Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 12.4


Grafický modul

 • Doplněna podpora načítání nové verze NVF ve verzi 6.0 s kódováním UTF-8.
 • Vytvořena nová verze nástroje WSGP 3.1.0.
  • Doplněna podpora nové verze WSGP 2.9.
  • Průvodce [11] Odpojit libovolné PM řízení od projektu/ů je nově přístupný i v projektech, které nemají přiřazené PM řízení

 • Vylepšeno chování přepínače Skrýt PČB nezapsaných GPL na stavovém řádku
  Od této verze se neskrývají body, které jsou navázány i na jiný polohopisný prvek než dosavadní hranici věcného břemena.

 • Vylepšen hlavní stavový řádek aplikace.
  Doplněn nový přepínač Historizované body PČB, který umožňuje zobrazit či schovat historizované body PČB (body s postfixem (min.)).

 • Vylepšen nástroj pro automatický výpočet průsečíků pro lepší práci s věcnými břemeny Nástroje->Výpočty->Automatický výpočet průsečíků el. s vlast. hranicemi
  • Doplněn přepínač Negenerovat SPOL pokud navazující body nemají SPOL - pokud je přepínač zaškrtnutý, zohledňují se při výpočtu průsečíku navazující body (prvku Počítat průsečíky s:). Pokud jeden z navazujících bodů neobsahuje SPOL souřadnici není vygenerována ani SPOL souřadnice průsečíku.
  • Doplněn přepínač Z výpočtu vyloučit duplicitní úseky v toleranci ... m - pokud je přepínač zaškrtnutý, negenerují se průsečíky u těch segmentů, kde oba vrcholy segmentu vybraného prvku jsou v zadané toleranci od nějakého segmentu prvku, který odpovídá vybrané množině prvků Počítat průsečíky s: (je považován za duplicitní).
  • Doplněn přepínač Ignorovat průsečíky do vzdálenosti ... m od vrcholu - pokud je přepínač zaškrtnutý, nejsou generovány ty průsečíky, které jsou v menší vzdálensoti než zadané toleranci od nějakého vrcholu vybraného prvku.

 • Doplněn nový nástroj Hr. operace->Hromadné vyrovnání bodů VB
  Tento nástroj umožňuje provést automatizovaně hromadné vyrovnání bodů věcného břemene. Vyrovnávané body VB jsou automaticky vybírány dle následujících pravidel:
  1. Musí se jednat o body na nových hranicích věcného břemene.
  2. V zadané toleranci (Tol. vzdálenosti vyrovnávaného bodu od hranice) od takového bodu musí existovat dosavadní nebo nová vlastnická hranice nebo hranice vnitřní kiresby, do které lze provést vyrovnání bodu.
  3. Vyrovnávaný bod musí ležet na grafickém prvku linie nebo složená čára (LineString).
  4. Hranice, do které je bod vyrovnáván musí být typu linie nebo složená čára (LineString).

  Vyrovnávání bodů je automaticky protokolováno.

 • Vylepšen nástroj na zobrazení aktuálních informací o bodovém poli Zobrazit->Geodetické údaje bodového pole...
  Od této verze vygenerované vyplnění nebo šrafování zohledňuje nastavení dodatečných grafických atributů na horní nástrojové liště (např. "Zvýrazněný element")
  • Doplněna podpora hromadného výběru bodů. Hromadný výběr podporují nátroje Uložit bod do Gromy, Zobrazit graf. údaje (pro každý vybraný bod je otevřeno nové okno prohlížeče s grafickými údaji o bodu), Uložit Informace do protokolu.
  • Doplněna možnost výběru bodů pomocí ohrady.

 • Doplněná nová kontrola kresby do nástroje Pomůcky->Kontrola kresby->Body->Existence SPOL souřadnice
  Tato kontrola ověří jestli PČB body s kk vyšším než 3 na nových hranicích mají přiřazenou SPOL souřadnici.

 • Od této verze je přepínač _MER na stavovém řádku v defaultním stavu zaškrtnutý

 • Upraven nástroj pro export dat do NVF Projekt->Export->VFK...
  Byl doplněn přepínač Exportovat v kódování UTF-8, který bude automaticky zpřístupněn po omezenou dobu ve chvíli předpokládaného přechodu ISKN na novou verzi NVF 6.0, aby v případě potřeby bylo možné ovlivnit kódovou stránku generovaného VFK souboru. Po přechodném období bude zrušen.

 • Vylepšen nástroj Nástroje->Výkazy, seznam souřadnic,...->Vygenerovat seznam souřadnic
  Doplněna volba Zakreslit zpřesnění (§ 50 odst. 1 písm. a), která umožňuje pod seznam souřadnic automaticky vygenerovat text: Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle § 50 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona navržené v tomto geometrickém plánu, lze v katastru nemovitostí provést jen na základě souhlasného prohlášení.>

 • Aktualizován systémový číselník katastrálních území.