Telefon

(+420) 775 563 736

Email

info@groma.cz

Seznam zlepšení systému GROMA verze 9


 • Podpora nové vyhlášky č. 164/2009
  Program splňuje požadavky vyhlášky č. 164/2009 platné od 1.7.2009.

 • Podpora práce se souřadnicemi obrazu a souřadnicemi polohy
  Nástroje pro práci s dvojími souřadnicemi byly doplněny tak, aby bylo možno v jednom seznamu souřadnic vést souřadnice obrazu i souřadnice polohy bodů v souladu s vyhláškou č. 164/2009 platnou od 1.7.2009.

 • Technologie zpětné kontroly ve výpočtech
  Většina výpočetních úloh byla doplněna o Technologii zpětné kontroly. Zpětná kontrola pracuje tak, že po výpočtu program z výsledných hodnot vypočte zpět vstupní hodnoty a porovná je (s určitou tolerancí) se zadáním. Např. pro výpočet polární metody to tedy znamená, že po výpočtu výsledných souřadnic program vypočte zpětně polární prvky určující bod, a porovná je s měřenými hodnotami, vstupujícími do výpočtu. Pokud by se objevil nesoulad, zobrazí a zaprotokoluje se chybové hlášení a výpočet je zastaven.

  Tato technologie by měla eliminovat většinu teoreticky možných chyb, včetně selhání hardware apod.

 • Okamžitá nápověda v dialogových oknech
  Nastavíte-li ukazatel myši nad některý ovládací prvek v dialogovém okně (tlačítko, přepínač, vstupní okno, apod.) a ponecháte jej chvíli bez hnutí, zobrazí se okénko s okamžitou nápovědou týkající se příslušného ovládacího prvku.

 • Načtení zápisníku bez redukcí šikmých délek na vodorovné
  Pro některé velmi přesné a speciální práce je nyní možno načíst měřená data v nezměněné podobě, tedy bez redukce na vodorovnou. Každá délka v seznamu měření si potom nese informaci o tom, zda je redukována na vodorovnou, nebo ne. Dodatečně lze redukovat jednotlivé délky i hromadně celý seznam měření.

  Šikmé délky jsou v seznamu měření uvedeny kurzívou.

 • Nové možnosti při ukládání již existujícího bodu do seznamu souřadnic
  Ukládáte-li do seznamu bod s číslem, které již v seznamu existuje, a není-li v nastavení zapnuta volba Povolit duplicity, zobrazí se okno s nastaveními, jak má být bod uložen. Okno bylo doplněno o další možnosti:

  • Volba vzhledu protokolu (možnost nadpisu Kontrolní určení),
  • Zobrazení kódů kvality původního i nového bodu,
  • Možnost uložení bodu do jiného souboru,
  • Možnost uložení polohy nebo výšky ke stávajícímu bodu jako 2. souřadnici,
  • Do protokolu je uvedeno, zda byla uložena stará hodnota, nová hodnota, nebo průměr.

 • Kalibrace při tisku kresby
  Při tisku kresby (soubor .pic) lze nyní zadat kalibrační koeficient ve směru X a Y pro eliminaci srážky papíru nebo jiných nepřesností.

 • Přebírání informací o souboru
  Informace o souboru, které jsou zapsány v hlavičce souboru, lze nyní přebrat z jiného otevřeného souboru. Lze je přebrat ze souboru shodného typu (přebere se kompletní hlavička), nebo ze souboru jiného typu (přeberou se pouze společné údaje).

 • Velikost nových oken
  Při otevření nového okna se jeho poloha na obrazovce a rozměr automaticky nastaví na polohu a rozměr okna shodného typu, s nímž bylo naposledy manipulováno. Není tedy třeba po každém otevření okna nejprve upravovat jeho velikost.

 • Automatické aktualizace
  Systém nyní po spuštění automaticky kontroluje, zda není k dispozici nová aktualizace. Pokud ano, zobrazí se informační okno s nabídkou stažení a instalace aktualizace. Veškerá data a konfigurace zůstávají při aktualizaci zachovány. Původní instalace je před aktualizací zazálohována.

  Automatické stahování aktualizací lze v nastavení programu vypnout. Administrátoři síťových instalací mohou automatické aktualizace vypnout centrálně pro celou sdílenou instalaci a instalovat je ručně.

 • Zvýrazněné body v seznamu souřadnic
  Bodům v seznamu souřadnic lze nyní nastavit speciální atribut Zvýrazněný. Takovéto body jsou zobrazeny i vytištěny tučně. Lze změnit i systém řazení bodů, tak, že jsou tyto body zařazeny na začátek seznamu.

 • Export seznamu souřadnic do formátu TXT a CSV respektuje zobrazené sloupečky
  Exportujete-li seznam souřadnic do formátu TXT nebo CSV, budou do souboru zapsány pouze ty sloupečky, které jsou v okamžiku exportu zobrazeny v datovém okně. Vypnuté sloupečky se neexportují.

 • Zpracování zápisníku - převod šikmých délek na vodorovné
  Dialogové okno pro hromadné zpracování zápisníku nyní nabízí i možnost převodu šikmých délek na vodorovné, pro případ, že byl zápisník načten se šikmými délkami.

 • Vyhledávání v protokolu a textových souborech
  V okně s protokolem nebo textovým souborem lze nyní vyhledávat text.

 • Vyhledávání v seznamech
  Okno pro vyhledávání bodu podle čísla, které se v seznamech automaticky otevřelo v levém dolním rohu obrazovky při zadání čísla bodu z klávesnice, bylo přemístěno na lištu nastavení.

 • Zapamatování poslední konfigurace
  Pro případ práce s více konfiguračními soubory si systém Groma nyní pamatuje umístění naposledy použitého konfiguračního souboru, a po příštím spuštění jej automaticky načte.

 • Změna podrobnosti zobrazení zápisníku
  Podrobnost zobrazení (Vše / Stanoviska + Orientace / Pouze stanoviska) lze nyní měnit přímo klávesou F9, bez nutnosti přenastavovat zobrazení ve vlastnostech zobrazení.

 • Zachování označených položek při změně řazení
  Při změně řazení seznamu souřadnic již neprobíhá automatické přeindexování. Zůstává tedy nezměněno označení bodů - co bylo označeno před změnou řazení, zůstává zachováno i po ní.

 • Ikona pro kontolní kresbu na liště nástrojů
  Aby nebylo nutno dialogové okno pro kontrolní kresbu spouštět vždy z menu, přibyla možnost vyvolat kontrolní kresbu přímo na liště nástrojů. Možnost automatického zobrazení kontrolní kresby při prvním výpočtu stále zůstava.

 • Přepracované nastavení tisku
  Nastavení tisku bylo přepracováno. Není již třeba nastavovat předem typ grafické a textvé tiskárny, tiskárnu můžete zvolit přímo v okně pro tisk.

 • Souřadnicový systém při exportu seznamu souřadnic
  Při exportu seznamu souřadnic do protokolu je na začátek souboru vypsána informace o souřadnicovém a výškovém systému.

 • Možnost práce s nivelačním zápisníkem
  Kromě stávajících typů seznamů lze nyní otevřít v Gromě i nivelační zápisník, tj. seznam měřených převýšení mezi body.

 • Hromadné změny v ortogonálním zápisníku
  V ortogonálním zápisníku lze dělat hromadné změny, stejně jako v zápisníku polárním.

 • Popis bodu v grafickém okně a v exportu do DXF
  V grafickém okně se nyní zobrazuje i popis/kód bodu. Tento údaj se exportuje i do DXF.

 • Nemodální vstupní okna pro polární a ortogonální data
  Vstupní okna pro polární a ortogonální data jsou nyní nemodální, tj. mohou zůstat otevřená i při jiné práci, a lze se v nich mezi jednotlivými údaji pohybovat pomocí klávesy Enter.

 • Možnost duplicit v seznamu souřadnic
  V konfiguraci systému Groma lze povolit duplicitní položky v seznamu souřadnic. Tuto možnost lze použít např. v případě, že potřebujete naimportovat seznam souřadnic, v němž se opakují čísla bodů. Po naimportování lze v případě potřeby duplicity odstranit.

 • Nové vlastnosti bodu v seznamu měření
  Vzhledem k nové možnosti naimportovat zápisník bez redukce délek na vodorovnou se nyní v editaci bodu objevují dvě nové vlastnosti - Šikmá délka a Neopraveno o měřítko.

 • Více instancí výpočetních a nemodálních dialogových oken
  Všech výpočetních úloh a většiny ostatních nemodálních oken lze nyní otevřít libovolné množství současně. Můžete mít tedy najednou otevřeno např. několik polygonových pořadů, nebo několik oken pro porovnání seznamů souřadnic.

 • Vlastní vzorce pro redukci délek na vodorovnou
  V konfiguraci můžete nyní kromě standardních redukcí šikmých délek na vodorovné zadat i libovolný vlastní vzorec, pomocí něhož jsou potom redukce prováděny.

 • Formát Trimble
  Byl upraven importní filtr pro formát Trimble tak, aby načetl měření v I. a II. poloze i v případě, že jsou obě měření uvedena v jednom bloku.

 • Sdílené uživatelské formáty souřadnic a měření
  Lze definovat sdílené uživatelské formáty pro export/import seznamu souřadnic a export seznamu měření. Tyto formáty jsou uloženy v samostatném souboru přímo v adresáři s instalací systému Groma, jsou společné pro všechny uživatele dané instalace, a uživatelé je nemohou změnit ani odstranit.

 • Test výšky signálu
  Test, pomocí něhož se kontroluje, zda vstupní data neobsahují nesprávnou výšku signálu, lze nyní uživatelsky konfigurovat. Lze tedy vypsat, které výšky nebo intervaly výšek jsou akceptovatelné resp. neakceptovatelné.

 • Označování položek v seznamech
  Označování bylo doplněno o možnost označit body označené v referenčním souboru.

 • Označování položek v seznamu měření
  V dialogovém okně pro označování v seznamu měření byla doplněna další kritéria pro označení - délka, převýšení a výška signálu.

 • Zdokonalené přečíslování seznamů souřadnic i měření
  V dialogovém okně pro přečíslování seznamů nyní přibyly dvě nové možnosti:

  • Přečíslování číselné části alfanumerických identifikátorů
   Je-li v seznamu bod s alfanumerickým identifikátorem, jehož součástí je i číslo (např. Šachta25), lze přečíslování nastavit tak, že textová část zůstane zachována a změní se pouze číslo, tedy např. na Šachta31
  • Přičtení konstanty k číslu bodu
   K číslům lze nyní přičíst konstantu, takže lze snadno např. číselnou řadu 2xxx změnit na 4xxx tak, že poslední tři místa čísla bodu zůstanou zachována.

 • Nastavení přípony datových souborů
  Nepoužíváte-li u importovaných souborů s měřením z totálních stanic standardní přípony, přednastavené v programu, můžete si přípony přenastavit, abyste nemuseli při otevírání soubory přejmenovávat nebo zadávat příponu ručně.

 • Hromadné operace s projekty v nastavení projektu
  V dialogovém okně Nastavení projektu lze nyní označit projekty v seznamu a hromadně je odstranit z databáze, exportovat z databáze nebo odložit z databáze do zálohy.

 • Hromadné průměrování souřadnic
  Máte-li v seznamu souřadnic vícekrát uložen bod téhož čísla (což nyní umožňuje volba povolení duplicit v seznamu souřadnic), můžete hromadně nechat souřadnice zprůměrovat. Lze nastavit mezní opravu souřadnic a výšky, při jejímž překročení nebudou souřadnice zprůměrovány.

 • Zobrazování úplných čísel s pomlčkou
  V nastavení programu lze zvolit, zda se má úplné číslo bodu zobrazovat s pomlčkou oddělující vlastní číslo od předčíslí, případně i s pomlčkami rozdělujícími předčíslí na skupiny.

 • Zpracování obousměrně měřených délek a převýšení
  Tuto úlohu lze nyní provést i v případě, že nejsou výšky stroje a signálu nastaveny na nulu, tedy i bez redukce převýšení na spojnici stabilizačních značek.

 • Export seznamů do formátu MS Excel
  Po exportu jsou datové listy odemčeny, takže je lze v Excelu ihned upravovat. V dřívějších verzích byly vyexportovány uzamčené, takže bylo třeba je nejprve odemknout.

 • Uživatelské tolerance
  • Uživatelské tolerance, pomocí nichž lze testovat výpočetní úlohy, byly přepracovány tak, aby je bylo možno definovat vzorcem, nikoli pouze konstantami v předdefinovaném vzorci. Nyní lze tedy např. pro mezní odchylku pro kontrolu převýšení na orientačním bodě zapsat vzorec 0.07*SQRT(s) + 0.02.

  • Nastavení uživatelských tolerancí lze nyní nechat vypsat do protokolu, takže lze dodatečně zkontrolovat, jaké odchylky byly při výpočtu použity.

 • Ukládání bodů pouze s výškou
  Seznam souřadnic může nyní obsahovat body, které mají zadánu pouze výšku (souřadnici Z), nikoli polohu (souřadnice X a Y).

 • Kód kvality ve výpočetních oknech
  Do oken pro výpočet podrobných bodů bylo doplněno vstupní okénko pro zadání kódu kvality, aby nebylo potřeba se k bodům vracet v seznamu souřadnic a kód kvality upravovat.

 • Tlačítko pro uložení bodu ve výpočetních oknech
  Výpočetní okna byla doplněna o tlačítko, sloužící k uložení vypočteného bodu do aktivního seznamu souřadnic. Není tedy již třeba přetahovat body myší, shledáváte-li tento způsob pohodlnějším.

 • Aktualizace přidávaných souřadnic ve výpočetních oknech
  Při přidávání položek do seznamů, např. v úloze Výpočet výměr, program při přidávání bodu automaticky kontroluje, zda bod daného čísla již v seznamu není uveden. Pokud ano, nepřidá jej podruhé, ale aktualizuje původní bod.

 • Export souborů do formátu Microsoft Excel
  Export seznamů souřadnic a zápisníků do formátu Microsoft Excel byl rozšířen o možnost tvorby vlastních šablon, pomocí nichž jsou vytvářeny vyexportované soubory. V šablonách je možno připravit formátování dokumentu, případně i vzorce pro speciální výpočty v tabulkách. Šablon si můžete připravit libovolné množství, při exportu můžete zvolit požadovanou šablonu.

 • Hromadná aktualizace souřadnic ve výpočetních oknech
  Některá dialogová okna, která obsahují seznam bodů, nyní nabízejí možnost aktualizovat souřadnice dle otevřeného seznamu souřadnic. Pokud se tedy změní souřadnice některých bodů, není třeba úlohu znovu zadávat, ale lze souřadnice stisknutím tlačítka aktualizovat. Tato možnost je nyní v úlohách:

  • Polární metoda,
  • Polygonové pořady,
  • Protínání ze směrů,
  • Kontrolní oměrné,
  • Soubor kontrolních oměrných,
  • Konstrukční oměrné,
  • Výpočet trasy komunikace,
  • Výpočet výměr,
  • Kubatury

 • Průsečík Přímka - Směr
  Byla doplněna nová výpočetní úloha, umožňující výpočet průsečíku přímky, zadané dvěma body, a měřeného směru.

 • Sklopení fasády
  Byla doplněna nová výpočetní úloha, umožňující sklopení bodů, zaměřených ve svislé rovině (např. na fasádě), do vodorovné roviny. Jedná se o jednodušší variantu funkcí, které nabízí modul Vyrovnávací rovina (zde se předpokládá svislá rovina definovaná dvěma body na fasádě).

 • Soubor kontrolních oměrných - Předčíslí, řazení, kontrola na duplicity
  Ve výpočetním okně byla pro přehlednost doplněna předčíslí, takže se nyní zobrazují úplná čísla bodů. Dále se seznam pro snazší orientaci automaticky řadí podle čísel a kontroluje, zda není některá oměrná zadána vícekrát.

 • Konstrukční oměrné - uzavření objektu, typ transformace
  Výpočetní úloha Konstrukční oměrné byla doplněna o dvě nové možnosti:
  • Pro umístění konstruovaného obrazce na identické body lze nyní volit mezi podobnostní a shodnostní transformací. Dříve byla používána podobnostní transformace.

  • Uzavřené objekty, tj. objekty, u nichž je totožný počáteční a koncový bod, jsou nyní automaticky vyrovnány tak, aby souhlasily součty oměrných na protilehlých stranách objektu. V dialogovém okně i v protokolu je zobrazena velikost uzávěru obrazce (jak polohový uzávěr, tak i samostatně rozdíly v podélném a příčném rozměru objektu).

 • Polygonové pořady - Testování mezních odchylek
  Při zadávání polygonového pořadu lze nyní zvolit typ pořadu, aby bylo zajištěno, že bude použita správná mezní odchylka dle vyhlášky.

 • Ortogonální vytyčovací prvky - Výpočet do zápisníku
  Ortogonální vytyčovací prvky lze nyní vypočítat dávkově a vytvořit tak ortogonální zápisníku, obdobně jako je tomu u polární metody.

 • Výpočet výšky stanoviska - Bez souřadnic
  Tato úloha nyní již nevyžaduje souřadnice stanoviska, pro něž má být určena výška. Stačí zadat měřené délky a převýšení resp. zenitové úhly na orientační body.

 • Výpočet výšek - Pouze označené
  Dialogové okno pro dávkový výpočet výšek nyní obsahuje přepínač, pomocí něhož lze pro výpočet použít pouze označená měření, tak, jak je to i u polární metody dávkou.

 • Volné stanovisko - Typ transformace
  V dialogovém okně pro výpočet volného stanoviska nyní můžete zvolit typ použité transformace. Vybrat si můžete mezi tříparametrovou shodnostní transformací (dva posuny a rotace), nebo čtyřparametrovou podobnostní transformací (dva posuny, rotace a změna měřítka).

 • Polární metoda - Opravy převýšení
  Ve výpočetním okně pro polární metodu se nyní přímo zobrazují opravy převýšení na orientační body. Není již tedy třeba hledat je v protokolu.

 • Ortogonální metoda - Výpočet bez kontroly
  Pokud při zadávání kolmic a staničení na identické body měřické přímky nezměníte programem nabídnuté hodnoty (vypočtené ze souřadnic), v protokolu se u testu měřické přímky objeví text Výpočet bez kontroly!, signalizující, že nebyly zadány měřené hodnoty, a tudíž nebylo možno zkontrolovat délku měřické přímky.

 • Transformace souřadnic - Typ transformace do protokolu
  V protokolu k transformaci souřadnic je nyní kromě transformačních parametrů uveden i typ transformace.

 • Transformace souřadnic - Možnost zadání Uxy
  Nyní lze přímo v okně transformace pro účely statistických testů zadat koeficient Uxy. Dříve bylo nutno jej zadávat v okně Porovnání seznamů souřadnic.

 • Polární metoda dávkou - Opravy délek a převýšení
  Ve výpočetním okně se při orientaci osnov na stanoviskách nyní zobrazuje kromě opravy směru i oprava délky a převýšení.

 • Ortogonální metoda - Výpočet s výškou
  Je-li ortogonální přímka zadána koncovými body i s výškami, lze (za předpokladu, že je touto přímkou definována spádnice roviny) vypočíst ortogonálně určené body i s výškami.

 • Modul pro geometrické plány - Změna velikosti okna
  U dialogového okna modulu pro geometrické plány (tabulky) lze nyní plynule měnit velikost, tak, jak je to běžné u jiných oken. Lze je i maximalizovat na celou obrazovku. Velikost okna si modul ukládá, takže je při příštím spuštění otevřen tak, jak byl naposledy ukončen.

 • Modul pro geometrické plány - Vytváření zálohy
  Při ukládání souboru se zadáním geometrického plánu (.gp) je původní soubor nejprve přejmenován na záložní. Jsou tedy k dispozici vždy dvě poslední verze zadání, navíc odpadá nebezpečí, že při selhání hardware nebo software v průběhu ukládání budou data ztracena.

 • Modul pro geometrické plány - Nastavení formátu
  Modul nyní umožňuje základní nastavení formátu buněk při editaci výsledných tabulek. Lze měnit barvu písma (černé nebo červené), vzhled (normální nebo tučné) a zarovnání ve vodorovném a ve svislém směru. Formátování lze měnit pro jednotlivé buňky i pro označené bloky buněk.