po návrhu budoucího stavu je nutné provést topologické kontroly. Je nutné podotknout, že kontroly se vykonávají pouze v mezích hranice, kterou vymezuje definovaný seznam dotčených parcel.

V tomto případě, je zaručeno hlášení pouze relevantních chybových míst, i když není kresba kompletní jako je v případech výřezů mapy DKM či KM-D.

Ukázka dialogu:

 

Typ kontroly - obsahuje seznam všech kontrol, které lze použít. U jednotlivých kontrol je políčko, které udává zapnutí/vypnutí kontroly. V pravém části dialogu je počet nalezených chyb.

 • Volné konce
  je-li přepínač zapnut, jsou detekovány volné konce linií, tj. takové konce linií, které nemají návaznost na jinou linii nebo segment - představují tedy místo nespojitosti.

 • Vnitřní intersekce
  je-li přepínač zapnut, jsou detekovány vnitřní intersekce (neuzlové průsečíky) liniových segmentů.

 • Duplicita elementů
  je-li přepínač zapnut, jsou detekovány liniové segmenty, které se vyskytují duplicitně.

 • KN parc. bez parc. čísel
  kontroluje se každá parcela katastru nemovitostí, zda obsahuje právě jedno parcelní číslo katastru nemovitostí.

 • Parcely s několika čísly
  kontroluje se každá parcela katastru nemovitostí zda neobsahuje několik parcelních čísel katastru nemovitostí.

 • Struktura parcel
  kontroluje se struktura parcely (pokud je objekt uvnitř parcely spojen úsečkou s hranicí parcely aniž by tvořil samostatný polygon).

 • Duplicita parc. čísel
  vyhledávají se parcelní čísla, která jsou ve výkresu použita několikrát.

 • Změny vně dotčených parcel
  kontroluje, zda nějaká uživatelem provedená operace (zakreslení nového prvku, smazaní prvku, změna,...) nebyla provedena mimo oblast, kterou vymezují definovaná dotčená parcelní čísla.

 • Nulové délky
  je-li přepínač zapnut, jsou detekovány segmenty nulové délky (body). Takové případy je nutné smazat.

4. Generování grafického znázornění GP a ZPMZ

Generování grafického znázornění probíhá na základě vytvořeného budoucího stavu GP a stavu ISKN. Je nezbytné, aby se ke generování přistoupilo až ve chvíli kdy je fáze návrhu budoucího stavu dokončena a celý návrh je zkontrolován pomocí integrovaných kontrol. Generování graf. znázornění lze spustit příkazem z menu: Tvorba GP => Generování graf. znázornění GP a ZPMZ. Výsledkem generování je prakticky kompletní grafické znázornění GP a ZPMZ, které vyžaduje jen minimální dodatečné zásahy uživatele.

Grafická znázornění GP a ZPMZ jsou na sobě závislá. Tzn. pokud se přesune parcelní číslo v pohledu GPL projeví se tato změna i v pohledu ZPMZ, takto se chovají všechny prvky vyjma těch, které jsou specifické pouze pro dané graf. znázornění. Tímto je docíleno toho, že se jedna kresba nemusí tvořit dvakrát pro každé graf. zn. zvlášť.

Důležité:

Vyhotovení grafického znázornění se zkládá ze dvou kroků:

 1. Generování graf. znázornění GP a ZPMZ pomocí automatického generátoru a následná uživatelská editace.
 2. Tisk - během tisku se grafické znázornění na pozadí upravuje pro tisk tak, aby výsledek vyhovoval vyhlášce. Mimo jiné se kresba převádí do černobílého vyjádření, ořezávají se linie na hranicích značek, PBPP se zvýrazňují červenou barvou,.... Celý postutp i náhledem pro tisk je přiložen níže.

Rozfázovaný příklad tvorby GP a graf. znázornění:

Pohled ISKN                                                                                                

 

Pohled budoucnost (po návrhu)

 

Pohled GPL (po automatickém generování)

 

Pohled ZPMZ (po automatickém generování)

 

Nutno podotknout, že výše uvedené příklady graf. znázornění jsou výsledkem generátoru.  Během generování jsou provedeny tyto kroky:

 • Zruší se definiční čísla u paty šipek, protože pro tyto účely jsou nadbytečná.
 • Nové vzniklé hranice parcel se vyznačí silnější čarou.
 • Oříznou se elementy na hranici ohrady (pokud je tato funkce zvolena)
 • Doplní se čísla bodů.
 • Generují se kružnice kolem nově vzniklých parcelních čísel.
 • Parcelní čísla ZE se uzavřou do závorek.
 • Generují se slučky na hranice vnitřní kresby.
 • Přegenerují se značky mezníků (TYPPPD kód 105).
 • Generuje se přeškrtnutí k rušeným parcelním číslům.
 • Generuje se dvojité přeškrtnutí k rušeným KN a ZE hranicím parcel.
 • Z grafického znázornění GP se smažou značky DP orná půda a dvůr.
 • Body polohového bodového pole  se v náčrtu zvětší tak, aby na výstupu měly velikost 2 mm.

 

K dokončení graf. znázornění je potřeba ještě udělat tyto kroky:

 • Editačními nástroji přesunout kolidující prvky mapy (Př.: text přes linii, atd...)
 • Pomocí funkce pro umísťování oměrek umístit oměrné.
 • Doplnit čísla dílů.
 • Případně další drobné úpravy, pro které aplikace v panelu Nástroje pro graf. znázornění obsahuje nástroje.

 

Po vyhotovení grafických znázornění se může přistoupit k tisku. V rámci tisku se automaticky provádí tyto kroky:

 

 • Zruší izolinie a kódy BPEJ, protože nejsou obsahem graf. znázornění.
 • Oříznou se všechny úsečky na hranici příslušných značek (PBPP, atd...).
 • U všech elementu se změní barva na černou (pokud se nejedná o případy bodů PBPP, které se vyznačí červeně).

 

Náhled pro tisk graf. zn. GP:

 

 

Náhled pro tisk graf. zn. ZPMZ:

 

5. Definování nového stavu, Generování SPI budoucího stavu, Def. BPEJ a budov

Další věcí, kterou je nutné udělat před dokončením GP je vytvořit návrh budoucího stavu, který se v každé lokalitě předává na KP. K tomuto účelu slouží dialog Generování SPI a výkazů. K vygenerování a naplnění budoucího SPI je nutné vyplnit první tři záložky tohoto dialogu.

Záložka 1. - Definování nového stavu:

 

V oddíle Nově vzniklé parcely - definování závislostí je nezbytné definovat vazby mezi dotčenými parcelami a novými parcelami (z jakých dotčených parcel nové parcely vznikly). Oddíl Rušené parcely slouží pouze pro informaci a kontrolu, kde je vidět jaké parcely návrhem GP zanikají (byla definitivně smazána parcelní čísla ve stavu Budoucnost).

Záložka 2. - Generování SPI:

 

Tato funkcionalita je plně automatizována a spouští se příslušným příkazem. Po vygenerování SPI je možné editovat údaje u jednotlivých parcel a následně nadefinovat BPEJ a vazby na budovy (na další záložce). V rámci generování SPI dále dochází ke generování vezeb mezi SPI<=>SGI a generování výkazů dosavdního a nového stavu

Záložka 3. - BPEJ:

 

Posledním krokem v procesu generování budoucího SPI je nutné nadefinovat BPEJ a vazbu budov na parcelu, na které leží.

 

6. Export dat pro potřeby KP

Posledním krokem jsou výstupy do souborů, které se předávají na příslušné KP. KP pro různé lokality vyžaduje předávku různých typů souborů. V lokalitách DKM se jedná pouze o jeden soubor ve formátu NVF, který obsahuje návrh SPI a SGI ve změnové dávce. V lokalitách KM-D se předává soubor NVF nebo SVF. V lokalitách souvislého zobrazení se předává NVF nebo SVF.

Ukázka importního nástroje: