Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 10


 • Manažer lokálních protokolů
  Protokoly z jednotlivých výpočtů či jiných operací nyní nejsou ihned přepisovány. Program uchovává historii 50 posledních výpočtů, které jsou zobrazeny při zobrazení dialogového okna s lokálním protokolem. Protokoly lze prohlížet a jednotlivě nebo hromadně mazat nebo ukládat do hlavního protokolu. Uložené protokoly jsou ze seznamu automaticky odstraňovány.

 • Manažer hlášení a komentářů
  Hlášení o překročených mezních odchylkách jsou spolu s dalšími informacemi archivovány a lze zpětně zobrazit jejich seznam. Do seznamu se také ukládají různé komentáře vysvětlující chování programu (např. proč nejsou v protokolu uvedeny některé informace, proč nemohla být na bodě zpracována obousměrná měření, a další komentáře). Nejsou-li výstupy z programu přesně takové, jaké očekáváte, lze často v seznamu komentářů nalézt vysvětlení.

 • Určování kódů kvality vypočtených bodů dle vstupních bodů
  Některé výpočetní úlohy nyní automaticky nabízejí kód kvality vypočtených bodů na základě kódů kvality vstupních bodů. Jedná se o úlohy Ortogonální metoda, Polární metoda a Protínání z délek.

 • Volba aktivních souřadnic
  Při práci se seznamem souřadnic s dvojími souřadnicemi lze nyní nastavit, které souřadnice jsou aktivní, tj. které souřadnice se použijí ve výpočetních úlohách.

  Aktivní souřadnice lze volit buď přímo výběrem konkrétní sady souřadnic, nebo nepřímo volbou První definované (nejsou-li definovány první souřadnice, použijí se druhé) nebo Platné GPU (platné geometrické a polohové určení bodu, tj. souřadnice, u nichž je nastaven kód kvality).

 • Ukládání vypočtených souřadnic do zvolené sady souřadnic
  Zvolíte-li si v nastavení seznamu souřadnic konkrétní sadu souřadnic (např. souřadnice obrazu nebo souřadnice polohy), budou souřadnice, vypočtené v jednotlivých výpočetních úlohách a uložené tlačítkem pro ukládání výsledků, uloženy do zvolené sady souřadnic.

 • Nové dialogové okno pro průměrování bodů v seznamech souřadnic
  Dialogové okno, které program zobrazí při ukládání bodu, který již v seznamu existuje, bylo přepracováno. Nyní máte možnost ukládat jednotlivé geometrie (sady souřadnic) vkládaného bodu do libovolných geometrií bodu existujícího, a to odděleně pro polohu i pro výšku. Popisné údaje (typ bodu, poznámka, atd.) lze nyní buď ponechat z původního bodu, nebo převzít z nového, nebo sloučit (údaje neuvedené u jednoho bodu doplnit z druhého). Možnosti uložení bodu pod novým číslem nebo do nového souboru byly nyní sloučeny tak, že je lze použít současně, tedy uložit bod pod novým číslem do jiného souboru.

 • Krok vpřed
  Funkce Krok zpět, kterou program nabízí pro změny v datových souborech, byla doplněna o funkci Krok vpřed, pomocí níž lze opět vrátit změny, které byly funkcí Krok zpět zrušeny.

 • Zachovávání souřadnic při editaci bodu
  Editujete-li u bodu pouze popisné informace a souřadnice ponecháváte beze změny, program je v datovém souboru neaktualizuje. Tím je zamezeno situaci, kdy při editaci popisných informací může dojít při nastaveném menším počtu desetinných míst ke ztrátě přesnosti souřadnic. Např. máte-li nastavena dvě desetinná místa a souřadnice byly v seznamu na milimetry, byly dříve při editaci bodu zaokrouhleny na centimetry. Nyní nejsou aktualizovány, pokud nebyly v editačním okně změněny.

 • Označování bodů podle kódu kvality druhých souřadnic
  Pomocí nástroje pro hromadné označování bodů v seznamu souřadnic lze nyní označovat body i podle kódu kvality u druhých souřadnic.

  Automatické stahování aktualizací lze v nastavení programu vypnout. Administrátoři síťových instalací mohou automatické aktualizace vypnout centrálně pro celou sdílenou instalaci a instalovat je ručně.

 • Výpočetní úloha Vyrovnání bodu na kružnici
  Byla doplněna nová výpočetní úloha pro výpočet průmětu zadaného bodu na kružnici danou třemi body. Úloha vypočte bod na kružnici nejbližší zadanému bodu a jeho vzdálenost od zadaného bodu.

 • Označení délek v seznamu měření
  Protože systém Groma umožňuje vést u bodu jak vodorovnou, tak šikmou délku, byl příslušný sloupeček ve výpisu nadepsán pouze Délka. Nyní je nadepsán Délka pouze v případě, že seznam obsahuje alespoň jednu šikmou délku (šikmé délky jsou zobrazeny kurzívou). Jsou-li v seznamu pouze vodorovné délky, je sloupec nadepsán Vod. délka.

 • Transformace souřadnic: dvojí čísla identických bodů
  Při zadávání identických bodů v transformaci souřadnic se nyní ukládají a protokolují čísla bodů v obou soustavách. Lze tedy snáze dokumentovat, které identické body vedlejší soustavy byly při zadávání transformačního klíče použity.

 • Transformace souřadnic: transformace identických bodů
  V úloze Transformace souřadnic lze nyní volit, zda mají být transformovány body zadané jako identické.

 • Transformace souřadnic: označení nepoužitých bodů
  V protokolu jsou označeny body, které nebyly použity pro výpočet transformačního klíče.

 • Transformace souřadnic: identické body z dvojích souřadnic
  Úloha Transformace souřadnic nyní umožňuje automatické vyhledání identických bodů v seznamu s dvojími souřadnicemi. Zadáte-li pouze vstupní seznam souřadnic a nikoli výstupní, po stisknutí tlačítka Vyhledat identické body budou jako identické body načteny všechny body, které mají ve vstupním souboru dvoje souřadnice, přičemž první souřadnice jsou použity jako cílové (X, Y) a druhé jako výchozí (x', y'). Přejete-li si zadat souřadnice naopak, lze je přehodit pomocí tlačítka XY <-> x'y'.

 • Polygonové pořady: zachování popisu bodů
  Výpočetní úloha Polygonový pořad nyní přebírá ze zápisníku popisy polygonových bodů a uloží je spolu s vypočtenými souřadnicemi.

 • Modul Geometrické plány: ruční definice výpočetních skupin
  Nyní lze ručně k parcelám zadat označení výpočetní skupiny, čímž lze zajistit, že se spupina parcel zpracuje společně. Lze to použít např. pro zpracování skupiny parcel v jednom vlastnictví. Označení výpočetní skupiny lze nastavit i hromadně, označením příslušných řádků nebo buněk ve vstupní tabulce a nastavením označení v nabídce Editace.

 • Modul Geometrické plány: kód kvality parcel
  Nyní lze k parcelám zadat jejich kód kvality, tj. kód kvality nejhoršího bodu na parcelní hranici. Dle zadaného kódu kvality jsou určovány mezní odchylky. Není-li kód kvality u parcely zadán, použije se přednastavený kód z nastavení geometrického plánu.

 • Modul Geometrické plány: způsob využití dle druhu pozemku
  Program nyní v rozbalovacích nabídkách nabízí pouze ty způsoby využití, které jsou přípustné pro zadaný druh pozemku.

 • Modul Geometrické plány: tisk žádanek na formát A3
  Tiskne-li se výstupní tabulka, která má pouze jednu stránku, a je-li výstupní formát nastaven na A3 našíř, bude tištěná tabulka posunuta k pravému okraji papíru tak, aby po přeložení papíru na formát dvojlistu A4 byla navrchu. Toto lze použít např. při tisku ZPMZ nebo žádanek o potvrzení plánu (tiskne-li se pouze jejich čelní strana, tj. bez vysvětlivek).

  Pozor, některé tiskárny takovýto tisk nepodporují - pokud je před tištěným textem vlevo prázdný sloupec A4, tiskárna automaticky výstup posune k levému kraji.

 • Modul Geometrické plány: načítání z databáze
  Načítání zadání z databáze grafického modulu bylo opět zdokonaleno, čímž se zmenšila pravděpodobnost potřeby dodatečných úprav zadání.

 • Modul Geometrické plány: kompletní výpis dotčených parcel
  U rozsáhlejších plánů se nevejde seznam dotčených parcel do tabulky ZPMZ. Dříve byl seznam zkrácen, nyní se v tabulce zobrazí ta část parcel, která se do ní vejde, a všechny zbývající jsou zobrazeny pod tabulkou, a to i na více řádcích, je-li to třeba.

 • Modul Geometrické plány: zvětšení pole Geometrický plán pro:
  Nyní zde lze zadat čtyři řádky textu, font je v případě potřeby automaticky zmenšen, aby se do pole vešlo textu více.

 • Komunikační moduly pro MicroStation: chytání na body
  Při odečítání bodů, u nichž je uložena informace o bodu, lze nyní zapnout zámek na body. Potom není třeba se chytat tlačítkem tentative, je možno přímo odečítat body datovým tlačítkem myši.

 • Komunikační moduly pro MicroStation: dynamické zobrazování bodů
  V modulu pro dynamické zobrazování informací o bodech byly doplněny další možnosti, např. rozdělení předčíslí na jednotlivé části. Dále je možno nastavit hraniční rozměr okna, při jehož překročení nejsou informace o bodech zobrazovány (nemá význam je zobrazovat např. je-li v pohledu zobrazeno celé katastrální území).

 • Komunikační moduly pro MicroStation: konfigurační soubory
  Konfigurační soubory jsou nyní ukládány v textové podobě. Při budoucích změnách tedy již nehrozí ztráta nastavení. Navíc je lze ručně editovat, např. kopírovat nastavení z jednoho souboru do druhého. Zároveň s tím byla změněna některá omezení, např. na délku názvu vrstvy a na počet nastavených konfigurací.