Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 5


 • Projekty
  Program umožňuje práci s novými typy souborů - s projekty.  Pracujete-li na nějaké zakázce, ke které potřebujete několik seznamů souřadnic, seznamů měření, protokoly, popř. textové soubory, můžete vytvořit soubor se zakázkou, kam přidáte všechny soubory, které k příslušné zakázce patří.  Seznam těchto souborů je uveden podle typů v okně se zakázkou, takže s nimi lze jednoduše manipulovat.
 • Porovnání seznamů souřadnic
  Funkce umožňuje porovnat dva seznamy souřadnic. Jsou vypočteny souřadnicové rozdíly, směrníky posunů, posun těžiště a jsou provedeny statistické testy dle vyhlášky č. 190/1996 Sb. (příloha, odst. 12).  Výsledky porovnání jsou uloženy do protokolu.
 • Test souboru kontrolních oměrných
  Kromě testu mezní odchylky u jednotlivých kontrolních oměrných byla doplněna funkce pro otestování celého souboru oměrných dle bodu 12.11 přílohy k vyhlášce č. 190/1996. Program zpracuje celý soubor oměrných najednou, a do protokolu mimo jiné uvede, u kolika procent oměrných nebyla překročena polovina mezní odchylky. Toto kritérium má dle vyhlášky splňovat 60% měření. Soubor kontrolních oměrných lze ukládat na disk a číst z disku, v případě rozsáhlejších zakázek může být tedy zpracováván postupně.
 • Vypínání / zapínání položek ve výpočetních oknech
  Položky v seznamech orientací a v seznamech bodů ve výpočetních dialogových oknech lze nyní pomocí ikon vypínat a zapínat.  Při zkouškách, jak jednotlivé body ovlivňují výsledky, není tedy již nutno body ze seznamů vypouštět a opět přidávat, ale lze je přímo vypínat a zapínat.
 • Odstraňování identických bodů
  Funkce umožňuje vyhledávat v seznamech body s různými čísly a totožnými souřadnicemi. Pro testování shodnosti souřadnic lze nastavit toleranci.
 • Spojování stanovisek
  Program obsahuje funkci pro spojení osnov vodorovných směrů v případě opakovaného měření na stejném stanovisku. Tato funkce je užitečná zejména při vyrovnání sítě MNČ.
 • Načtení identických bodů do transformace
  Při transformaci již není nutné zadávat postupně všechny identické body. Nyní lze zadat pouze vstupní a výstupní soubor, a prohram si dvojice bodů vyhledá podle čísel sám.
 • Statistický test při transformaci
  Při výpočtu transformačního klíče je možno nechat identické body otestovat statistickým testem dle vyhlášky č. 190/1996 Sb. (odst. 12), stejně, jako při porovnání seznamů souřadnic.
 • Obnovení smazaných položek
  Smažete-li omylem nějaké položky v seznamech, můžete je obnovit pomocí funkce Krok zpět.  Je-li však změn příliš mnoho, nebo zavřeli-li jste mezi tím soubor, nelze tuto funkci použít.  V takověm případě lce obnovit všechny smazané položky do nového seznamu, a to jakkoli dlouho po jejich smazání, až do okamžiku, kdy soubor komprimujete (komprese souboru všechny smazané položky ze souboru odstraní).
 • Výpočet vytyčovacích prvků do souboru
  Funkce pro výpočet polárních vytyčovacích prvků nyní nabízí možnost uklídat vytyčovací prvky kromě protokolu i přímo do seznamu měřených hodnot pro případné další zpracování.  Navíc lze nyní nastavit hodnotu počátečního orientačního směru (dříve byla automaticky 0.0000g). Do protokolu je nově vypisován i měřítkový koeficient, který byl použit pro přepočet délek z nulové hladiny do skutečnosti.
 • Úplná čísla v seznamech
  Kromě dřívějšího způsobu psaní čísel bodů v seznamech (zvlášť předčíslí a číslo oddělené svislou čarou) je nyní možno zobrazovat úplné číslo bodu bez oddělení jednotlivých částí.  Navíc lze zvolit doplňování zleva nulami na příslušný počet míst (zpravidla 10/12).
 • Otevírání více souborů najednou
  Dialogové okno pro otevírání souborů umožňuje označit a otevřít najednou více souborů
 • Volba zobrazených údajů v seznamech
  V seznamech souřadnic i měření je možno volit, které údaje se mají zobrazovat, a které nikoli.  Zobrazované údaje lze volit pro jednotlivé soubory, nebo lze nastavení uložit do konfigurace (platí potom pro všechny soubory daného typu).
 • Volba podrobnosti zobrazení seznamů měření
  V seznamech měření lze nyní volit, zda chcete zobrazovat všechny položky, nebo stanoviska s orientacemi, nebo pouze stanoviska.  Lze nastavit pro celý soubor, nebo pomocí ikon v seznamech i pro jednotlivá stanoviska.  Při výpočtech bodového pole lze tedy např. úplně vypnout zobrazování podrobných bodů, čímž se zápisník značně zpřehlední.
 • Zvětšení délky informací v hlavičkách souborů
  V hlavičkách souborů byly zvětšeny délky těchto informací: popis souboru (32 -> 56), souřadnicový systém (20->40).
 • Setřídění seznamu měření
  Seznam měření lze setřídit podle čísel stanovisek a podle čísel bodů. Orientace mohou být setříděny na začátek stanovisek.
 • Zamykání bodů v seznamech souřadnic
  V seznamech souřadnic lze nyní zamykat body proti přepsání.  U zamčených bodů je zobrazena ikona se zámkem.  Zamčené body nelze smazat, přepisovat, ani opravovat hromadnými změnami (lze je pouze jednotlivě editovat).
 • Zaokrouhlování souřadnic
  V konfiguraci lze zapnout automatické zaokrouhlování souřadnic na nastavený počet desetinných míst.  Pokud tato volba není zapnuta, jsou souřadnice zaokrouhlovány pouze při výpočtech jednotlivých bodů (tam, kde jsou souřadnice přebírány z dialogových oken).  Při dávkových výpočtech (polární metoda dávkou, transformace, atd.) by souřadnice zaokrouhleny nebyly.  Souřadnice mohou být zaokrouhleny i jednorázově v seznamu souřadnic.  Požadavek na automatické zaokrouhlování souřadnic vyplývá z novely vyhlášky  ČÚZK č. 190/1996 Sb.
 • Typy a charakteristiky
  V seznamech souřadnic přibyly dvě položky: typ bodu a kód charakteristiky kvality.   Oba údaje jsou v rozsahu jednoho alfanumerického znaku (např. kód charakteristiky kvality tedy umožňuje použít kromě hodnot používaných v katastru nemovitostí i jakékoli jiné znaky).  Tyto údaje lze libovolně editovat (u jednotlivých bodů i hromadně) a lze je použít i jako výběrová kritéria při označování bodů.
 • Import bez čísel bodů
  Program nyní umožňuje importovat z textového souboru seznam souřadnic, u nichž nejsou uvedena čísla bodů.  Body jsou očíslovány průběžně a po načtení je lze v případě potřeby přečíslovat.
 • Redukce převýšení na spojnici stabilizačních značek
  Převýšení v seznamu měření lze redukovat na spojnici stabilizačních značek, tj. opravit o vliv výšky stroje a výšky cíle.
 • Označování orientací a stanovisek
  Dialogové okno pro označování položek v seznamech nyní umožňuje označit všechny orientace nebo stanoviska.
 • Zadávání kódů pomocí popisů
  Všude, kde je třeba zadávat kódy bodů, je nyní možno zobrazit seznam popisů z kódovací tabulky, a vybírat kódy přímo podle nich.
 • Zdokonalený export souřadnic do textového tvaru
  Při exportu souřadnic dle uživatelského formátu máte nyní možnost zapnout oddělování řádů mezerami a použití oddělovače desetinné části dle nastavení Windows.
 • Neměřitelné kontrolní oměrné
  Není-li při výpočtu kontrolních oměrných některá oměrná uvedena, v protokolu bude uvedeno, že nešla měřit.