Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 11.1


Grafický modul

 • Vytyčovací protokol
  Doplněn nový modul Generování vytyčovacího protokolu, který lze využít k automatickému vygenerování vytyčovacího protokolu.

 • Dvojité podtržení textu
  Od této verze je umožněno definovat novou vlastnost textu - dvojité podtržení. V souvislosti s touto změnou byly vylepšeny i další nástroje, které umožňují s touto vlastností pracovat.

 • Generování Výpisu LV
  Přepracováno a vylepšeno generování Výpisu LV. Výhody nového vzhledu LV bude možné plně využít jen od nově importovaných VFK souborů do této verze graf. modulu. Pro plnohodnotný výpis LV je nutné, aby importovaný soubor VFK obsahoval i datové bloky VLST (informace o vlastnictví), JPVZ (informace o jiných právních vztazích) a RIZE (pro generování čísel řízení u jednotlivých objektů, JPV.

 • Pohledové záložky
  Doplněn nový nástroj, který umožňuje nadefinovat a spravovat pohledové záložky pro komfortní a snadný návrat na pozice ve výkresu.

 • Pomocné body v PČB
  Doplněna podpora pomocných bodů v PČB. Tyto body nemusí mít vyplněný kód kvality. Na tyto body nelze napojovat polohopisnou kresbu. Pomocný bod je zobrazen v PČB jako SPOL souřadnice. Graficky je pomocný bod odlišen bílou barvou a jeho číslo je uvedeno v hranatých závorkách.

 • Multi nájezd
  Doplněn nový typ nájezdu Multi nájezd, který slučuje tyto typy nájezdů: Klíčový bod, Středový bod, Průsečík.

 • Generování polygonu dle osy
  Nástroj umožňuje automaticky vygenerovat uzavřený polygon dle vybrané osy a zadaného odsazení. Tato funkce najde uplanění zejména při automatickém generování věcných břemen.

 • Změna měřítka při kreslení
  Vylepšeny všechny kreslící nástroje (zejména kreslení textu), kdy při editaci vlastnosti kresleného elementu (například zadání textu v dialogu vlastnosti textu) je možné ihned použít zvětšování/zmenšování pohledu pomocí kolečka myši, aniž by bylo nutné před tím kliknout do výkresu.

 • Stažení map z internetu
  Tento nástroj umožňuje stáhnout ze stránek ČUZK měsíčně aktualizované VFK soubory katastrálních území nebo čtvrtletně aktualizované soubory VKM (KM-D).

 • Statistika VB pro RWE
  Vylepšený nástroj od této verze generuje statistiky naprosto shodné s poslední šablonou vydanou společností RWE.

 • Převzetí a změna vlastností textu
  V obou nástrojích byla doplněna možnost hromadného zaškrtnutí či odškrtnutí atributů.

 • Vylepšené šrafování, lemovky a zvýraznění parcel
  Byla doplněna možnost přesného vyjmutí textových elementů ze šrafování, vyplnění a zvýraznění. Například u textu se již nevyjímá minimální obdelník kolem textu, ale jen natočený minimální rámeček kolem textu.

 • Vylepšený výpočet polygonu
  Byla doplněna možnost při výpočtu parcely zobrazit i aktuální informace o počítané parcele z SPI (výměra v SPI, způsob určení výměry).

 • Vylepšená manipulace s elementy - otáčení
  Byla doplněna možnost otočení všech druhů elementů (nejen text a značka). Od této verze jsou nově podporovány tyto elementy: linie, složená čara, oblouk, kružnice, polygon, šrafování.

 • Vylepšený výpočet vzdálenosti mezi body
  Bylo umožněno počítat vzdálenost mezi více body (nejen mezi dvěma body). Od této verze se jednotlivé vzdálenosti sčítají dokud se výpočet neresetuje pomocí pravého tlačítka myši, samotný výpočet je graficky znázorněn pomocí dynamicky vykreslované složené čáry. Nově lze pomocí pravého tlačítka myši odstraňovat poslední zadaný bod.

 • Změna definice ohrady
  Doplněna možnost vložit vrchol do ohrady a odstranit vrchol z ohrady.

 • Vylepšené odobrání vrcholu
  Při odebrání prvního nebo posledního bodu z uzavřeného obrazce (složená čára) úloha automaticky odebere první i poslední bod a nahradí jej dalším v pořadí, takže obrazec zůstane po odebrání vrcholu stále uzavřen.

 • Vylepšené kreslení plotů
  Od této verze se značka plotu generuje přímo k vybranému elementu, již se neumisťujě duplicitní element (element je viditelný pouze v náčrtu). Zároveň je do GPL automaticky uložen element bez atributu plotu, který je viditelný pouze v GPL.

 • Zobrazení bodů z nezapsaných plánů
  Od této verze je možné definovat, zda se v rámci PČB mají zobrazovat i body pocházející z nezapsaných geometrických plánů (STAV_DAT=1).

 • Vylepšené kreslení oměrných
  Od této verze se při kreslení neměřených oměrných (v dialogu kontrolní oměrné se nevyplní Nová oměrná) se kromě automatického umístění řetezce n.m. (do náčrtu) také umístí do GP vzdálenost v závorce (ze souřadnic).

 • Vylepšené zvýrazněné škrtnutí textů
  Od této verze lze uživatelsky změnit tloušťky čáry tvořící škrtku.

 • Vylepšené editování SP9
  P5i zadávání nových parcel je od této verze možno před uložením parcely do DB rovnou definovat i příslušné ochrany parcely.

 • Vylepšený nástroj pro generování SPI dle definice PÚ
  Od této verze jsou vygenerovány i parcely/boduvy s chybně definovaným LV (s LV, které v danou chvíli v SPI ještě neexistuje). V rámci generování jsou u těchto objektů čísla LV vynulovány a uživatel je o těchto případech podrobně informován v protokolu.

 • Vylepšen nástroj pro import PÚ - Definice obnovy
  Od této verze je možné najednou importovat několik různých VFK souborů s definicemi obnovy. Tím je umožněno zpracovat obnovu na několika kat. územích najednou. Je ale nutné, aby dodavatel definice obnovy zajistil jedinečnost objektů v rámci dodaných souborů.

 • Vylepšené generování grafického znázornění GPL a náčrtu
  Byla provedena řada úprav, které opět zmenší počet nutných zásahů do vygenerovaného grafického znázornění:
  • Doplněno automatické generování značek orné půdy do Náčrtu
  • Doplněna možnost ovlivnit viditelnost (specifický pouze pro Náčrt nebo pouze pro GPL či viditelný v obou graf. zn.) navazujícíh bodů v GPL i náčrtu
  • Doplněno automatické generování rušené značky: Zbořeniště

 • Vylepšený tisk WMS
  Výrazně vylepšen tisk připojených WMS služeb. Již nedochází k deformacím zobrazených WMS služeb a zobrazený rastr lze vytisknout na libovolné tiskárně bez ohledu na nastavené DPI.

 • Vylepšené zobrazování adres v reportech i seznamech
  Od této verze se korektně zobrazují i adresy, které neobsahují název ulice. Samotná adresa je i přehledněji strukturovaná.

 • Názvy oprávněných subjektů ve společném jmění manželů
  Od této verze se korektně zobrazují a odlišují názvy oprávněných subjektů ve společném jmění manželů.

 • Ukládání dat z WMS
  Od této verze je možné připojené WMS služby ukládat do souboru v libovolném formátu.

 • Vylepšená práce s rastry
  Od této verze je možné ukládat připojené rastrové soubory v jiném než zdrojovém formátu (např. připojený JPG soubor lze uložit jako PNG soubor, atd.).

 • Doplněn report pouze dotčených parcel
  Do reportů Rejstříku parcel, Soupisu parcel, Rejstříku vlastníků a Soupisu vlastníků byla doplněna možnost zahrnout do reportu pouze dotčené parcely. Také se nově pro lepší přehlednost parcelní čísla řadí i v rámci jednotlivých LV.

 • Upravený protokol o výpočtu výměry
  Od této verze se při výpočtech, kde se průsečíky počítají dynamicky, nevypouštějí z výpočtu body v přímkách. Tento výpočet z důvodu tolerancí totiž nelze provést. Týká se to těchto typů výpočtů: Viditelný, Díl parcely KN, Díl BPEJ.

 • Vylepšené kreslení grafických elementů
  Od této verze si aplikace pamatuje (v rámci zobrazeného stavu - dosavadní, nový, GPL, Náčrt, Průsvitka) i nastavenou speciální vlastnost (např. PC v náčrtu (2.5mm)). Již není nutné neustálé nastavování této vlastnosti po změně kreslení typu elementu či změně nástroje.

 • Vylepšený nástroj pro export bodů do seznamu souřadnic dle grafického znázornění
  Vylepšen nástroj Hr. operace - Export bodů do seznamu souřadnic - Body dle grafického znázornění:
  • V případě nálezu chybného bodu je tento bod zaprotokolován do manažeru chyb do protokolu Z procesů. Již není problém chybné body jednoduše vyhledat přes dialog Manažer chyb.
  • Je možno definovat rozsah samotného exportu, zároveň byla doplněna možnost exportovat i body měřické sítě (typ textového prvku: 65040 - Číslo bodu směru k geom. základu, stanovisko).

 • Napojování kresby na SPOL
  Od této verze se lze v rámci automatického nájezdu napojovat i na SPOL souřadnice.

 • Komprimované zálohy projektu a databáze
  Doplněna podpora exportu a importu komprimovaných záloh projektů či celé DB. Tento nový binární formát dosahuje cca desetinové velikosti souboru oproti standartnímu exportu ve formátu EXP či EXD.

 • Import podkladů z internetu
  Doplněn nový typ importu podkladů z internetu (bez SPI). Tento nástroj umožňuje automaticky stáhnout mesíčně aktualizované VFK (obsahuje pouze mapu DKM a BPEJ - nikoliv SPI) nebo čtvrtletně aktualizované VKM vybraného katastrálního území a naimportovat jej do projektu.

 • Možnost nastavení tloušťky tisku zvýrazněných elementů
  Vylepšen nástroj Nastavení tisku graf. znázornění. Od této verze je možné definovat u zvýrazněných elementů i tloušťku jakou se mají tisknout.

 • Kreslení sluček a rušení na oblouky
  Slučky, rušené slučky a rušící značky lze kreslit i na objekty typu oblouk, kružnice daná třemi body, kružnice daná středem a ploměrem.

 • Doplnění čísel bodů na hranici parcely
  Nástroj umožňuje automaticky vygenerovat čísla bodů na hranici zadané parcely. Tento nástroj najde využití zejména v případech, kdy je potřeba měřit GPL dříve, než se zažádá o data na KP, a v terénu jako podklad slouží vytištěné graf. znáornění s čísly bodů na hranici dotčených parcel. Generování čísel bodů se chová inteligentně - body které již byly vloženy (např. při generování sousední parcely na společné hranici) nejsou duplicitně zakreslovány

 • Vylepšené dynamické zvětšování/zmenšování dialogů
  Již nedochází k občasnému "rozmazání" některých ovládacích prvků.

 • Vylepšené editování poznámek v generování seznamu souřadnic
  Od této verze je možné definovat poznámky i hromadně. Také byla zjednodušena samotná editace, již není nutné pro editování poznámky dvojité kliknutí levým tlačítkem, ale postačí jedno kliknutí pravým tlačítkem.

 • Vynechání tisku značek z manažeru chyb
  Vylepšen tisk, od této verze se z tisku automaticky odstraňují zapomenuté chybové značky manažeru chyb.

 • Vylepšená práce se společnými či specifickými prvky grafického znázornění
  Od této verze si aplikace pamatuje v rámci všech pohledů grafického znázornění poslední nastavený stav přepínače Společné na horní nástrojové liště.

 • Vylepšený export do DXF
  Od této verze se správně exportují i šířky textů. Již se nexportují jako nulové, pokud je u textu nastavená šířka 0 = automatický výpočet.

 • Nastavení parametrů exportu a importu do/z DXF a DGN
  Nové nastavení umožňuje podrobně definovat parametry exportu a importu do/z formátů DGN a DXF.

 • Vylepšené generování nových bodů
  Od této verze lze nastavit, aby se k novým bodům SPOL automaticky generovaly hodnoty ZPMZ_MER a KATUZE_KOD_MER.

 • Vylepšený nástroj pro vytváření seznamu parcel pro ISKN (CSV)
  • Doplněna možnost vybírat parcely přímo z výkresu, výběrem parcelního čísla. Pro samotný výběr PC není nutné aby projekt obsahoval načtené SPI informace.
  • Doplněna možnost vybírat parcely přímo z výkresu, na základě umístěné ohrady. Pro samotný výběr PC není nutné aby projekt obsahoval načtené SPI informace.
  • Doplněna kontrola na duplicitu přidávaných parcelních čísel. Pokud již parcelní číslo v sezamu existuje není již duplcitně přidáno.
  • Doplněna podpora hromadného mazání parcelních čísel ze seznamu.

 • Vylepšená práce s ortofotomapami
  Bylo výrazně zrychleno jejich načítání a vylepšena práce s pamětí, takže je možné zobrazit i více ortofotomap (záleží na rozlišení ortofota a limity OS).

 • Využití vrstev
  Na horní nástrojovu lištu byla doplněna ikona pro spuštění nástroje Využití vrstev.

 • Upravena značka Sad
  Od této verze značka tohoto druhu pozemku odpovídá vzhledu značky specifikovanému ve vyhlášce.

 • Režim nájezdu
  Aplikace si od této verze pamatuje poslední nastavený ražim nájezdu, takže již není nutné jej při každém spuštění opětovně nastavovat.

 • Vylepšené generování seznamu souřadnic
  • Od této verze je možné ovlivnit pomocí nového přepínače Zakreslovat poznámku, zda se do seznamu souřadnic má generovat i sloupec s poznámkou.
  • Byla doplněna nová automatická možnost výběru bodů - Dle umístěnýh čísel bodů v graf. zn..

 • Export bodů s doplněnými SPOL souřadnicemi
  Tento nástroj umožňuje vyexportovat do seznamu souřadnic v Gromě všechny dosavadní body pocházející z ISKN, ke kterým byla v novém stavu nově doplňena SPOL sourřadnice.

 • Vylepšené umísťování seznamu souřadnic do výkresu
  • Stránky seznamu souřadnic se od této verze umísťují dle levého horního rohu ohrady (doposud to byl levý dolní roh)
  • Pokud je zaškrtnutý přepínač Zakreslit upozornění (16.26 písm. b), tak se již upozornění nezakresluje na každou stránku seznamu souřadnic, ale jen na tu poslední

 • Vylepšená kontrola chyb KN parcel
  Vylepšena kontrola chyb KN parcely bez parc. čísel při zvolené oblasti v obvodu dot. parcel, kdy parcely bez čísla, které ležely přímo na hranici obvodu dotčených parcel nemusely být označeny jako chybné (z důvodu tolerance bodu pro označení chyby, který mohl již být za hranicí dot. parcel).

 • Vylepšené přepínání mezi pohledy
  Od této verze aplikace uchovává poslední nastavení zobrazených elementů (rušené el., dosavadní el., nové el.) při přepínání mezi pohledy.

Modul pro geometrické plány

 • Přepracované uživatelské rozhraní
  Uživatelské rozhraní bylo přepracováno tak, že většina voleb je rychleji přístupných na liště, obvykle na jedno kliknutí.

 • Přepracované vstupní tabulky
  Uživatelské rozhraní bylo pro větší přehlednost přepracováno. Nyní jsou na jedné straně seskupeny všechny údaje týkající se KN stavu parcel a na jedné straně všechny údaje týkající se dřívější pozemkové evidence.

 • Barevné odlišení parcel
  V seznamech parcel a dílů ve vstupních tabulkách jsou parcelní čísla odlišena barevně dle původu (dosavadní modře, nová zeleně).

 • Automatické vyhledávání dosavadních a nových parcel
  Při pohybu v tabulce dílů jsou automaticky vyhledávány a vysvěcovány příslušné parcely v dosavadním a novém stavu

 • Statistika
  Vstupní a výstupní tabulky jsou doplněny tabulkami se statistikou, v nichž se zobrazují souhrnné informace o označených parcelách (součet výměr, počet parcel, minimum, maximum).

 • Přímé zadávání BPEJ
  Bonitní díly se již nezadávají v samostatně otevírané tabulce, ale v tabulce zobrazené vedle vstupní tabulky s díly. Při pohybu po dílech je tedy okamžitě vidět stav BPEJ, není třeba otevírat další okno.

 • Okamžité porovnání BPEJ s dílem
  V tabulce se zadanými bonitními díly je okamžitě vidět porovnání součtu jejich ploch s výměrou příslušného dílu nebo parcely.

 • Kontextové menu
  Po kliknutí pravým tlačítkem na buňku tabulky se objeví kontextové menu, které umožňuje editaci buňky, vkládání a ubírání řádků, případně další funkce.

 • Editace buňky v dialogovém okně
  Text buňky lze nyní editovat nejen přímo v tabulce, ale i v samostatném editačním dialogovém okně.

 • Slučování a rozdělování buněk
  Nyní lze sloučit více buněk dohromady nebo naopak sloučené buňky rozdělit.

 • Záhlaví řádků a sloupců
  V tabulkách lze nyní pro snazší orientaci zapnout/vypnout zobrazování záhlaví řádků a sloupců. Sloupce i řádky jsou označeny čísly pro snadnější zadávání automatických dodatečných změn.

 • Dodatečné úpravy výstupních tabulek
  Pokud je třeba ve výsledných tabulkách provést nějaké dodatečné úpravy, lze je nyní definovat přímo jako součást zadání, takže budou po zpracování GP vždy automaticky provedeny a změny tím po přegenerování tabulek nebudou ztraceny. Lze definovat např. vložení textu, změnu atributů (barva, tloušťka, font, atd.), změnu zarovnání textu, změnu ohraničení buněk. Změny lze dělat pro jednotlivé buňky nebo pro celé bloky buněk.

 • Zaznamenávání dodatečných ručních úprav
  Ručně provedené úpravy výsledných tabulek lze zaznamenat. Všechny úpravy, které budou při zapnutém zaznamenávání provedeny, se zapíší do tabulky Dodatečné úpravy, a po každém dalším zpracování plánu budou provedeny automaticky.

 • Proměnné s nastavenými texty
  V tabulkách vkládaných textů a dodatečných úprav lze v textech použít proměnné symbolizující údaje z nastavení plánu, tedy např. datum, číslo plánu, číslo PM, atd.

 • Dodatečné údaje
  V samostatné tabulce lze zadat některé doplňující údaje, např. ručně doplnit seznam dotčených parcel, definovat seznam osob seznámených s průběhem nových hranic. Údaje jsou během zpracování plánu vygenerovány na příslušné místo.

 • Seznam firem
  Seznam kontaktních osob byl doplněn o možnost zadání firem, bez konkrétní osoby. Z tohoto seznamu lze vybírat např. zhotovitele plánu.

 • Soutisk GP a BPEJ na jedné straně
  Pro plány malého rozsahu lze zapnout soutisk Výkazu výměr a BPEJ na jedné straně. Tabulka BPEJ bude umístěna mezi Výkaz výměr a rozpisku.

 • Vylepšené načítání z databáze
  Z databáze lze nyní nechat zadaná data pouze aktualizovat - načíst údaje pouze do vybraných buněk nebo doplnit pouze chybějící údaje, a to odděleně pro dosavadní a nový stav.

 • Sloupec s novým stavem
  Do vstupní tabulky Nového stavu KN byl doplněn sloupec pro aktualizovaný nový stav. Pokud při zpracování plánu dojde ke změně nového stavu (např. zaokrouhlením při skládání dílů, atd.), bude v tomto sloupci červeně uveden opravený nový stav.

 • Ukládání nového stavu do databáze
  Pokud při zpracování plánu dojde ke změně nového stavu, lze všechny změněné výměry nebo pouze zvolené parcely uložit zpět do databáze, aby byl vyexportovány při exportu výměnného formátu. Před uložením změn lze provést pouze kontrolu se zaprotokolováním původních a opravených výměr nového stavu.

 • Import č.p./č.e. z databáze
  Import z databáze byl doplněn o načtení čísla popisného / evidenčního budovy.

 • Export do formátu xlsx
  Export výsledných tabulek byl zcela přepracován. Nyní je možno je přímo uložit do formátu xlsx, se kterým pracuje MS Word i OpenOffice. Lze exportovat jednotlivé výstupní tabulky, nebo všechny tabulky najednou do jednoho sešitu.

 • Přímý přenos do MS Excel
  Je-li na počítači nainstalován MS Excel, lze do něj tabulky nechat přenést přímou komunikací pomocí OLE Automation. Bohužel tento přenos je z principu velmi pomalý, slouží tedy pouze pro malé plány nebo speciální případy.

 • Přímé vyplňování Výkazu výměr
  V některých speciálních případech může být rychlejší přímé vyplňování tabulky Výkaz výměr. Pro tyto účely lze použít nové dialogové okno, které vyplňování usnadňuje automatickým formátováním údajů, podtrháváním buněk, atd.

 • Nová verze Žádosti o potvrzení geometrického plánu
  Modul obsahuje novou verzi žádanky ČÚZK 6.85 - 2015. Dosavadní formulář (č. ČÚZK 6.85 - 2011) je možné používat do konce roku 2015.

 • Nastavení GP v jednom vlastnictví
  V plánech v jednom vlastnictví se obvykle vyrovnávají všechny díly v rámci jedné výpočetní skupiny. Tuto skupinu lze u dílů zadat ručně nebo hromadně, nyní navíc program při změně typu plánu automaticky nabídne, zda má být výpočetní skupina všem dílům hromadně nastavena nebo odebrána.

 • Bonity pro nezemědělské pozemky nezpracovávány
  U nezemědělských kultur (lesní pozemek, vodní plocha, zast. plocha a ostatní plocha) je zpracování bonit vynecháno.

 • Dlouhé názvy mapových listů
  Je-li označení mapového listu příliš dlouhé, zvětší se výška řádku v rozpisce a označení se rozdělí na dva řádky.

 • Zakládací soubor
  Všechna nastavení, která si přejete mít automaticky u každého nově založeného plánu, lze nyní nastavit v zakládacím souboru, a tento soubor připojit v nastavení modulu. Zakládací soubor bude použit při zakládání každého nového plánu a v něm uložené informace budou převzaty. Lze v něm nastavit automaticky vkládané texty, automatické úpravy po zpracování, atd.

 • Pojmenovávání tabulek při tisku dle KatV
  Při tisku výsledných tabulek do PDF jsou přednastaveny názvy výstupních souborů tak, jak požaduje katastrální vyhláška.