Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 11


 • Podpora nové katastrální vyhlášky
  Do systému je zapracována podpora nové katastrální vyhlášky platné od 1.1.2014. Jedná se zejména o změnu v číslování bodů. Předčíslí bodů nyní obsahuje šestimístné číslo katastrálního území a pětimístné číslo ZPMZ. Vlastní číslo bodu zůstává čtyřmístné. Kompletní číslo bodu má tedy délku 15 číslic.

  ZPMZ_MER, vedené u souřadnic polohy, má nyní také délku 5 znaků.

 • Práce se zeměpisnými souřadnicemi
  U bodů lze nyní v seznamu souřadnic vést zeměpisné souřadnice. Lze nastavit jednotky pro zobrazování, lze je exportovat a importovat.

 • Certifikovaná globální transformace mezi S-JTSK a ETRF2000
  Systém obsahuje integrovanou globální transformaci mezi soustavami S-JTSK a ETRF2000 dle metodiky doporučené ČÚZK. Souřadnice lze dynamicky transformovat oběma směry, jsou-li v seznamu souřadnic zadány v jedné soustavě, lze je automaticky využívat i v druhé soustavě. Transformace byla schválena ČÚZK pro použití při měření podrobných bodů i pro práce v PBPP.

 • Manažer tiskových sestav
  Systém nově obsahuje manažer tiskových sestav, pomocí něhož lze skládat dohromady různé tiskové výstupy do finální podoby. Jednotlivé dokumenty se vytisknou do formátu XPS (XML Paper Specification) pomocí tiskového driveru standardně dodávaného s MS Windows. Následně se tyto dokumenty načtou do tiskového manažeru, v němž je lze posouvat, ořezávat a měnit měřítko zobrazení. Výsledný dokument lze uložit opět do XPS nebo vytisknout na libovolné zařízení, včetně tisku do PDF, je-li nainstalován příslušný tiskový driver).

 • Přečíslování podle seznamu bodů
  Při přečíslování lze nyní využít seznam přiřazení bodů. Podle téhož seznamu lze přečíslovat opakovaně, v různých souborech, i zpětně. Seznam lze vytvořit buď ručně, nebo lze použít seznam automaticky vygenerovaný při předchozím přečíslování.

 • Přečíslování protokolu
  Nově lze přečíslovat i v protokolu o výpočtu. Při přečíslování je použit seznam přiřazení čísel bodů, který vznikne přečíslováním seznamu souřadnic nebo zápisníku.

 • Kubatury - automatické generování trojúhelníkové sítě
  Na základě zadaných bodů lze nyní automaticky vygenerovat trojúhelníkovou síť. Není již tedy třeba zadávat ručně jednotlivé trojúhelníky. Vygenerovanou síť lze automaticky i ručně doupravit, např. odebráním štíhlých obalových trojúhelníků.

 • Kubatury - výpočet povrchu
  Kromě plochy zadané oblasti, promítnuté do vodorovné roviny, lze nyní vypočítat i skutečný povrch, se zohledněním sklonu trojúhelníků.

 • Zobrazení KATUZE_MER a ZPMZ_MER v seznamu souřadnic
  Pro větší přehlednost a snadnější orientaci lze nyní v seznamech souřadnic zapnout zobrazení sloupců s KATUZE_MER a ZPMZ_MER.

 • Zvýraznění bodů s odlišnými SOBR a SPOL
  Body, u nichž se liší souřadnice polohy od souřadnic obrazu, jsou nyní v seznamu souřadnic zobrazeny červeně. Týká se to pouze zobrazení na obrazovce, při tisku jsou všechny body černě.

 • Označení bodů s odlišnými SOBR a SPOL
  Nástroj pro práci s dvojími souřadnicemi nyní obsahuje možnost označit v seznamu body, které mají odlišné souřadnice obrazu a souřadnice polohy.

 • Sloučení platných GPÚ do hlavních souřadnic
  Nástroj pro práci s dvojími souřadnicemi nyní obsahuje funkci pro přesun vedlejších souřadnic, které jsou platným geometrickým a polohovým určením (mají uveden kód kvality), do hlavních. Lze tak vytvořit seznam, v němž jsou platná GPÚ sloučena do hlavních souřadnic.

 • Možnost zobrazování redukovaných čísel bodů v seznamech
  Lze zapnout automatické redukování čísel bodů v seznamech souřadnic a měření. Pokud se číslo katastrálního území bodu shoduje s číslem přednastaveným v redukcích, bude číslo bodu zobrazeno bez čísla k.ú. Totéž platí i pro ZPMZ - shoduje-li se s přednastaveným, nebude zobrazeno.

 • Přebírání části čísla bodu z redukcí
  Bude-li zadáno číslo bodu bez čísla katastrálního území, bude číslo k.ú. převzato z čísla nastaveného v redukcích. Bude-li číslo bodu zadáno i bez čísla ZPMZ, bude převzato i číslo ZPMZ.

 • Zadávání předčíslí ze seznamu katastrálních území
  Při zadávání předčíslí na liště nastavení lze nyní zobrazit seznam katastrálních území a nastavit číslo katastrálního území výběrem podle názvu. Potom stačí k němu doplnit číslo ZPMZ.

 • Zobrazení názvu katastrálního území v historii předčíslí
  Vybíráte-li předčíslí v seznamu naposledy použitých předčíslí na liště nastavení, je v seznamu pro snadnější orientaci za předčíslím uveden i název katastrálního území.

 • Vylepšený výběr katastrálního území
  Dialogové okno pro výběr katastrálního území nyní obsahuje dvě další možnosti:
  • Možnost zadání začátku názvu území, program potom filtruje seznam a zobrazuje pouze území začínající zadaným textem.
  • Možnost výběru ze seznamu katastrálních území použitých v aktuálně nastaveném projektu.

  Toto okno lze navíc nyní použít i při volbě předčíslí na liště nastavení.

 • Zadávání neúplného čísla bodu při vyhledávání
  Při vyhledávání v seznamech lze nyní zadat neúplné číslo bodu. Program vyhledává podle zadané části úplného čísla. Při zadání samotného čísla bodu tedy nabízí všechny body daného čísla, při zadání ZPMZ a čísla nabízí pouze body daného čísla a ZPMZ.

 • Zachovávání hodnot při editaci měření
  Editujete-li u měření pouze popisné informace a naměřené hodnoty ponecháváte beze změny, program je v datovém souboru neaktualizuje. Tím je zamezeno situaci, kdy při editaci popisných informací může dojít při nastaveném menším počtu desetinných míst ke ztrátě přesnosti , např. u délek. Máte-li nastavena dvě desetinná místa a délky byly v seznamu na milimetry, byly dříve při editaci měření zaokrouhleny na centimetry. Nyní nejsou aktualizovány, pokud nebyly v editačním okně změněny.

 • Tlačítko pro práci s dvojími souřadnicemi
  Protože je nástroj pro práci s dvojími souřadnicemi využíván velmi často, byl doplněn na lištu nástrojů.

 • Automatické vykreslení měřické sítě v náčrtu
  Stanoviska, orientace a měřené body lze nyní označit v zápisníku a hromadně z nich nechat v grafickém modulu v náčrtu vykreslit měřickou síť.

 • Zobrazování počtu systémových hlášení
  V levém okraji stavového okna se nyní zobrazuje počet hlášení v seznamu systémových hlášení. Pokud je v seznamu nějaké nové, ještě nepřečtené hlášení, je číslo zobrazeno tučně a červeně. Seznam systémových hlášení lze zobrazit poklepáním na okénko s počtem hlášení.

 • Polární vytyčovací prvky s výškami
  Při výpočtu polárních vytyčovacích prvků do souboru jsou nyní uloženy i výškové údaje, tedy výšky stanovisek, výšky hranolu a zenitové úhly nebo převýšení.

 • Polární metoda - protokolování výšky cíle
  Při výpočtu polární metody jsou nyní protokolovány i výšky cíle.

 • Typ transformace při dávkovém výpočtu volných stanovisek
  Při výpočtu volných stanovisek v polární metodě dávkou bude použit typ transformace zadaný v nastavení výpočtů. Lze si tedy použitý typ transformace zvolit, stejně jako je tomu u jednotlivého výpočtu volného stanoviska.

 • Řazení seznamu kontrolních oměrných
  Seznam kontrolních oměrných lze řadit podle libovolného sloupce vzestupně i sestupně. Lze jej tedy seřadit např. podle velikosti odchylky.

 • Vypínače při ukládání vypočtených bodů
  V úloze Konstrukční oměrné a Polygonový pořad jsou nyní v seznamu vypočtených bodů zobrazeny přepínače, pomocí nichž lze zvolit, které body mají být uloženy. O konstrukčních oměrných lze navíc výpočet nastavit tak, že se automaticky označí pouze nově určené body.

 • Zrychlená kontrolní kresba
  Okno pro zobrazení kontrolní kresby bylo nyní integrováno přímo do aplikace, čímž se jeho otevírání, překreslování a přenášení bodů výrazně zrychlilo.

 • Zoomování kresby kolečkem
  Kontrolní kresba a grafické zobrazení lze nyní zoomovat kolečkem myši.

 • Soubor kontrolních oměrných do protokolu
  Ze zadaného souboru kontrolních oměrných lze nyní vygenerovat zápisník měření kontrolních oměrných.

 • Upravené porovnání seznamů souřadnic
  Doposud bylo možno v porovnání seznamů souřadnic testovat souřadnicové rozdíly pouze proti fixně nastavené střední souřadnicové chybě. Nyní lze testovat body podle jejich kódů kvality, takže lze najednou otestovat seznam souřadnic s body různé kvality. Požadovaná střední souřadnicová chyba je pro každý bod určena podle jeho kódu kvality.

 • Přepínač výpočtu výšek na liště
  Na liště nastavení je nyní umístěn přepínač výpočtu výšek, který umožňuje kompletně vypnout výpočet a protokolování výškových výpočtů.

 • Polygonové pořady: přepínač automatického načítání pořadu
  Při automatickém načítání polygonového pořadu ze zápisníku lze nyní vypnout automatické přidávání bodů. Lze to využít např. v případě, že je v zápisníku několik pořadů za sebou, ale vypočteny mají být postupně po částech. Při automatickém načítání by do zadání byl zápisník načten celý, a bylo by třeba odebrat z konce pořadu body, které mají být počítány v jiném pořadu.

 • Export seznamu souřadnic ve formátu pro katastrální úřady
  Do exportů seznamu souřadnic byl doplněn textový formát, který je obvykle vyžadován na katastrálních pracovištích. Jedná se o prostý textový soubor, v němž jsou uloženy souřadnice platného geometrického a polohového určení (souřadnice, u nichž je uveden kód kvality) a kód kvality bodu.

 • Dotaz na typ souboru při otevírání přetažením myší
  Při otevírání souboru přetažením myší např. z Průzkumníka byly dříve otevřeny pouze soubory, u nichž bylo možno jednoznačně určit typ (seznam souřadnic, zápisníky, atd.). Nyní progra v případě, že nedokáže typ souboru detekovat automaticky, zobrazí okno pro otevírání souboru, v němž je možno typ souboru zvolit ručně.

 • Seznam katastrálních pracovišť
  V dialogovém okně s nastavením projektu v databázi lze nyní zobrazit kompletní seznam katastrálních pracovišť včetně kontaktních údajů.

 • Filtrování seznamu profilů při připojování k databázi
  V dialogovém okně pro připojení k databázi nejsou nyní zobrazeny ty profily, které obsahují odkaz na ODBC driver, který není na počítači nainstalován. V seznamu jsou tedy uvedeny pouze profily, které lze na příslušném počítači použít.

 • MicroStation: Komunikační moduly s podporou nových čísel bodů
  Komunikační moduly pro MicroStation byly doplněny o podporu práce s 15místnými čísly bodů. Nová čísla bodů lze použít jak při připojování informací o bodu, tak při jejich dynamickém zobrazování.

 • MicroStation: Kontrola dávkového přenosu bodů
  Před dávkovým přenosem bodů z výkresu do seznamu souřadnic je zobrazeno okno s upozorněním, v němž je uvedeno, kolik bodů bude přeneseno. Tím lze zamezit nechtěnému opakovanému přenosu bodů z celého souboru nebo ohrady do seznamu.

  Po přenosu bude pro kontrolu zobrazena informace o výsledku přenosu, tj. zda byly body přeneseny všechny, případně kolik bodů nebylo přeneseno.

 • Modul Geometrické plány: Nové formuláře
  Modul obsahuje nové rozpisky dle nové katastrální vyhlášky.

 • Modul Geometrické plány: Přepracovaný tisk
  Tisk tabulek byl kompletně přepracován. Nemělo by již docházet např. k nedokonalostem v tisku rámečků v PDF.

 • Modul Geometrické plány: Nastavení písma
  V modulu lze nyní zvolit i velikost písma 9 bodů. Navíc lze nastavit použitý font, v předchozích verzích vyl napevno nastaven font Arial.

 • Modul Geometrické plány: Další změny a úpravy
  Do zpracování tabulek bylo doplněno množství dalších úprav, aby automaticky vygenerovaný výstup co nejvíce odpovídal požadavkům a bylo do něj třeba co nejméně zasahovat.