Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Instalace systému Groma v síti

Systém GROMA je navržen pro bezproblémovou instalaci a chod v prostředí počítačových sítí. Program lze instalovat z libovolné stanice v síti na sdílený disk a spouštět z libovolné jiné stanice.
 
 

1. Instalace v síti

Systém Groma lze instalovat z libovolné síťové stanice na kterýkoli sdílený disk. Instalační program neukládá žádné informace do registry ani do systému Windows. Jediná úprava na stanici, z níž je Groma instalována, je vytvoření položky ve Start menu.

Při instalaci lze použít standardní označení cesty pomocí namapovaného síťového disku označeného písmenem jednotky, stejně jako standardní UNC cesty (definice pomocí názvu síťového serveru, např. \\server\c\Groma6).

 
 

2. Odinstalování systému Groma

Vzhledem k tomu, že si Groma neukládá žádné informace do registry ani do systému Windows, lze odinstalaci provést pouhým smazáním adresáře s programem Groma.
 
 

3. Spouštění sdílené instalace systému Groma

Systém Groma lze spouštět z kterékoli stanice v síti, z níž je přístupný sdílený adresář, v němž je Groma instalována. Při spouštění lze použít standardní označení cesty pomocí namapovaného síťového disku označeného písmenem jednotky, stejně jako standardní UNC cesty (definice pomocí názvu síťového serveru, např. \\server\c\Groma6).

Jediná úprava, kterou je vhodné provést na stanicích, odkud má být Groma spouštěna, je vytvoření ikony, případně položky v nabídce Start.

 
 

4. Ochrana systému Groma proti neoprávněnému použití

V prostředí počítačové sítě bývá systém Groma chráněn proti neoprávněnému použití zpravidla pomocí síťového klíče, který může být instalován na libovolné stanici zapojené do sítě, případně na síťovém serveru. Podrobnosti o instalaci síťového klíče a licenčního serveru naleznete zde.
 
 

5. Nastavení síťových parametrů

V adresáři systému Groma se nachází soubor network.ini, který obsahuje některá nastavení pro práci v síti. Jedná se o textový soubor, který lze upravovat libovolným textovým editorem.

Možnosti nastavení jsou zdokumentovány (včetně ukázkových nastavení) přímo v konfiguračním souboru, zde tedy uvedeme pouze výčet nejdůležitějších parametrů:

Typ ochrany (položka Network)
Zde se zadává typ ochrany systému Groma (0: lokální ochrana, 1:síťová ochrana).

Typ klíče (položka KeyType)
Zde je nutno nastavit typ použitého klíče. Typ klíče je vylisován přímo na plastovém pouzdru klíče. V průběhu vývoje systému Groma byly dodávány klíče Pro, C a SuperPro.

Transportní protokol (položka Protocol)
Zde lze nastavit síťový protokol, který má být využit při hledání licenčního serveru. Přednastaveno je hledání na všech dostupných protokolech. Výběrem konkrétního protokolu lze urychlit hledání licenčního serveru.

Označení licenčního serveru (položka ServerName)
Zde lze přímo zadat název nebo IP adresu licenčního serveru, což může výrazně urychlit vyhledávání.
Pozor: tato položka je funkční pouze pro klíče typu SuperPro.

Definice síťové masky nebo IP adresy licenčního serveru (položka TcpIpSubnetMask)
Zde lze zadat síťovou masku nebo IP adresu licenčního serveru, což může výrazně urychlit vyhledávání.
Pozor: tato položka je funkční pouze pro klíče typu C.

 
 

6. Standardní umístění konfiguračního souboru systému Groma

Systém Groma si veškerá nastavení ukládá do textového konfiguračního souboru. Není-li umístění souboru explicicitně určeno, bude umístěn na standardní místo dané typem operačního systému:

Umístění konfiguračního souboru ve Windows NT, 2000 a XP
V těchto operačních systémech je pro umístění konfiguračního souboru použita systémová proměnná %USERPROFILE%. Tato proměnná ukazuje do privátního adresáře přihlášeného uživatele, je tedy zaručeno, že má každý uživatel systému vlastní konfiguraci.

Umístění konfiguračního souboru ve Windows 95, 98 a ME
V těchto operačních systémech není systémová proměnná %USERPROFILE% nastavena, konfigurační soubor tedy bude umístěn přímo do systému Windows.

 
 

7. Vynucené umístění konfiguračního souboru systému Groma

Pokud z nějakého důvodu nevyhovuje standardní umístění konfiguračního souboru, lze explicitně stanovit jiné umístění. Důvodem může být např. potřeba umístit konfigurační soubor na síťový disk do domovského adresáře uživatele, aby měl stejnou konfiguraci při přihlášení z libovolné stanice v síti. Umístění konfiguračního souboru lze nastavit dvěma způsoby:

Definice konfigurač4ního souboru pomocí parametru při spouštění
Umístění souboru lze nastavit pomocí parametru -u=nazevsouboruscestou. Tento parametr je třeba zadat v definici příkazové řádky ikony nebo záznamu v nabídce start. Parametry se oddělují alespoň jednou mezerou od názvu programu.

Obsahuje-li cesta ke konfiguračnímu souboru mezery, je třeba ji (nebo celý parametr) uzavřít do uvozovek (např. -u="nazev souboru s cestou a mezerami" nebo "-u=nazev souboru s cestou a mezerami")

Při definici cesty lze použít systémových proměnných nebo položek z registry. Názvy proměnných se uzavírají mezi znaky %%, položky registry do lomených závorek <>. Tyto názvy budou nahrazeny příslušnými hodnotami.

Poznámka: Položky registry jsou brány z HKEY_CURRENT_USER.

Příklady:
c:\Groma6\Groma.exe -u=h:\Konfigurace\groma.ini
c:\Groma6\Groma.exe -u=%USERPREFS%\groma.ini
c:\Groma6\Groma.exe -u="<Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Local Settings>\groma.ini"

 
 

8. Vynucené umístění konfiguračního souboru v souboru network.ini

Namísto parametru při spouštění lze umístění konfiguračního souboru definovat v souboru network.ini. Výhoda tohoto způsobu nastavení spočívá v tom, že není třeba upravovat všechny ikony na všech počítačích v síti (soubor network.ini je společný pro celou instalaci). Další výhodou tohoto působu je to, že se nastavení vztahuje i na všechny rozšiřující moduly systému Groma.

Vzhledem k tomu, že se toto nastavení vztahuje i na všechny moduly systému Groma, které používají vlastní konfigurační soubory, lze tímto způsobem definovat pouze cestu ke konfiguračnímu souboru, nikoli jeho název (který je pro každou komponentu systému jiný).

Umístění souboru se definuje pomocí proměnné ConfigFilePath souboru network.ini. V této proměnné se zadává cesta, kam má být konfigurační soubor umístěn. Je lhostejno, zda je cesta ukončena zpětným lomítkem, nebo ne. K této cestě systém doplní konkrétní název konfiguračního souboru pro příslušnou komponentu.

Zásady použití systémových proměnných a položek z registry jsou shodné, jako při definici na příkazové řádce.

 
 

9. Kontrola umístění konfiguračního souboru

Chcete-li zjistit aktuální umístění konfiguračního souboru, postupujte následujícím způsobem:

  • V nabídce systému Groma zvolte příkaz Nápověda - O programu.
  • V zobrazeném dialogovém okně stiskněte tlačítko Další. Pokud v okně toto tlačítko není, stiskněte zároveň klávesu Shift a Ctrl a dvakrát klepněte do obrázku.
  • V dalším zobrazeném dialogovém okně naleznete název konfiguračního souboru pod položkou Preference File. Bude-li název s cestou delší, nezobrazí se celý. Potom je třeba ukázat do okénka myší a posouvat kurzorem tak, aby bylo možno celou cestu přečíst.
 
 

10. Vzorový konfigurační soubor

Pokud systém Groma nenalezne konfigurační soubor uživatele na příslušném místě (na standardním místě nebo na místě určeném některým z výše uvedených způsobů), zkopíruje uživateli základní soubor s nastaveními. Tento soubor je umístěn v adresáři s instalací systému Groma a má název groma.ini.

Pokud chcete některá základní nastavení změnit, můžete vzorový konfigurační soubor upravit, nebo do systému Groma zkopírovat jako vzorový soubor některého uživatele. Všichni uživatelé, kteří ještě vlastní konfiguraci nemají, dostanou potom kopii této základní konfigurace.